Index 
Notulen
PDF 313kWORD 296k
Donderdag 10 mei 2012 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Samenstelling commissies en delegaties
 4.Ingekomen stukken
 5.Zeepiraterij (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 8.Kredietoverschrijvingen
 9.Kwijting 2010 (debat)
 10.Diversen
 11.Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)
 12.Stemmingen
  
12.1.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.2.Beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Rusland ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Corneliu Vadim Tudor (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.5.Regionale luchthavens en luchtdiensten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.6.Kwijting 2010: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie (stemming)
  
12.7.Speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010 (stemming)
  
12.8.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europees Parlement (stemming)
  
12.9.Kwijting 2010: 8e, 9e en 10e Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)
  
12.10.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad (stemming)
  
12.11.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (stemming)
  
12.12.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Rekenkamer (stemming)
  
12.13.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
12.14.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Comité van de regio's (stemming)
  
12.15.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese ombudsman (stemming)
  
12.16.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  
12.17.Kwijting 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  
12.18.Kwijting 2010: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)
  
12.19.Kwijting 2010: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) (stemming)
  
12.20.Kwijting 2010: Europese Politieacademie (CEPOL) (stemming)
  
12.21.Kwijting 2010: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)
  
12.22.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)
  
12.23.Kwijting 2010: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  
12.24.Kwijting 2010: Europees Chemicaliënagentschap (stemming)
  
12.25.Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
12.26.Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)
  
12.27.Kwijting 2010: Europees Instituut voor gendergelijkheid (stemming)
  
12.28.Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)
  
12.29.Kwijting 2010: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)
  
12.30.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)
  
12.31.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (stemming)
  
12.32.Kwijting 2010: Europees Spoorwegbureau (stemming)
  
12.33.Kwijting 2010: Europese Stichting voor opleiding (stemming)
  
12.34.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)
  
12.35.Kwijting 2010: Voorzieningsagentschap van EURATOM (stemming)
  
12.36.Kwijting 2010: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)
  
12.37.Kwijting 2010: EUROJUST (stemming)
  
12.38.Kwijting 2010: EUROPOL (stemming)
  
12.39.Kwijting 2010: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  
12.40.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (stemming)
  
12.41.Kwijting 2010: Europees GNSS-Agentschap (stemming)
  
12.42.Kwijting 2010: ARTEMIS - Ingebedde computersystemen (stemming)
  
12.43.Kwijting 2010: Clean Sky - Luchtvaart en milieu (stemming)
  
12.44.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming ENIAC (stemming)
  
12.45.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (stemming)
  
12.46.Kwijting 2010: Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) (stemming)
  
12.47.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
12.48.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (stemming)
  
12.49.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2010 (stemming)
  
12.50.Roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie ***I (stemming)
  
12.51.In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ***I (stemming)
  
12.52.Wijziging van de artikelen 87 bis en 88 (stemming)
  
12.53.Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (stemming)
  
12.54.Het handels- en investeringsbeleid voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de revoluties van de Arabische Lente (stemming)
  
12.55.Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard (stemming)
  
12.56.Zeepiraterij (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Samenstelling Parlement

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Alda Sousa tot lid van het Europees Parlement ter vervanging van Miguel Portas.

Het Parlement neemt hiervan kennis met ingang van 9 mei 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Alda Sousa, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


3. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met India: Birgit Collin-Langen.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 09/2012 - Afdeling III - Commissie (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Speciaal verslag nr. 4/2012 (Kwijting 2011): "Het aanwenden van de structuurfondsen en het Cohesiefonds om de vervoersinfrastructuur in zeehavens te cofinancieren: een doeltreffende investering?" (N7-0059/2012 - C7-0109/2012 - 2012/2086(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN, REGI

- Speciaal verslag nr. 3/2012 (Kwijting 2011) - "Structuurfondsen: Heeft de Commissie de geconstateerde gebreken in de beheers - en controlesystemen van de lidstaten met succes aangepakt?" (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH, AGRI, EMPL, BUDG, REGI

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (I. IVANOVA - BG) (N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/020 ES/Schoeisel Comunidad Valenciana, Spanje) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (M.V. POPESCU - RO) (N7-0062/2012 - C7-0113/2012 - 2012/0804(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.1760/2000 wat betreft de elektronische identificatie van runderen en tot schrapping van de bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2012 - Afdeling III - Commissie (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

TRAN


5. Zeepiraterij (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Zeepiraterij

Het debat heeft op 14 maart 2012 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 14.3.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over piraterij op zee (B7-0223/2012);

- Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal en Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, over piraterij op zee (B7-0224/2012);

- Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra en Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, over een politieke oplossing voor de zeeroverij (B7-0225/2012);

- Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon en Dominique Vlasto, namens de PPE-Fractie, over piraterij op zee (B7-0226/2012);

- Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie over piraterij op zee (B7-0227/2012).

Stemming: punt 12.56 van de notulen van 10.5.2012.


6. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging, ten aanzien van sommige bepalingen betreffende de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (D013523/06 - 2012/2626(RPS) - termijn: 20/07/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: INTA, IMCO

- Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor wat betreft kwik (D018566/03 - 2012/2634(RPS) - termijn: 04/08/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor wat betreft lood (D018570/03 - 2012/2633(RPS) - termijn: 04/08/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor wat betreft fenylkwikverbindingen (D018571/03 - 2012/2632(RPS) - termijn: 04/08/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, fluor, lood, kwik, endosulfan, dioxinen, Ambrosia spp., diclazuril en lasalocide A natrium en de actiedrempels voor dioxinen (D018842/03 - 2012/2630(RPS) - termijn: 30/07/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van benzoëzuur – benzoaten (E 210-213) in alcoholvrije pendanten van wijn betreft (D019479/03 - 2012/2620(RPS) - termijn: 18/06/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor wat betreft bijlage XVII (cadmium) (D019485/03 - 2012/2635(RPS) - termijn: 04/08/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl en fosmet in of op bepaalde producten (D019711/02 - 2012/2625(RPS) - termijn: 21/06/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot vaststelling voor 2012 van de Prodcom-lijst van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D019753/02 - 2012/2627(RPS) - termijn: 26/07/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van polysorbaten (E 432-436) in kokosmelk betreft (D019783/02 - 2012/2624(RPS) - termijn: 19/06/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten 2010/2/EU en 2011/278/EU wat betreft de bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico (D020250/01 - 2012/2631(RPS) - termijn: 30/07/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE.


7. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/... van de Commissie van 30.4.2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt - C(2012)2576 - termijn: 30.6.2012

verwezen naar ten principale: PECH.


8. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2012 van de Commissie (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 05/2012 van de Commissie verworpen (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 06/2012 van de Commissie (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

Overeenkomstig artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen advies te geven over het door de Commissie ingediende project voor de constructie van een gebouw voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek - Instituut voor referentiematerialen en -metingen (IRMM) in Geel (België).


9. Kwijting 2010 (debat)

De Voorzitter verwelkomt Vítor Manuel da Silva Caldeira (voorzitter van de Rekenkamer).

Kwijting 2010: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010

Verslag over de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010 [2011/2225(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europees Parlement

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling I - Europees Parlement [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

Kwijting 2010: 8e, 9e en 10e Europees Ontwikkelingsfonds

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling II – Raad [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Hof van Justitie

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Rekenkamer

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling V – Rekenkamer [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Comité van de regio's

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling VII - Comité van de Regio's [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese ombudsman

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

Kwijting 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de Europese Unie [2011/2232(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

Kwijting 2010: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

Kwijting 2010: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

Kwijting 2010: Europese Politieacademie (CEPOL)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

Kwijting 2010: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

Kwijting 2010: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

Kwijting 2010: Europees Chemicaliënagentschap

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Chemicaliënagentschap voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

Kwijting 2010: Europees Instituut voor gendergelijkheid

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

Kwijting 2010: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

Kwijting 2010: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

Kwijting 2010: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

Kwijting 2010: Europees Spoorwegbureau

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

Kwijting 2010: Europese Stichting voor opleiding

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

Kwijting 2010: Voorzieningsagentschap van EURATOM

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

Kwijting 2010: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

Kwijting 2010: EUROJUST

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

Kwijting 2010: EUROPOL

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

Kwijting 2010: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

Kwijting 2010: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

Kwijting 2010: Europees GNSS-Agentschap

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

Kwijting 2010: ARTEMIS - Ingebedde computersystemen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

Kwijting 2010: Clean Sky - Luchtvaart en milieu

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming ENIAC

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

Kwijting 2010: Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming SESAR

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (vervangt Inés Ayala Sender), Monica Luisa Macovei en Bogusław Liberadzki leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad), Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) en Vítor Manuel da Silva Caldeira (voorzitter van de Rekenkamer).

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Guido Milana (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Renate Sommer (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Véronique Mathieu (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Salvatore Iacolino (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Thijs Berman (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Simon Busuttil (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Iliana Ivanova, namens de PPE-Fractie, Edit Herczog, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edit Herczog, en Philip Bradbourn.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Philip Bradbourn, die deze beantwoordt, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) en Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier en Monica Luisa Macovei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 10.5.2012.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.10 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

10. Diversen

Het woord wordt gevoerd door Sajjad Karim, om te verwijzen naar de racistische aanval op zijn huis in juli 2011 en de veroordelingen die onlangs tegen de daders van deze aanval zijn uitgesproken, en om het Parlement te bedanken voor zijn steun, en Zbigniew Ziobro over de situatie in Oekraïne en tegen de boycot van het Europees kampioenschap voetbal EURO 2012.


11. Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0003/2012 ingediend door de leden Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi en David-Maria Sassoli over steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0205) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 10.5.2012).

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Albertini.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap [COM(2012)0041 - C7-0030/2012- 2012/0019(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0140/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0148)


12.2. Beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Rusland ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr.1342/2007 van de Raad betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0149)


12.3. Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad over de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie [10222/2011 - C7-0076/2012- 2011/0070(APP)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0150)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad.


12.4. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Corneliu Vadim Tudor (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Corneliu Vadim Tudor [2011/2100(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0151/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0151)


12.5. Regionale luchthavens en luchtdiensten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toekomst van regionale luchthavens en luchtdiensten in de EU [2011/2196(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0152)


12.6. Kwijting 2010: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT nr. 1

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPBESLUIT nr. 2

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPBESLUIT nr. 3

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPBESLUIT nr. 4

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPBESLUIT nr. 5

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPBESLUIT nr. 6

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPBESLUIT nr. 7

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.7. Speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010 [2011/2225(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0154)

Het woord werd gevoerd door:

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie), die zich verheugt over het resultaat van de stemming.


12.8. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling I - Europees Parlement [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.9. Kwijting 2010: 8e, 9e en 10e Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.10. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling II – Raad [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0157)

De verlening van kwijting en daarmede de goedkeuring van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.11. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.12. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling V – Rekenkamer [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0159)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0159)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.13. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.14. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Comité van de regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling VII - Comité van de Regio's [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.15. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.16. Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0163)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.17. Kwijting 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de Europese Unie [2011/2232(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0164)

Het woord werd gevoerd door:

Edit Herczog, vóór de stemming over de gewijzigde ontwerpresolutie, om de leden van de S&D-Fractie aan te bevelen tegen te stemmen.


12.18. Kwijting 2010: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0165)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.19. Kwijting 2010: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.20. Kwijting 2010: Europese Politieacademie (CEPOL) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0167)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.21. Kwijting 2010: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0168)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.22. Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.23. Kwijting 2010: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0170)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0170)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.24. Kwijting 2010: Europees Chemicaliënagentschap (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Chemicaliënagentschap voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0171)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0171)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.25. Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0172)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0172)

De verlening van kwijting en daarmede de goedkeuring van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.26. Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0173)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0173)

De verlening van kwijting en daarmede de goedkeuring van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.27. Kwijting 2010: Europees Instituut voor gendergelijkheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0174)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0174)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.28. Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0175)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0175)

De verlening van kwijting en daarmede de goedkeuring van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.29. Kwijting 2010: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0176)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0176)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.30. Kwijting 2010: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0177)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0177)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.31. Kwijting 2010: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0178)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0178)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.32. Kwijting 2010: Europees Spoorwegbureau (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0179)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0179)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.33. Kwijting 2010: Europese Stichting voor opleiding (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0180)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0180)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.34. Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0181)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0181)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.35. Kwijting 2010: Voorzieningsagentschap van EURATOM (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0182)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0182)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.36. Kwijting 2010: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0183)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0183)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.37. Kwijting 2010: EUROJUST (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0184)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0184)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.38. Kwijting 2010: EUROPOL (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0185)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0185)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.39. Kwijting 2010: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0186)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0186)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Gerard Batten over het verloop van de stemming.


12.40. Kwijting 2010: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0187)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0187)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.41. Kwijting 2010: Europees GNSS-Agentschap (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0188)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0188)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.42. Kwijting 2010: ARTEMIS - Ingebedde computersystemen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0189)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0189)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.43. Kwijting 2010: Clean Sky - Luchtvaart en milieu (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0190)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0190)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.44. Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming ENIAC (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0191)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0191)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.45. Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting vande gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0192)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0192)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.46. Kwijting 2010: Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0193)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0193)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.47. Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0194)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0194)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.48. Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0195)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0195)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.49. Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2010 (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2010 [2011/2154(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0196)


12.50. Roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0197)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0197)


12.51. In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (herschikking) [COM(2011)0245 - C7-0107/2011- 2011/0105(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dan Jørgensen (A7-0015/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0198)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0198)

Het woord werd gevoerd door:

Algirdas Šemeta, vóór de stemming, om een verklaring af te leggen.


12.52. Wijziging van de artikelen 87 bis en 88 (stemming)

Verslag over de wijziging van de artikelen 87 bis en 88 van het Reglement van het Europees Parlement [2009/2195(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0072/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de amendementen)(Gewone meerderheid voor de aanneming van het ontwerpbesluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0199)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode.


12.53. Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wijziging van Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) [2009/2170(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0152/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0200)


12.54. Het handels- en investeringsbeleid voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de revoluties van de Arabische Lente (stemming)

Verslag over "Trade for Change": Het handels- en investeringsbeleid van de EU voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de revoluties van de Arabische Lente [2011/2113(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0201)


12.55. Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0228/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die verzoekt de stemming uit te stellen tot de volgende vergaderperiode, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die dit verzoek steunt, en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die hiertegen bezwaar maakt.

Bij ES (269 vóór, 296 tegen, 12 abstentions) verwerpt het Parlement het verzoek.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0202)

Het woord werd gevoerd door:

Evelyne Gebhardt, tijdens de stemming, om de tekst toe te lichten.


12.56. Zeepiraterij (stemming)

Het debat heeft op 14 maart 2012 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 14.3.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 mei 2012 (punt 2 van de notulen van 10.5.2012).

Ontwerpresoluties B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 en B7-0227/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0223/2012

(ter vervanging van B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 en B7-0226/2012):

ingediend door de volgende leden:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten en Dominique Vlasto, namens de PPE-Fractie,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra en Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort en Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal en Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0203)

(Ontwerpresolutie B7-0227/2012 komt te vervallen.)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock en Hannu Takkula

Verslag Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Verslag Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Verslag Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Verslag Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Verslag Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan en Hannu Takkula

Verslag Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu en Charles Tannock

Verslag Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan en Elena Băsescu

Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard - B7-0228/2012

Charles Tannock en Elena Băsescu

Zeepiraterij - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica en Carlo Fidanza.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 97 van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad uit hoofde van artikel 97 van het Reglement inzake de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten (2012/2088(INI))
(Ingevolge het besluit van de Voorzitter van 3.5.2012)

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 121, lid 3, van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad betreffende de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2012/2036(INI))
(advies: DEVE)

Wijzigingen aanwijzing commissies

Commissie REGI

- Midden- en kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen en zakelijke kansen (2012/2042(INI))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

Commissie DEVE

- Opstellen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Regels inzake de deelneming aan het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) en regels inzake de verspreiding van de resultaten (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFET, BUDG, DEVE.


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

301

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

82

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

106

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

231

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

73

0009/2012

Oreste Rossi

12

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

276

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

292

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

96

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

87

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

87

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

19

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

65

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

31

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

74

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

22

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

46


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 21 mei 2012 t/m 24 mei 2012.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Picula, Radoš, Vrbat


Bijlage 1 - Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijk verklaring nr. 0003/2012 ingediend door de leden Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi en David-Maria Sassoli over steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring) (punt 11 van de notulen van 10.5.2012 en P7_TA(2012)0205) en ondertekend door 388 leden:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Luigi Ciriaco De Mita, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Hermann Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridische mededeling - Privacybeleid