Indekss 
Protokols
PDF 311kWORD 365k
Ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamenta sastāvs
 3.Komiteju un delegāciju sastāvs
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Jūras pirātisms (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 8.Apropriāciju pārvietojumi
 9.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 10.Dažādi jautājumi
 11.Atbalsts Eiropas Taisno atceres dienas noteikšanai (rakstiska deklarācija)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.2.Ierobežojumi attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.3.Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.4.Pieprasījums aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.5.Reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotne Eiropas Savienībā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.6.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija (balsošana)
  12.7.Eiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu (balsošana)
  12.8.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments (balsošana)
  12.9.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF) (balsošana)
  12.10.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome (balsošana)
  12.11.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa (balsošana)
  12.12.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta (balsošana)
  12.13.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  12.14.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja (balsošana)
  12.15.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds (balsošana)
  12.16.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  12.17.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  12.18.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (balsošana)
  12.19.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)
  12.20.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  12.21.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)
  12.22.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (balsošana)
  12.23.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM) (balsošana)
  12.24.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (balsošana)
  12.25.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (balsošana)
  12.26.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)
  12.27.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (balsošana)
  12.28.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (balsošana)
  12.29.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (balsošana)
  12.30.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)
  12.31.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  12.32.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)
  12.33.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (balsošana)
  12.34.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)
  12.35.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  12.36.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)
  12.37.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (balsošana)
  12.38.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol (balsošana)
  12.39.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)
  12.40.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (balsošana)
  12.41.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (balsošana)
  12.42.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā) (balsošana)
  12.43.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide) (balsošana)
  12.44.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (balsošana)
  12.45.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH) (balsošana)
  12.46.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā) (balsošana)
  12.47.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām (balsošana)
  12.48.2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (balsošana)
  12.49.ES finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2010. gada ziņojums (balsošana)
  12.50.Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā ***I (balsošana)
  12.51.Bīstamu ķīmisko vielu eksports un imports ***I (balsošana)
  12.52.Grozījumu izdarīšana Reglamenta 87.a un 88. pantā (balsošana)
  12.53.Tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”) (balsošana)
  12.54.Tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām (balsošana)
  12.55.Pēc būtības bioloģisku procesu patentēšana (balsošana)
  12.56.Jūras pirātisms (balsošana)
 13.Balsojuma skaidrojumi
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Atbalsts Eiropas Taisno atceres dienas noteikšanai (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Parlamenta sastāvs

Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Miguel Portas vietā par Eiropas Parlamenta deputāti ir iecelta Alda Sousa.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka minētās izmaiņas ir spēkā, sākot ar 2012. gada 9. maiju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Alda Sousa pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


3. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētās deputātes iecelšanu amatā.

Delegācija attiecībām ar Indiju: Birgit Collin-Langen.


4. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 09/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0056/2012 – C7-0106/2012 – 2012/2079(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 07/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0057/2012 – C7-0107/2012 – 2012/2081(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 08/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0058/2012 – C7-0108/2012 – 2012/2084(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Īpašais ziņojums Nr. 4/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Vai jūras ostu transporta infrastruktūras līdzfinansēšana no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda ir efektīvs ieguldījums” (N7-0059/2012 – C7-0109/2012 – 2012/2086(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN, REGI

- Īpašais ziņojums Nr. 3/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "Struktūrfondi: vai Κomisijai ir izdevies sekmīgi novērst dalībvalstu vadības un kontroles sistēmās konstatētos trūkumus?" (N7-0060/2012 – C7-0110/2012 – 2012/2087(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH, AGRI, EMPL, BUDG, REGI

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana (I. IVANOVA – BG) (N7-0061/2012 – C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana (M.V. POPESCU – RO) (N7-0062/2012 – C7-0113/2012 – 2012/0804(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju groza Regulu (EK) Nr.1760/2000 un svītro noteikumus par liellopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 10/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0063/2012 – C7-0115/2012 – 2012/2090(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu (COM(2011)0518 – C7-0253/2011 – 2011/0225(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

TRAN


5. Jūras pirātisms (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Jūras pirātisms.

Debates notika 2012. gada 14. martā (2012. gada 14. marta protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par jūras pirātismu (B7-0223/2012);

- Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā – par jūras pirātismu (B7-0224/2012);

- Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra un Ulrike Rodust S&D grupas vārdā – par politisku risinājumu saistībā ar pirātismu jūrā (B7-0225/2012);

- Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā – par jūras pirātismu (B7-0226/2012);

- Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā – par jūras pirātismu (B7-0227/2012).

Balsojums: 2012. gada 10. maija protokola 12.56. punkts.


6. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar kuru attiecībā uz konkrētiem savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (D013523/06 - 2012/2626(RPS) - termiņš: 20/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: INTA, IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../..., ar ko attiecībā uz dzīvsudrabu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D018566/03 - 2012/2634(RPS) - termiņš: 04/08/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../..., ar ko attiecībā uz svinu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D018570/03 - 2012/2633(RPS) - termiņš: 04/08/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../..., ar ko attiecībā uz fenildzīvsudraba savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D018571/03 - 2012/2632(RPS) - termiņš: 04/08/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../... , ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem arsēna, fluora, svina, dzīvsudraba, endosulfāna, dioksīnu, Ambrosia spp., diklazurila un lazalocīda A nātrija sāls daudzumiem un dioksīnu iedarbības robežlielumiem groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK (D018842/03 - 2012/2630(RPS) - termiņš: 30/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz benzoskābes–benzoātu (E 210-213) lietošanu bezalkoholiskajos vīna "līdziniekos" (D019479/03 - 2012/2620(RPS) - termiņš: 18/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../..., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmijs) (D019485/03 - 2012/2635(RPS) - termiņš: 04/08/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamo bifenazāta, kaptāna, ciprodinila, fluopikolīda, heksitiazoksa, izoprotiolāna, metaldehīda, oksadiksila un fosmeta atlieku līmeni konkrētos produktos vai uz tiem (D019711/02 - 2012/2625(RPS) - termiņš: 21/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../..., ar ko 2012. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D019753/02 - 2012/2627(RPS) - termiņš: 26/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz polisorbātu (E 432-436) izmantošanu kokosriekstu pienā (D019783/02 - 2012/2624(RPS) - termiņš: 19/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2010/2/ES un 2011/278/ES attiecībā uz nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks (D020250/01 - 2012/2631(RPS) - termiņš: 30/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE


7. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais deleģētā akta projekts.

Komisijas 2012. gada 30. aprīļa Deleģētā regula (ES) Nr. …/..., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā - C(2012)2576 - termiņš: 30.06.2012.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH


8. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 03/2012 (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir noraidījusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 05/2012 (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 06/2012 (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 179. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi nesniegt atzinumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumu par Kopīgā pētniecības centra Mērījumu un standartmateriālu institūta ēkas celtniecību Gēlā, Beļģijā.


9. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Sēdes vadītāja sveica Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētāju).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0098/2012).

Eiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2011/2225(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0102/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF)

Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Savienības aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2011/2232(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust

Ziņojums par Eurojust 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra

Ziņojums par Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā)

Ziņojums par kopuzņēmuma ARTEMIS 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC

Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH)

Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā)

Ziņojums par IMI kopuzņēmuma (novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR

Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012).

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (aizstājot Inés Ayala Sender), Monica Luisa Macovei un Bogusław Liberadzki iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) un Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs).

Uzstājās Csaba Őry (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Tamás Deutsch (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Guido Milana (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Renate Sommer (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Véronique Mathieu (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Salvatore Iacolino (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Thijs Berman (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Simon Busuttil (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Iliana Ivanova PPE grupas vārdā, Edit Herczog S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Andrea Češková ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edit Herczog, un Philip Bradbourn.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jens Geier, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Philip Bradbourn, kas uz to atbildēja, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja) un Barbara Matera (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič un Elena Băsescu.

Uzstājās Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier un Monica Luisa Macovei.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 10. maija protokola 12. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.10 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.30.)


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Dažādi jautājumi

Uzstājās Sajjad Karim par 2011. gada jūlijā notikušo rasistisko uzbrukumu viņa dzīvesvietai, par uzbrukumā vainīgajiem nesen pasludināto spriedumu un lai pateiktos Parlamentam par atbalstu; vēl uzstājās Zbigniew Ziobro par stāvokli Ukrainā un pret Eiropas 2012. gada futbola čempionāta boikotu.


11. Atbalsts Eiropas Taisno atceres dienas noteikšanai (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0003/2012 par atbalstu Eiropas atceres dienas noteikšanai tikumiskām personām, kuru iesniedza Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi un David-Maria Sassoli, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2012)0205), parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (2012.5.10. protokola 1. pielikums ).

Uzstājās Gabriele Albertini.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis [COM(2012)0041 - C7-0030/2012- 2012/0019(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0140/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0148).


12.2. Ierobežojumi attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Robert Sturdy (A7-0085/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0149).


12.3. Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju [10222/2011 - C7-0076/2012- 2011/0070(APP)] - Juridiskā komiteja. Referents: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0150).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes regulas projektam.


12.4. Pieprasījums aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor imunitāti un privilēģijas [2011/2100(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0151/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0151).


12.5. Reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotne Eiropas Savienībā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotni Eiropas Savienībā [2011/2196(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Philip Bradbourn (A7-0094/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0152).


12.6. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0098/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 1

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 2

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 3

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 4

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 5

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 6

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 7

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0153).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.7. Eiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2011/2225(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0102/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0154).

Uzstāšanās

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis), paužot gandarījumu par balsošanas rezultātu.


12.8. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0155).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0155).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.9. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF) (balsošana)

Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0156).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.10. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0157).

Budžeta izpildes apstiprināšanu atlika, un līdz ar to atlika arī kontu slēgšanu (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.11. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0158).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.12. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0159).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0159).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.13. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0160).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.14. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0161).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.15. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0162).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.16. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0163).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.17. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Savienības aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2011/2232(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0164).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par grozīto rezolūcijas priekšlikumu uzstājās Edit Herczog, iesakot S&D grupas locekļiem balsot pret.


12.18. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0165).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.19. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0166).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.20. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0167).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.21. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0168).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.22. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0169).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.23. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0170).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.24. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0171).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.25. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0172).

Budžeta izpildes apstiprināšanu atlika, un līdz ar to atlika arī kontu slēgšanu (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.26. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0173).

Budžeta izpildes apstiprināšanu atlika, un līdz ar to atlika arī kontu slēgšanu (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.27. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0174).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0174).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.28. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0175).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0175).

Budžeta izpildes apstiprināšanu atlika, un līdz ar to atlika arī kontu slēgšanu (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.29. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 29. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0176).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0176).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.30. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 30. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0177).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0177).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.31. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 31. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0178).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0178).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.32. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 32. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0179).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0179).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.33. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 33. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0180).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0180).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.34. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 34. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0181).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0181).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.35. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 35. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0182).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0182).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.36. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 36. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0183).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0183).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.37. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 37. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0184).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0184).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.38. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 38. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0185).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0185).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.39. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 39. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0186).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0186).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).

Uzstāšanās

Uzstājās Gerard Batten par balsošanas norisi.


12.40. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 40. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0187).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0187).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.41. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 41. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0188).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0188).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.42. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ARTEMIS 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 42. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0189).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0189).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.43. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 43. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0190).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0190).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.44. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 44. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0191).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0191).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.45. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 45. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0192).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0192).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.46. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā) (balsošana)

Ziņojums par IMI kopuzņēmuma (novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 46. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0193).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0193).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.47. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 47. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0194).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0194).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.48. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 48. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0195).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0195).

Budžeta izpildi apstiprināja, un kontus atzina par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


12.49. ES finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2010. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošana — 2010. gada ziņojums [2011/2154(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 49. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0196).


12.50. Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A7-0149/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 50. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0197).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0197).


12.51. Bīstamu ķīmisko vielu eksports un imports ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (pārstrādāta redakcija) [COM(2011)0245 - C7-0107/2011- 2011/0105(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Dan Jørgensen (A7-0015/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 51. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0198).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0198).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas ar paziņojumu uzstājās Algirdas Šemeta.


12.52. Grozījumu izdarīšana Reglamenta 87.a un 88. pantā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 87.a un 88. panta grozīšanu [2009/2195(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Carlo Casini (A7-0072/2012).

(Grozījumu pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums) (Lēmuma priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 52. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0199).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.


12.53. Tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”) [2009/2170(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0152/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 53. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0200).


12.54. Tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām (balsošana)

Ziņojums par tirdzniecību pārmaiņu veicināšanai — ES tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām [2011/2113(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 54. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0201).


12.55. Pēc būtības bioloģisku procesu patentēšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0228/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 55. punkts)

Uzstājās Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, pieprasot atlikt balsošanu uz nākamo sesiju, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, atbalstot šo pieprasījumu, un Manfred Weber PPE grupas vārdā, kurš pret to iebilda.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (269 par, 296 pret, 12 atturējās).

Sāka balsošanu.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0202).

Uzstāšanās

Balsošanas laikā uzstājās Evelyne Gebhardt, lai precizētu tekstu.


12.56. Jūras pirātisms (balsošana)

Debates notika 2012. gada 14. martā (2012. gada 14. marta protokola 18. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2012. gada 10. maijā (2012. gada 10. maija protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 un B7-0227/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 56. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0223/2012

(aizstāj B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 un B7-0226/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra un Ulrike Rodust S&D grupas vārdā,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0203).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0227/2012 vairs nav spēkā.)


13. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Philip Bradbourn ziņojums - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock un Hannu Takkula

Christofer Fjellner ziņojums - A7-0102/2012

Andrea Češková

Bogusław Liberadzki ziņojums - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Martin Ehrenhauser ziņojums - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Monica Luisa Macovei ziņojums - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Inés Ayala Sender ziņojums - A7-0091/2012

Charles Tannock

Monica Luisa Macovei ziņojums - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Angelika Niebler ziņojums - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan un Hannu Takkula

Cecilia Wikström ziņojums - A7-0152/2012

Elena Băsescu un Charles Tannock

Niccolò Rinaldi ziņojums - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan un Elena Băsescu

Pēc būtības bioloģisku procesu patentēšana - B7-0228/2012

Charles Tannock un Elena Băsescu

Jūras pirātisms - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica un Carlo Fidanza


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 97. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, kas sniegts saskaņā ar Reglamenta 97. pantu, attiecībā uz ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos (2012/2088(INI))
(saskaņā ar Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu 03.05.2012.)

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 121. panta 3. punkts)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesiju (2012/2036(INI))
(atzinums: DEVE)

Nodošana citām komitejām

REGI komiteja

- Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) — konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas (2012/2042(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

DEVE komiteja

- Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” izveide (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, BUDG, DEVE


16. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

301

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

82

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

106

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

231

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

73

0009/2012

Oreste Rossi

12

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

276

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

292

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

96

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

87

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

87

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

19

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

65

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

31

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

74

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

22

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

46


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un vakardienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2012. gada 21. līdz 24. maijam.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Picula, Radoš, Vrbat


1. pielikums. Atbalsts Eiropas Taisno atceres dienas noteikšanai (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija 0003/2012 par atbalstu Eiropas atceres dienas noteikšanai tikumiskām personām (2012. gada 10. maija protokola 11. punkts un P7_TA(2012)0205), kuru iesniedza deputāti Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi un David-Maria Sassoli un parakstījuši 388 deputāti:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Luigi Ciriaco De Mita, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Hermann Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika