Seznam 
Zápis
PDF 210kWORD 162k
Pondělí, 21. května 2012 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Sdělení předsednictví
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Petice
 11.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Plán práce
 14.Hodnotící zpráva o vnitřním trhu (rozprava)
 15.Bezvízový cestovní styk s Kanadou pro všechny občany EU a komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (rozprava)
 16.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 17.Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie (krátké přednesení)
 18.Přístup EU k trestnímu právu (krátké přednesení)
 19.Výhled do roku 2020 pro ženy v Turecku (krátké přednesení)
 20.Posílení práv zranitelných spotřebitelů (krátké přednesení)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2012–2013

Dílčí zasedání od 21. do 24. května 2012

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 21. KVĚTNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Sonia Alfano byla přítomna na denním zasedání, které se konalo dne 9. května 2012, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Rareş-Lucian Niculescu byl přítomen na denním zasedání, které se konalo dne 10. května 2012, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 9. května 2012 a 10. května 2012, byly schváleny.


3. Složení Parlamentu

Bairbre de Brún oznámila, že s účinností od 3. května 2012 odstupuje z funkce poslankyně Evropského parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jejího mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.

Příslušné rumunské orgány oznámily, že Minodora Cliveti, kterou je nahrazena Rovana Plumb, byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s účinností od 18. května 2012.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Minodora Cliveti v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


4. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti s atentátem, který byl spáchán dne 19. května t.r. před školou ve městě Brindisi, a se zemětřesením, které dne 20. května postihlo italský region Emilia Romagna. Vyjádřil solidaritu Parlamentu rodinným příslušníkům obětí.


5. Sdělení předsednictví

Ukončení postupu 2012/0802 NLE – jmenování sedmi členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Předseda informoval Parlament o následujícím:

„Dopisem ze dne 27. února 2012 konzultovala Rada Evropské unie s Evropským parlamentem seznam čtrnácti kandidátů na sedm volných pracovních míst ve správní radě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Toto postoupení bylo oznámeno v plénu dne 13. března 2012.

V souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 Rada jmenuje členy správní rady ze seznamu vypracovaného Komisí a po konzultaci s Evropským parlamentem. Parlament musí předložit své stanovisko Radě do tří měsíců od tohoto postoupení, tzn. do 27. května 2012 (1).

Oznamuji vám, že Konference předsedů na své schůzi dne 19. dubna 2012 a na základě doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin schválila jmenování následujících šesti kandidátů (uvedených v abecedním pořadí) se seznamu kandidátů na zmíněná volná pracovní místa:

- Valérie BADUEL,

- Sue DAVIES,

- Piergiuseppe FACELLI,

- Jaana HUSU-KALLIO,

- Radu ROATIŞ-CHEŢAN,

- Michael WINTER.

Po schválení tohoto seznamu kandidátů (Parlament výslovně schválil pouze šest kandidátů, byť je třeba obsadit sedm pracovních míst) Konference předsedů zdůraznila, že věcně příslušný výbor vyjádřil politování nad skutečností, že nebyl navržen žádný případný zástupce zájmů malých a středních podniků a že seznam nenabídl dostatečně široký výběr kandidátů zastupujících spotřebitele a jiné zájmové skupiny potravinového řetězce. Konference předsedů dále zdůraznila, že v zájmu transparentnosti by bylo vhodné zveřejnit životopisy vybraných kandidátů.

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí Konference předsedů jsem byl informován, že předsedkyně správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin Diána Bánátiová dne 8. května 2012 odstoupila z funkce, aby mohla nastoupit na místo výkonného a vědeckého ředitele v Mezinárodním institutu pro přírodní vědy (ILSI Europe). V této souvislosti mě koordinátoři Výboru pro životní prostředí požádali, abych Radu a Komisi informoval o jejich obavách týkajících se tohoto nedávného případu přechodu z politiky do souvisejícího průmyslového odvětví a dalších případů, které by se mohly objevit v budoucnu. Bylo by vhodné okamžitě zdůraznit, že v souvislosti se současnými jmenováními do správní rady by se Rada měla vyhnout jmenování kandidátů, u nichž může dojít ke střetu zájmů.

Budu Radu a Komisi písemně informovat o stanovisku Evropského parlamentu. Těmito dopisy bude postup konzultace ukončen.“

____________________

(1) Článek 25

Správní rada

1. Správní radu tvoří 14 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu vypracovaného Komisí a obsahujícího podstatně vyšší počet kandidátů než je počet členů, kteří mají být zvoleni, a dále jeden zástupce Komise. Čtyři z těchto členů musí mít zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce.

Seznam vypracovaný Komisí se spolu s odpovídající dokumentací předkládá Evropskému parlamentu. Evropský parlament může co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců od tohoto sdělení předložit své stanovisko Radě ke zvážení; Rada poté jmenuje správní radu.

Členové správní rady jsou jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie.


6. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny GUE/NGL schválil Parlament toto jmenování:

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Helmut Scholz, kterým je nahrazen Mikael Gustafsson.


7. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava (P7_TA-PROV(2012)0068(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 13. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí, přijetí a výkonu úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení (P7_TA-PROV(2012)0068 - (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD)) - JURI

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše v úterý níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (00011/2012/LEX - C7-0121/2012 - 2010/0380(COD))

- Nařízení Evropského parlamenu a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (00003/2012/LEX - C7-0120/2012 - 2009/0076(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení (00078/2011/LEX - C7-0119/2012 - 2010/0215(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (00015/2012/LEX - C7-0118/2012 - 2011/0283(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (00006/2012/LEX - C7-0117/2012 - 2011/0169(COD)).


9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000106/2012), kterou pokládá Pervenche Berès za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Komisi: Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ (B7-0113/2012);

- (O-000107/2012), kterou pokládají Vital Moreira, Bernd Lange a Mário David za Výbor pro mezinárodní obchod Komisi: Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012);

- (O-000113/2012), kterou pokládají Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz a Małgorzata Handzlik za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová a Marek Siwiec za skupinu S&D, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin a Sarah Ludford za skupinu ALDE, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR Komisi: Přistěhovalecké kvóty na výdej povolení k pobytu ve Švýcarsku pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Maďarska (B7-0115/2012);

- (O-000115/2012), kterou pokládá Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL Komisi: Přistěhovalecké kvóty na výdej povolení k pobytu ve Švýcarsku pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Maďarska (B7-0116/2012).


10. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 4. května 2012

Jan Krusenbaum (č. 0415/2012); Dusan Nonkovic (č. 0416/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0417/2012); Günter Dillikrath (č. 0418/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0419/2012); Olaf Specht (2 podpisy) (č. 0420/2012); Manfred Hammann (č. 0421/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0422/2012); Günter Dillikrath (č. 0423/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0424/2012); Frank Engelen (č. 0425/2012); Botchev Konstantin Botchev (č. 0426/2012); Luigi Avella (č. 0427/2012); Cecilio Alonso de Miguel (č. 0428/2012); Theodor Gheorghe Ionescu (č. 0429/2012); Heikki Auvinen (č. 0430/2012); Marisa Vecchione (č. 0431/2012); Egbert Polski (č. 0432/2012); Maria Mihali (č. 0433/2012); Norman Hume (č. 0434/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0435/2012); Mark Walker (č. 0436/2012); Raffaele di Florio (Assemblea permanente sulle arti della scena) (689 podpisů) (č. 0437/2012); Jan Shortt (č. 0438/2012); Andrea Rutigliano (Committee against bird slaughter = Komitee gegen den Vogelmord) (č. 0439/2012); Patrick Cottez (č. 0440/2012); Christian Becam (č. 0441/2012); Irena Pekárková (County Černá v Pošumaví) (2 podpisy) (č. 0442/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0443/2012); Asociaţia Drepturi Civile (Asociaţia Drepturi Civile = Civil Rights Romania) (č. 0444/2012).

Dne 15. května 2012

(jméno autora nebylo zveřejněno) (223 podpisů) (č. 0445/2012); Mariusz Janik (č. 0446/2012); Marlena Swientek (č. 0447/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0448/2012); Claudia Zube (č. 0449/2012); Wojciech Pytel (č. 0450/2012); Winfried Strobel (č. 0451/2012); Dean Bauwens (č. 0452/2012); Silvio „Yu“ Seiger (č. 0453/2012); Alexander Gierth (č. 0454/2012); Egemen Capa (č. 0455/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0456/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0457/2012); Hugh Neill (č. 0458/2012); Samuel Brandstetter (č. 0459/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0460/2012); Stefan Teubert (č. 0461/2012); Philipp Albiez (č. 0462/2012); Zahri Benaissa (č. 0463/2012); Gert Winterwerber (č. 0464/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0465/2012); Stefan Wroblewski (č. 0466/2012); Alexander Schröder (č. 0467/2012); Roman Dudaryk (č. 0468/2012); Cornelia Krömer B.A. (č. 0469/2012); Dezső-Szalay László (č. 0470/2012); Horváth Sándor (č. 0471/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0472/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0473/2012); Katus Károly (Advocacy Movement of Service and Honor) (č. 0474/2012); Kocsis Tamas (č. 0475/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0476/2012); Malgorzata Karolina Simon (č. 0477/2012); Anna Polomski (č. 0478/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0479/2012); Heinz Gunter Wagner (č. 0480/2012); Kamila Malik (č. 0481/2012); Winfried Belz (45 podpisů) (č. 0482/2012); Fazekas Attila (č. 0483/2012); Ralf Fuhrmann (č. 0484/2012); Sylvia Gonsior (č. 0485/2012); Waltraud Berger (č. 0486/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0487/2012); Pär-Anders Aronsson (č. 0488/2012); Graziano Fantato (č. 0489/2012); Ariane Sauzay-Frohns (č. 0490/2012); Fabio Francioni (č. 0491/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0492/2012); João Pereira Reis (č. 0493/2012); Pietro Piccolo (č. 0494/2012); Ivan Vella (č. 0495/2012); Nathalie Rose-Pizant (č. 0496/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0497/2012); Fotios Antonopoulos (č. 0498/2012); Aleksandr Minin (č. 0499/2012); Manish Sharma (č. 0500/2012); Laura Carella (č. 0501/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0502/2012); Philippe Poppe (č. 0503/2012); Danièle Favari (č. 0504/2012); Bernard Arliaud (č. 0505/2012); Varga József (č. 0506/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0507/2012); Carolina Ballester Hermán (č. 0508/2012); Georgios P. Vlachos (Panellinios Syndesmos Technikon Etaireion - Association of Greek Contracting Companies) (2 podpisy) (č. 0509/2012); Jurgen Schade (č. 0510/2012); Stylianos Gabrielidis (Kentriki Epitropi Politikon Prosfygon Ellados - Central Commitee of Greek Political Refugees) (č. 0511/2012); Alexander Witsch (Modellpferdeversand N. Lerch) (č. 0512/2012); Nayden Boyadzhiev (č. 0513/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0514/2012); Nikos Papaioannou (č. 0515/2012); Friedbert Dieterle (č. 0516/2012); Hans Schaefer (č. 0517/2012); Alexander Klingler (č. 0518/2012); Reinhold Barth (č. 0519/2012); Irena Mischitsch (č. 0520/2012); Tilman von Berlepsch (č. 0521/2012); Göran Hagberg (č. 0522/2012); Rudolf Schmitt (č. 0523/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0524/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0525/2012); Helga Simpson (č. 0526/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0527/2012); Roland Moll (č. 0528/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0529/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0530/2012); Marcela Alejandra Springmann geb. Aiello (č. 0531/2012); Javier López Medrano (č. 0532/2012); Isaac Ibáñez García (č. 0533/2012); Dănuţ Sivu (č. 0534/2012); Alberto De La Peña Guillén (č. 0535/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0536/2012); Francisco Javier Del Carmen Lorente (č. 0537/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0538/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0539/2012); Manfred Johann Danzer (č. 0540/2012); María Angeles Blas Osorio (č. 0541/2012); Traian Constantin Novac (č. 0542/2012); Núria Estany Elias (č. 0543/2012); Jonas Ramonas (11000 podpisů) (č. 0544/2012); Viorel Constantin Gheorghiu (č. 0545/2012); Alexandra Rodica Radulescu (č. 0546/2012); Vicente González Sarasúa (č. 0547/2012); Plataforma de Afectados Caixanova (č. 0548/2012); Alberto J. Revuelta (Abogacía Pro Bono - Comité René Cassin) (č. 0549/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0550/2012); Agustín Cuervo García (č. 0551/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0552/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (2 podpisy) (č. 0553/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0554/2012); Juan López Uralde (č. 0555/2012); Rafael Moral Escudero (č. 0556/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0557/2012); Paloma Pérez (č. 0558/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (95 podpisů) (č. 0559/2012); Gerhard Jüttner (č. 0560/2012); Artur Hirschmann (č. 0561/2012); Sebastian Gunther (č. 0562/2012); Athina Karagianni (č. 0563/2012); Marianne van Eck (č. 0564/2012); Karen Grewe (č. 0565/2012); Fabian Knipper (č. 0566/2012); Swen Dröge (č. 0567/2012); Eberhard Uwe (č. 0568/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0569/2012); María Teresa Magnífico (č. 0570/2012); Angelika Gajeck (č. 0571/2012); Gredo Förster (č. 0572/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0573/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0574/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0575/2012); Nadja Lüders (č. 0576/2012); Undine Steinhoff (Klasse 7b Regionalschule Garstedt Aussenstelle Falkenberg) (813 podpisů) (č. 0577/2012); Teresa Wojda (Obywatelski ruch oporu ) (č. 0578/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0579/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0580/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0581/2012); Athanasia Nkara (č. 0582/2012); Tsvetan Georgiev Rangelov (č. 0583/2012); Violeta Pinalska (č. 0584/2012); Katona Laszlo (č. 0585/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0586/2012); Baranyi Katalin (č. 0587/2012); John Doe (č. 0588/2012); Leif Lundgren (č. 0589/2012); Elisa Morano (č. 0590/2012); Janez Vuk (č. 0591/2012); Benjamin Mouton (ICOMOS) (2 podpisů) (č. 0592/2012); Paolo Giovanni Lo Iacono (195 podpisů) (č. 0593/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0594/2012); Cristiana Muscardini (Parlement Européen) (349 podpisů) (č. 0595/2012); Vasile Stan (č. 0596/2012); Satu Maaria Rautio (č. 0597/2012); Rosamaria Chimisso (č. 0598/2012); Robert Scott (č. 0599/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (č. 0600/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (č. 0601/2012); Guido Gatti (č. 0602/2012); Cornelia Trentea (European Union Agency for fundamental rights = Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) (č. 0603/2012); Mihaela Buculei (č. 0604/2012); Mariella Cappai (č. 0605/2012); Daniel McCarthy (č. 0606/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0607/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0608/2012); Moreno Sgarallino (č. 0609/2012); Cristina Di Marco (č. 0610/2012); Chantal Evrard (č. 0611/2012); Karin Ballantyne (č. 0612/2012); Werner Pichler (č. 0613/2012); Gianfranco de Zuccato (č. 0614/2012); J. Tanner (2 podpisy) (č. 0615/2012).


11. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 123 odst. 5 jednacího řádu se písemné prohlášení 0005/2012 nebere v potaz, jelikož neobdrželo požadovaný počet podpisů.


12. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na lednovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém únorovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


13. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého květnového plenárního zasedání t.r. (PE 483.922/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý a čtvrtek

Se souhlasem politických skupin bude rozprava o zprávě, kterou předkládá Metin Kazak, (A7-0157/2012) (bod 110 PDOJ) přesunuta z úterního večera na čtvrtek dopoledne. Rozprava bude nahrazena rozpravou o obchodní dohodě mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, která se původně měla konat ve čtvrtek (bod 119 PDOJ).

Středa

beze změny

Vystoupili: Astrid Lulling k sestavování pořadu jednání, Jean-Pierre Audy a Hannes Swoboda k nepřítomnosti předsedy Evropské rady při rozpravě o neformálním summitu EU.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


14. Hodnotící zpráva o vnitřním trhu (rozprava)

Zpráva o hodnotící zprávě o vnitřním trhu [2011/2155(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Simon Busuttil (A7-0153/2012)

Simon Busuttil uvedl zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, António Fernando Correia de Campos za skupinu S&D, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Julie Girling za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Raffaele Baldassarre, Barbara Weiler, Inês Cristina Zuber, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Angelika Werthmann, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Mitro Repo, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti a Malcolm Harbour.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Elena Băsescu, Andrew Henry William Brons a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Vystoupili: Michel Barnier a Simon Busuttil.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 22.5.2012.


15. Bezvízový cestovní styk s Kanadou pro všechny občany EU a komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (rozprava)

Prohlášení Komise: Bezvízový cestovní styk s Kanadou pro všechny občany EU a komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Ioan Enciu za skupinu S&D, a Antonyia Parvanova za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: David Campbell Bannerman za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Antonyia Parvanova a Ioan Enciu, Gerard Batten za skupinu EFD, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Simon Busuttil, Silvia-Adriana Ţicău, Jacek Włosowicz, Marie-Christine Vergiat, Andrey Kovatchev, Kriton Arsenis, Mariya Nedelcheva, Pavel Poc, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Sebastian Valentin Bodu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jaroslav Paška, Seán Kelly a Franz Obermayr.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


16. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Nikolaos Chountis, Vytautas Landsbergis, Derek Vaughan, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Slavi Binev, Seán Kelly, Maria Eleni Koppa, Theodoros Skylakakis, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Ricardo Cortés Lastra, Andrew Henry William Brons, Joseph Cuschieri, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Antigoni Papadopoulou a João Ferreira.


17. Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie (krátké přednesení)

Zpráva o strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie [2010/2308(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Rita Borsellino (A7-0143/2012)

Rita Borsellino uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jaroslav Paška a Elena Băsescu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 22.5.2012.


18. Přístup EU k trestnímu právu (krátké přednesení)

Zpráva o přístupu EU k trestnímu právu [2010/2310(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Cornelis de Jong (A7-0144/2012)

Cornelis de Jong uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Axel Voss, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Hubert Pirker a Jaroslav Paška.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 22.5.2012.


19. Výhled do roku 2020 pro ženy v Turecku (krátké přednesení)

Zpráva o výhledu do roku 2020 pro ženy v Turecku [2011/2066(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Emine Bozkurt (A7-0138/2012)

Emine Bozkurt uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška a Miroslav Mikolášik.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 22.5.2012.


20. Posílení práv zranitelných spotřebitelů (krátké přednesení)

Zpráva o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů [2011/2272(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)

María Irigoyen Pérez uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik a Jaroslav Paška.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 22.5.2012.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 483.922/OJMA).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zuber, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí