Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 298kWORD 297k
Torstai 10. toukokuuta 2012 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Merirosvous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 8.Määrärahojen siirrot
 9.Vastuuvapaus 2010 (keskustelu)
 10.Muuta
 11.Eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukeminen (kirjallinen kannanotto)
 12.Äänestykset
  12.1.Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  12.2.Venäjältä tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevat rajoitukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  12.3.Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  12.4.Corneliu Vadim Tudorin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  12.5.Alueelliset lentokentät ja ilmailupalvelut (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  12.6.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, pääluokka III, komissio (äänestys)
  12.7.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  12.8.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti (äänestys)
  12.9.Vastuuvapaus 2010: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (äänestys)
  12.10.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, neuvosto (äänestys)
  12.11.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tuomioistuin (äänestys)
  12.12.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  12.13.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  12.14.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, alueiden komitea (äänestys)
  12.15.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  12.16.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  12.17.Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  12.18.Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)
  12.19.Vastuuvapaus 2010: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  12.20.Vastuuvapaus 2010: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)
  12.21.Vastuuvapaus 2010: yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  12.22.Vastuuvapaus 2010: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)
  12.23.Vastuuvapaus 2010: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  12.24.Vastuuvapaus 2010: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)
  12.25.Vastuuvapaus 2010: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  12.26.Vastuuvapaus 2010: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  12.27.Vastuuvapaus 2010: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  12.28.Vastuuvapaus 2010: Euroopan lääkevirasto (äänestys)
  12.29.Vastuuvapaus 2010: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)
  12.30.Vastuuvapaus 2010: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  12.31.Vastuuvapaus 2010: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  12.32.Vastuuvapaus 2010: Euroopan rautatievirasto (äänestys)
  12.33.Vastuuvapaus 2010: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  12.34.Vastuuvapaus 2010: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)
  12.35.Vastuuvapaus 2010: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  12.36.Vastuuvapaus 2010: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  12.37.Vastuuvapaus 2010: Eurojust (äänestys)
  12.38.Vastuuvapaus 2010: Europol (äänestys)
  12.39.Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  12.40.Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)
  12.41.Vastuuvapaus 2010: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)
  12.42.Vastuuvapaus 2010: ARTEMIS – sulautetut tietotekniikkajärjestelmät (äänestys)
  12.43.Vastuuvapaus 2010: Clean Sky – ilmailu ja ympäristö (äänestys)
  12.44.Vastuuvapaus 2010: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  12.45.Vastuuvapaus 2010: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (äänestys)
  12.46.Vastuuvapaus 2010: innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite (IMI) (äänestys)
  12.47.Vastuuvapaus 2010: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (äänestys)
  12.48.Vastuuvapaus 2010: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  12.49.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen - Petostentorjunta - Vuosikertomus 2010 (äänestys)
  12.50.Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella ***I (äänestys)
  12.51.Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti ***I (äänestys)
  12.52.Työjärjestyksen 87 a ja 88 artiklan muuttaminen (äänestys)
  12.53.Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki (Rooma II) (äänestys)
  12.54.Kauppa- ja investointistrategia eteläisen Välimeren aluetta varten arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen (äänestys)
  12.55.Olennaisesti biologisten menetelmien patentointi (äänestys)
  12.56.Merirosvous (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukeminen (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Portugalin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Alda Sousa on nimitetty parlamentin jäseneksi Miguel Portasin tilalle.

Parlamentti merkitsi tämän nimityksen tiedoksi 9. toukokuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Alda Sousa osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


3. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Birgit Collin-Langen.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 09/2012 - Pääluokka III - Komissio (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Erityiskertomus nro 4/2012 (vastuuvapaus 2011) ”Rakennerahastojen ja koheesiorahaston käyttö merisatamien liikenneinfrastruktuurien osarahoittamiseen: onko kyseessä vaikuttava investointi?” (N7-0059/2012 - C7-0109/2012 - 2012/2086(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN, REGI

- Erityiskertomus nro 3/2012 (vastuuvapaus 2011) – ”Rakennerahastot: onko Komissio kohdistanut tarkoituksenmukaisia toimia jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä havaittuihin puutteisiin?" (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH, AGRI, EMPL, BUDG, REGI

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (I. IVANOVA - BG) (N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/020ES/Comunidad Valenciana footwear, Espanja) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (M.V. POPESCU - RO) (N7-0062/2012 - C7-0113/2012 - 2012/0804(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2012 - Pääluokka III - Komissio (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta (KOM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

TRAN


5. Merirosvous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Merirosvous

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 18).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta merirosvoudesta (B7-0223/2012)

- Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal ja Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta merirosvoudesta (B7-0224/2012)

- Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra ja Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta merirosvouden poliittisesta ratkaisemisesta (B7-0225/2012)

- Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon ja Dominique Vlasto PPE-ryhmän puolesta merirosvoudesta (B7-0226/2012)

- Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta merirosvoudesta (B7-0227/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.5.2012, kohta 12.56.


6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen säännöksien osalta (D013523/06 - 2012/2626(RPS) - määräaika: 20/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: INTA, IMCO

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta elohopean osalta (D018566/03 - 2012/2634(RPS) - määräaika: 04/08/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta lyijyn osalta (D018570/03 - 2012/2633(RPS) - määräaika: 04/08/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta fenyylielohopeayhdisteiden osalta (D018571/03 - 2012/2632(RPS) - määräaika: 04/08/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, fluorin, lyijyn, elohopean, endosulfaanin, dioksiinien, Ambrosia spp:n, diklatsuriilin ja lasalosidinatrium A:n enimmäispitoisuuksista sekä dioksiinien toimintarajoista (D018842/03 - 2012/2630(RPS) - määräaika: 30/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bentsoehapon ja bentsoaattien (E 210–213) käytöstä alkoholittomissa viineissä (D019479/03 - 2012/2620(RPS) - määräaika: 18/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) (D019485/03 - 2012/2635(RPS) - määräaika: 04/08/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenatsaatin, kaptaanin, syprodiniilin, fluopikolidin, heksitiatsoksin, isoprotiolaanin, metaldehydin, oksadiksyylin ja fosmetin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D019711/02 - 2012/2625(RPS) - määräaika: 21/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2012 (D019753/02 - 2012/2627(RPS) - määräaika: 26/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysorbaattien (E 432–436) käytöstä kookosmaidossa (D019783/02 - 2012/2624(RPS) - määräaika: 19/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2010/2/EU ja 2011/278/EU muuttamisesta niiden toimialojen tai toimialojen osien osalta, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille (D020250/01 - 2012/2631(RPS) - määräaika: 30/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE


7. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraava luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi:

Komission delegoitu asetus, annettu 30.4.2012, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta – C(2012)2576 – määräaika 30.6.2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH


8. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 03/2012 (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hylätä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 05/2012 (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 06/2012 (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla antamatta lausuntoa komission esittämästä hankkeesta, joka koskee kiinteistön rakentamista Belgiassa, Geelissä sijaitsevalle yhteiselle tutkimuskeskukselle - vertailumateriaalien ja -mittausten tutkimuslaitos (IRMM).


9. Vastuuvapaus 2010 (keskustelu)

Puhemies toivotti tervetulleeksi Vítor Manuel da Silva Caldeiran (tilintarkastustuomioistuimen presidentti).

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, pääluokka III, komissio

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausmenettelyssä

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausmenettelyssä [2011/2225(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

Vastuuvapaus 2010: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, neuvosto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka II – Neuvosto [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tuomioistuin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tilintarkastustuomioistuin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, talous- ja sosiaalikomitea

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, alueiden komitea

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan oikeusasiamies

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta [2011/2232(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

Vastuuvapaus 2010: yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan kemikaalivirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan ympäristökeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan tasa-arvoinstituutti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan lääkevirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan rautatievirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan koulutussäätiö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euratomin hankintakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

Vastuuvapaus 2010: Eurojust

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

Vastuuvapaus 2010: Europol

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

Vastuuvapaus 2010: Euroopan GNSS-virasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

Vastuuvapaus 2010: ARTEMIS – sulautetut tietotekniikkajärjestelmät

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

Vastuuvapaus 2010: Clean Sky – ilmailu ja ympäristö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

Vastuuvapaus 2010: ENIAC-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

Vastuuvapaus 2010: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

Vastuuvapaus 2010: innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite (IMI)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

Vastuuvapaus 2010: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

Vastuuvapaus 2010: SESAR-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (Inés Ayala Senderin varajäsen), Monica Luisa Macovei ja Bogusław Liberadzki esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja), Algirdas Šemeta (komission jäsen) ja Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti).

Puheenvuorot: Csaba Őry (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Guido Milana (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renate Sommer (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Véronique Mathieu (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Salvatore Iacolino (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thijs Berman (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Simon Busuttil (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iliana Ivanova PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edit Herczog, ja Philip Bradbourn.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Jens Geier, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Philip Bradbournille, joka vastasi kysymykseen, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier ja Monica Luisa Macovei.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.5.2012, kohta 12.

(Istunto keskeytettiin klo 11.10 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

10. Muuta

Puheenvuorot: Sajjad Karim hänen kotiinsa heinäkuussa 2011 tehdystä rasistisesta hyökkäyksestä, syyllisille hiljattain langetetuista tuomioista ja kiittääkseen parlamenttia saamastaan tuesta, ja Zbigniew Ziobro Ukrainan tilanteesta ja vastustaakseen Euro 2012 -kisojen boikottia.


11. Eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukeminen (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0003/2012 eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukemisesta, jonka Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi ja David-Maria Sassoli ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0205). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 10.5.2012 liite 1).

Gabriele Albertini käytti puheenvuoron.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta [COM(2012)0041 - C7-0030/2012- 2012/0019(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0140/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0148)


12.2. Venäjältä tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevat rajoitukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Venäjän federaatiosta tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevien rajoitusten hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2007 kumoamisesta [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0149)


12.3. Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta [10222/2011 - C7-0076/2012- 2011/0070(APP)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0150)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi.


12.4. Corneliu Vadim Tudorin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Corneliu Vadim Tudorin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2011/2100(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0151/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0151)


12.5. Alueelliset lentokentät ja ilmailupalvelut (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö alueellisten lentokenttien ja ilmailupalvelujen tulevaisuudesta EU:ssa [2011/2196(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0152)


12.6. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, pääluokka III, komissio (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 1

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 2

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 3

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 4

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 5

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 6

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI Nro 7

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0153)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.7. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausmenettelyssä [2011/2225(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0154)

Puheenvuoro:

Algirdas Šemeta (komission jäsen), joka pani tyytyväisenä merkille äänestystuloksen.


12.8. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0155)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0155)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.9. Vastuuvapaus 2010: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0156)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0156)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.10. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka II – Neuvosto [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0157)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0157)

Vastuuvapauspäätöstä lykättiin ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.11. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0158)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0158)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.12. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0159)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0159)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.13. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0160)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0160)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.14. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0161)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0161)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.15. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0162)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0162)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.16. Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0163)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0163)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.17. Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta [2011/2232(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0164)

Puheenvuoro:

Edit Herczog ennen äänestystä tarkistetusta päätöslauselmaesityksestä suositellakseen, että S&D-ryhmän jäsenet äänestävät vastaan.


12.18. Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0165)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0165)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.19. Vastuuvapaus 2010: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0166)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0166)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.20. Vastuuvapaus 2010: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0167)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0167)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.21. Vastuuvapaus 2010: yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0168)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0168)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.22. Vastuuvapaus 2010: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0169)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0169)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.23. Vastuuvapaus 2010: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0170)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0170)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.24. Vastuuvapaus 2010: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0171)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0171)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.25. Vastuuvapaus 2010: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0172)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0172)

Vastuuvapauspäätöstä lykättiin ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.26. Vastuuvapaus 2010: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0173)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0173)

Vastuuvapauspäätöstä lykättiin ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.27. Vastuuvapaus 2010: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0174)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0174)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.28. Vastuuvapaus 2010: Euroopan lääkevirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0175)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0175)

Vastuuvapauspäätöstä lykättiin ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.29. Vastuuvapaus 2010: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0176)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0176)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.30. Vastuuvapaus 2010: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0177)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0177)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.31. Vastuuvapaus 2010: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0178)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0178)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.32. Vastuuvapaus 2010: Euroopan rautatievirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0179)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0179)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.33. Vastuuvapaus 2010: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0180)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0180)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.34. Vastuuvapaus 2010: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0181)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0181)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.35. Vastuuvapaus 2010: Euratomin hankintakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0182)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0182)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.36. Vastuuvapaus 2010: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0183)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0183)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.37. Vastuuvapaus 2010: Eurojust (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0184)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0184)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.38. Vastuuvapaus 2010: Europol (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0185)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0185)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.39. Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0186)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0186)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).

Puheenvuoro:

Gerard Batten äänestysten kulusta.


12.40. Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0187)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0187)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.41. Vastuuvapaus 2010: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0188)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0188)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.42. Vastuuvapaus 2010: ARTEMIS – sulautetut tietotekniikkajärjestelmät (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0189)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0189)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.43. Vastuuvapaus 2010: Clean Sky – ilmailu ja ympäristö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0190)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0190)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.44. Vastuuvapaus 2010: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0191)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0191)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.45. Vastuuvapaus 2010: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0192)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0192)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.46. Vastuuvapaus 2010: innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite (IMI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0193)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0193)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.47. Vastuuvapaus 2010: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0194)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0194)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.48. Vastuuvapaus 2010: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0195)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0195)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


12.49. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen - Petostentorjunta - Vuosikertomus 2010 (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta - Vuosikertomus 2010 [2011/2154(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0196)


12.50. Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0197)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0197)


12.51. Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (uudelleenlaadittu) [COM(2011)0245 - C7-0107/2011- 2011/0105(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dan Jørgensen (A7-0015/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0198)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0198)

Puheenvuoro:

Algirdas Šemeta ennen äänestystä antaakseen julkilausuman.


12.52. Työjärjestyksen 87 a ja 88 artiklan muuttaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 87 a ja 88 artiklan muuttamisesta [2009/2195(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlo Casini (A7-0072/2012)

(Tarkistusten hyväksyminen edellyttää määräenemmistöä)(Päätösehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0199)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.


12.53. Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki (Rooma II) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II) muuttamisesta [2009/2170(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0152/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0200)


12.54. Kauppa- ja investointistrategia eteläisen Välimeren aluetta varten arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen (äänestys)

Mietintö kaupasta muutoksen välineenä: EU:n kauppa- ja investointistrategia eteläisen Välimeren aluetta varten arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen [2011/2113(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0201)


12.55. Olennaisesti biologisten menetelmien patentointi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0228/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

Puheenvuorot: Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä seuraavaan istuntojaksoon, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta kannattaakseen tätä pyyntöä ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (269 puolesta, 296 vastaan, 12 tyhjää).

Näin ollen äänestys toimitettiin.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0202)

Puheenvuoro:

Evelyne Gebhardt äänestyksen aikana esittääkseen täsmennyksen tekstiin.


12.56. Merirosvous (äänestys)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 10. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 10.5.2012, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 ja B7-0227/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0223/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 ja B7-0226/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten ja Dominique Vlasto PPE-ryhmän puolesta,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra ja Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ja Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0203)

(Päätöslauselmaesitys B7-0227/2012 raukesi.)


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock ja Hannu Takkula

Mietintö Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Mietintö Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Mietintö Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Mietintö Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Mietintö Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Mietintö Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Mietintö Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan ja Hannu Takkula

Mietintö Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu ja Charles Tannock

Mietintö Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan ja Elena Băsescu

Olennaisesti biologisten menetelmien patentointi - B7-0228/2012

Charles Tannock ja Elena Băsescu

Merirosvous - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica ja Carlo Fidanza


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 97 artikla)

AFET-valiokunta

- Työjärjestyksen 97 artiklan mukainen suositus neuvostolle ihmisoikeuksia käsittelevästä EU:n erityisedustajasta (2012/2088(INI))
(puhemiehen päätös 3.5.2012)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67. istuntoa koskeva suositus neuvostolle (2012/2036(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

REGI-valiokunta

- Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset): kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet (2012/2042(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

DEVE-valiokunta

- Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma "Horisontti 2020" (2014–2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, DEVE


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

301

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

82

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

106

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

231

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

73

0009/2012

Oreste Rossi

12

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

276

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

292

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

96

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

87

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

87

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

19

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

65

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

31

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

74

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

22

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

46


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 21. toukokuuta 2012 - 24. toukokuuta 2012.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Picula, Radoš, Vrbat


Liite 1 - Eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukeminen (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0003/2012, jonka aiheena on eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukeminen ja jonka Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi ja David-Maria Sassoli ovat jättäneet käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 10.5.2012, kohta 11 ja P7_TA(2012)0205), on saanut 388 jäsenen allekirjoituksen:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Luigi Ciriaco De Mita, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Hermann Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö