Kazalo 
Zapisnik
PDF 292kWORD 354k
Četrtek, 10. maj 2012 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Sestava Parlamenta
 3.Sestava odborov in delegacij
 4.Predložitev dokumentov
 5.Pomorsko piratstvo (vloženi predlogi resolucij)
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 7.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 8.Prerazporeditev sredstev
 9.Razrešnica 2010 (razprava)
 10.Razno
 11.Podpora uvedbi evropskega dneva spomina na pravične (pisna izjava)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.2.Omejitve za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.3.Elektronska izdaja Uradnega lista Evropske unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Cornelia Vadima Tudorja (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Regionalna letališča in storitve zračnega prevoza (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Oddelek III, Komisija (glasovanje)
  12.7.Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2010 (glasovanje)
  12.8.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski parlament (glasovanje)
  12.9.Razrešnica 2010: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (glasovanje)
  12.10.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Svet (glasovanje)
  12.11.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Sodišče EU (glasovanje)
  12.12.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Računsko sodišče (glasovanje)
  12.13.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  12.14.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Odbor regij (glasovanje)
  12.15.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  12.16.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  12.17.Razrešnica 2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  12.18.Razrešnica 2010: Prevajalski center za organe Evropske unije (glasovanje)
  12.19.Razrešnica 2010: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  12.20.Razrešnica 2010: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  12.21.Razrešnica 2010: Evropska agencija za nadzor ribištva (glasovanje)
  12.22.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost v letalstvu (glasovanje)
  12.23.Razrešnica 2010: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  12.24.Razrešnica 2010: Evropska agencija za kemikalije (glasovanje)
  12.25.Razrešnica 2010: Evropska agencija za okolje (glasovanje)
  12.26.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost hrane (glasovanje)
  12.27.Razrešnica 2010: Evropski inštitut za enakost med spoloma (glasovanje)
  12.28.Razrešnica 2010: Evropska agencija za zdravila (glasovanje)
  12.29.Razrešnica 2010: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)
  12.30.Razrešnica 2010: Evropska agencija za pomorsko varnost (glasovanje)
  12.31.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (glasovanje)
  12.32.Razrešnica 2010: Evropska železniška agencija (glasovanje)
  12.33.Razrešnica 2010: Evropska fundacija za usposabljanje (glasovanje)
  12.34.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (glasovanje)
  12.35.Razrešnica 2010: Agencija za oskrbo Euratom (glasovanje)
  12.36.Razrešnica 2010: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (glasovanje)
  12.37.Razrešnica 2010: Eurojust (glasovanje)
  12.38.Razrešnica 2010: Europol (glasovanje)
  12.39.Razrešnica 2010: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (glasovanje)
  12.40.Razrešnica 2010: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (glasovanje)
  12.41.Razrešnica 2010: Agencija za evropski GNSS (glasovanje)
  12.42.Razrešnica 2010: ARTEMIS - Vgrajeni računalniški sistemi (glasovanje)
  12.43.Razrešnica 2010: ČISTO NEBO - Aeronavtika + Okolje (glasovanje)
  12.44.Razrešnica 2010: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  12.45.Razrešnica 2010: gorivne celice in vodik (FCH) (glasovanje)
  12.46.Razrešnica 2010: pobuda za inovativna zdravila (IMI) (glasovanje)
  12.47.Razrešnica 2010: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  12.48.Razrešnica 2010: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  12.49.Zaščita finančnih interesov Evropske unije - boj proti goljufijam - letno poročilo 2010 (glasovanje)
  12.50.Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji ***I (glasovanje)
  12.51.Izvoz in uvoz nevarnih kemikalij ***I (glasovanje)
  12.52.Sprememba členov 87a in 88 Poslovnika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  12.53.Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (glasovanje)
  12.54.Trgovinska in naložbena strategija za južno Sredozemlje po arabski pomladi (glasovanje)
  12.55.Patentiranje osnovnih bioloških postopkov (glasovanje)
  12.56.Pomorsko piratstvo (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Podpora uvedbi evropskega dneva spomina na pravične (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Sestava Parlamenta

Pristojni portugalski organi so sporočili, da je bila v Evropski parlament izvoljena Alda Sousa, ki bo nadomestila Miguela Portasa.

Parlament se je s tem seznanil z veljavo od 9. maja 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Alda Sousa polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


3. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PPE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Delegacija za odnose z Indijo: Birgit Collin-Langen


4. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 09/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 08/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Posebno poročilo št. 4/2012 (razrešnica za leto 2011) - Uporaba strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za sofinanciranje prometne infrastrukture v morskih pristaniščih: uspešna naložba? (N7-0059/2012 - C7-0109/2012 - 2012/2086(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN, REGI

- Posebno poročilo št. 3/2012 (razrešnica za leto 2011) - „Strukturni skladi : Ali je Komisija uspešno obravnavala pomanjkljivosti, ugotovljene v upravljavskih in kontrolnih sistemih držav članic?“ (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PECH, AGRI, EMPL, BUDG, REGI

- Imenovanje članice Računskega sodišča (I. IVANOVA - Bolgarija) (N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2011/020ES/Comunidad Valenciana, obutvena industrija, Španija) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Imenovanje člana Računskega sodišča (M.V. POPESCU - Romunija) (N7-0062/2012 - C7-0113/2012 - 2012/0804(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št.1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

TRAN


5. Pomorsko piratstvo (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Pomorsko piratstvo

Razprava je potekala 14. marca 2012 (točka 18 zapisnika z dne 14. 3. 2012).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o pomorskem piratstvu (B7-0223/2012);

- Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal in Jacqueline Foster v imenu skupine ECR o pomorskem piratstvu (B7-0224/2012);

- Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra in Ulrike Rodust v imenu skupine S&D o politični rešitvi glede piratstva na morju (B7-0225/2012);

- Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon in Dominique Vlasto v imenu skupine PPE o pomorskem piratstvu (B7-0226/2012);

- Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o pomorskem piratstvu (B7-0227/2012).

Glasovanje: točka 12.56 zapisnika z dne 10.5.2012.


6. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede nekaterih določb v zvezi s trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (D013523/06 - 2012/2626(RPS) - rok: 20/07/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: INTA, IMCO

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede živega srebra (D018566/03 - 2012/2634(RPS) - rok: 04/08/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) glede svinca (D018570/03 - 2012/2633(RPS) - rok: 04/08/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) glede fenilživosrebrovih spojin (D018571/03 - 2012/2632(RPS) - rok: 04/08/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog I in II k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za arzen, fluor, svinec, živo srebro, endosulfan, dioksine, Ambrosio spp., diklazuril in lasalocid A natrij ter pragov ukrepanja za dioksine (D018842/03 - 2012/2630(RPS) - rok: 30/07/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v brezalkoholnem vinu (D019479/03 - 2012/2620(RPS) - rok: 18/06/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) (D019485/03 - 2012/2635(RPS) - rok: 04/08/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, kaptan, ciprodinil, fluopikolid, heksitiazoks, izoprotiolan, metaldehid, oksadiksil in fosmet v ali na nekaterih proizvodih (D019711/02 - 2012/2625(RPS) - rok: 21/06/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2012 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (D019753/02 - 2012/2627(RPS) - rok: 26/07/2012)
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432–436) v kokosovem mleku (D019783/02 - 2012/2624(RPS) - rok: 19/06/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2 (D020250/01 - 2012/2631(RPS) - rok: 30/07/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE


7. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 30. 4. 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika - -C(2012)2576 - rok: 30. 6. 2012

posredovano pristojni: PECH


8. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 03/2012 (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, zavrnil predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 05/2012 (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 – 2012/2073(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 06/2012 (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

V skladu s členom 179(3) Finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo podal mnenja o načrtu za izgradnjo stavbe za Skupni raziskovalni center – Inštitut za referenčne materiale in meritve (IRMM) v kraju Geel v Belgiji, ki ga je predstavila Evropska komisija.


9. Razrešnica 2010 (razprava)

Predsednica je zaželela dobrodošlico Vítorju Manuelu da Silvi Caldeiri (predsedniku Računskega sodišča).

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Oddelek III, Komisija

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2010

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2010 [2011/2225(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski parlament

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek I – Evropski parlament [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

Razrešnica 2010: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna 8., 9. in 10. Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Svet

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Sodišče EU

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Računsko sodišče

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Ekonomsko-socialni odbor

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Odbor regij

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek VII – Odbor regij [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

Razrešnica 2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij Evropske unije [2011/2232(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

Razrešnica 2010: Prevajalski center za organe Evropske unije

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

Razrešnica 2010: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

Razrešnica 2010: Evropska policijska akademija (CEPOL)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za nadzor ribištva

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost v letalstvu

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

Razrešnica 2010: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za kemikalije

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za okolje

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost hrane

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

Razrešnica 2010: Evropski inštitut za enakost med spoloma

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost med spoloma za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za zdravila

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

Razrešnica 2010: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

Razrešnica 2010: Evropska železniška agencija

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

Razrešnica 2010: Evropska fundacija za usposabljanje

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

Razrešnica 2010: Agencija za oskrbo Euratom

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

Razrešnica 2010: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

Razrešnica 2010: Eurojust

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

Razrešnica 2010: Europol

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

Razrešnica 2010: Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

Razrešnica 2010: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

Razrešnica 2010: Agencija za evropski GNSS

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

Razrešnica 2010: ARTEMIS - Vgrajeni računalniški sistemi

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

Razrešnica 2010: ČISTO NEBO - Aeronavtika + Okolje

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

Razrešnica 2010: Skupno podjetje ENIAC

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

Razrešnica 2010: gorivne celice in vodik (FCH)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

Razrešnica 2010: pobuda za inovativna zdravila (IMI)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

Razrešnica 2010: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

Razrešnica 2010: Skupno podjetje SESAR

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (ki je nadomeščal Inés Ayala Sender), Monica Luisa Macovei in Bogusław Liberadzki so predstavili svoja poročila.

Govorili so Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu), Algirdas Šemeta (član Komisije) in Vítor Manuel da Silva Caldeira (predsednik Računskega sodišča).

Govorili so Csaba Őry (pripravljalec mnenja odbora EMPL), Jutta Haug (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Tamás Deutsch (pripravljalec mnenja odbora REGI), Guido Milana (pripravljalec mnenja odbora PECH), Morten Løkkegaard (pripravljalec mnenja odbora CULT), Renate Sommer (pripravljalka mnenja odbora LIBE), Véronique Mathieu (pripravljalka mnenja odbora LIBE), Wim van de Camp (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Salvatore Iacolino (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Silvia-Adriana Ţicău (pripravljalka mnenja odbora TRAN), Thijs Berman (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Simon Busuttil (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Iliana Ivanova v imenu skupine PPE, Edit Herczog v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Andrea Češková v imenu skupine ECR, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Lucas Hartong samostojni poslanec, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Edit Herczog, in Philip Bradbourn.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Jens Geier, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Philip Bradbourn, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (pripravljalka mnenja odbora AFET) in Barbara Matera (pripravljalka mnenja odbora FEMM).

Po postopku "catch the eye" sta govorili Zofija Mazej Kukovič in Elena Băsescu.

Govorili so Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier in Monica Luisa Macovei.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12 zapisnika z dne 10.5.2012.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.10 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.30.)


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

10. Razno

Sajjad Karim je govoril o rasističnem napadu na njegovo hišo julija 2011 in nedavno izrečenih obsodbah storilcev ter se zahvalil Evropskemu parlamentu za njegovo podporo, Zbigniew Ziobro pa o razmerah v Ukrajini in proti bojkotu EURO 2012.


11. Podpora uvedbi evropskega dneva spomina na pravične (pisna izjava)

Pisno izjavo 0003/2012 o podpori uvedbi evropskega dneva spomina na pravične, ki so jo vložili poslanci Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi in David-Maria Sassoli, je podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) Poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje (P7_TA(2012)0205), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 10.5.2012).

Govoril je Gabriele Albertini.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [COM(2012)0041 - C7-0030/2012- 2012/0019(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0140/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0148)


12.2. Omejitve za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2007 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0149)


12.3. Elektronska izdaja Uradnega lista Evropske unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije [10222/2011 - C7-0076/2012- 2011/0070(APP)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0150)

Parlament je odobril osnutek uredbe Sveta.


12.4. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Cornelia Vadima Tudorja (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito poslanske imunitete Cornelia Vadima Tudorja [2011/2100(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A7-0151/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0151)


12.5. Regionalna letališča in storitve zračnega prevoza (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o prihodnosti regionalnih letališč in storitev zračnega prevoza v EU [2011/2196(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0152)


12.6. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Oddelek III, Komisija (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA št.° 1

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG SKLEPA št.° 2

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG SKLEPA št.° 3

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG SKLEPA št.° 4

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG SKLEPA št.° 5

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG SKLEPA št.° 6

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG SKLEPA št.° 7

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0153)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.7. Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2010 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2010 [2011/2225(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0154)

Govoril je

Algirdas Šemeta (član Komisije), ki je pozdravil izid glasovanja.


12.8. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek I – Evropski parlament [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0155)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0155)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.9. Razrešnica 2010: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna 8., 9. in 10. Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0156)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.10. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0157)

Razrešnica je odložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.11. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Sodišče EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0158)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.12. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0159)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0159)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.13. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0160)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.14. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek VII – Odbor regij [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0161)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.15. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0162)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.16. Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0163)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.17. Razrešnica 2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij Evropske unije [2011/2232(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0164)

Govorila je

Edit Herczog, pred glasovanjem, o predlogu spremenjene resolucije ter članom skupine S&D priporočila, naj glasujejo proti.


12.18. Razrešnica 2010: Prevajalski center za organe Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0165)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.19. Razrešnica 2010: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0166)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.20. Razrešnica 2010: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0167)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0167)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.21. Razrešnica 2010: Evropska agencija za nadzor ribištva (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0168)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0168)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.22. Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost v letalstvu (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0169)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.23. Razrešnica 2010: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0170)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0170)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.24. Razrešnica 2010: Evropska agencija za kemikalije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0171)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0171)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.25. Razrešnica 2010: Evropska agencija za okolje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0172)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0172)

Razrešnica je odložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.26. Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost hrane (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0173)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0173)

Razrešnica je odložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.27. Razrešnica 2010: Evropski inštitut za enakost med spoloma (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost med spoloma za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0174)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0174)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.28. Razrešnica 2010: Evropska agencija za zdravila (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0175)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0175)

Razrešnica je odložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.29. Razrešnica 2010: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0176)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0176)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.30. Razrešnica 2010: Evropska agencija za pomorsko varnost (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0177)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0177)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.31. Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0178)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0178)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.32. Razrešnica 2010: Evropska železniška agencija (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0179)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0179)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.33. Razrešnica 2010: Evropska fundacija za usposabljanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0180)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0180)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.34. Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0181)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0181)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.35. Razrešnica 2010: Agencija za oskrbo Euratom (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0182)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0182)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.36. Razrešnica 2010: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0183)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0183)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.37. Razrešnica 2010: Eurojust (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0184)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0184)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.38. Razrešnica 2010: Europol (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0185)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0185)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.39. Razrešnica 2010: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0186)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0186)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).

Govoril je

Gerard Batten o poteku glasovanja.


12.40. Razrešnica 2010: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0187)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0187)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.41. Razrešnica 2010: Agencija za evropski GNSS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0188)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0188)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.42. Razrešnica 2010: ARTEMIS - Vgrajeni računalniški sistemi (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0189)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0189)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.43. Razrešnica 2010: ČISTO NEBO - Aeronavtika + Okolje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0190)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0190)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.44. Razrešnica 2010: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0191)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0191)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.45. Razrešnica 2010: gorivne celice in vodik (FCH) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0192)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0192)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.46. Razrešnica 2010: pobuda za inovativna zdravila (IMI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0193)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0193)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.47. Razrešnica 2010: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0194)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0194)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.48. Razrešnica 2010: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0195)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0195)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


12.49. Zaščita finančnih interesov Evropske unije - boj proti goljufijam - letno poročilo 2010 (glasovanje)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo 2010 [2011/2154(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0196)


12.50. Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0197)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0197)


12.51. Izvoz in uvoz nevarnih kemikalij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (prenovitev) [COM(2011)0245 - C7-0107/2011- 2011/0105(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Dan Jørgensen (A7-0015/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0198)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0198)

Govoril je

Algirdas Šemeta, ki je pred glasovanjem podal izjavo.


12.52. Sprememba členov 87a in 88 Poslovnika Evropskega parlamenta (glasovanje)

Poročilo o spremembi členov 87a in 88 Poslovnika Evropskega parlamenta [2009/2195(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Carlo Casini (A7-0072/2012)

(Za sprejetje predlogov sprememb potrebna kvalificirana večina)(Za sprejetje predloga sklepa potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0199)

Nove določbe bodo postale veljavne prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


12.53. Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o spremembi Uredbe (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) [2009/2170(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A7-0152/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0200)


12.54. Trgovinska in naložbena strategija za južno Sredozemlje po arabski pomladi (glasovanje)

Poročilo o trgovini za spremembe: trgovinska in naložbena strategija EU za južno Sredozemlje po arabski pomladi [2011/2113(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0201)


12.55. Patentiranje osnovnih bioloških postopkov (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0228/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

Govorili so Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je zahteval preložitev glasovanja na prihodnje delno zasedanje, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je podprl to zahtevo, in Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je temu nasprotoval.

Parlament je zavrnil zahtevo z elektronskim glasovanjem (269 glasov za, 296 glasov proti, 12 vzdržanih).

Nato se je prešlo na glasovanje.

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0202)

Govorila je

Evelyne Gebhardt, med glasovanjem, da je pojasnila besedilo.


12.56. Pomorsko piratstvo (glasovanje)

Razprava je potekala 14. marec 2012 (točka 18 zapisnika z dne 14.3.2012).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 10. maj 2012 (točka 2 zapisnika z dne 10.5.2012).

Predlogi resolucij B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 in B7-0227/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0223/2012

(ki nadomešča B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 in B7-0226/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten in Dominique Vlasto v imenu skupine PPE,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra in Ulrike Rodust v imenu skupine S&D,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal in Jacqueline Foster v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2012)0203)

(Predlog resolucije B7-0227/2012 je brezpredmeten.)


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock in Hannu Takkula

Poročilo: Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Poročilo: Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Poročilo: Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Poročilo: Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Poročilo: Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Poročilo: Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Poročilo: Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan in Hannu Takkula

Poročilo: Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu in Charles Tannock

Poročilo: Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan in Elena Băsescu

Patentiranje osnovnih bioloških postopkov - B7-0228/2012

Charles Tannock in Elena Băsescu

Pomorsko piratstvo - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica in Carlo Fidanza


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


15. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 97 Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu v skladu s členom 97 Poslovnika glede posebnega predstavnika EU za človekove pravice (2012/2088(INI))
(V skladu s sklepom predsednika z dne 3. 5. 2012)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 121(3) Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu glede 67. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov (2012/2036(INI))
(mnenje: DEVE)

Spremembe napotitev na odbore

odbor REGI

- Mala in srednja podjetja: konkurenčnost in poslovne priložnosti 2012/2042(INI))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

odbor DEVE

- Ustanovitev okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Pravila za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020) ter razširjanje njegovih rezultatov (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: AFET, BUDG, DEVE


16. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

301

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

82

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

106

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

231

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

73

0009/2012

Oreste Rossi

12

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

276

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

292

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

96

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

87

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

87

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

19

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

65

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

31

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

74

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

22

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

46


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 21. do 24. maja 2012.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Picula, Radoš, Vrbat


Priloga 1 - Podpora uvedbi evropskega dneva spomina na pravične (pisna izjava)

Pisno izjavo št.0003/2012, ki so jo vložili poslanci Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi in David-Maria Sassoli, o podpori uvedbe evropskega dneva spomina na pravične (točka 11 zapisnika z dne 10.5.2012 in P7_TA(2012)0205) je podpisalo 388 poslancev:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Luigi Ciriaco De Mita, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Hermann Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov