Indeks 
Protokol
PDF 209kWORD 142k
Mandag den 21. maj 2012 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Andragender
 11.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 13.Arbejdsplan
 14.Resultattavlen for det indre marked (forhandling)
 15.Visumfritagelse ved rejser til Canada for alle EU-borgere og den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale mellem EU og Canada (forhandling)
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi (kortfattet forelæggelse)
 18.En EU-tilgang til strafferetten (kortfattet forelæggelse)
 19.Et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet (kortfattet forelæggelse)
 20.Styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder (kortfattet forelæggelse)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Sonia Alfano havde været til stede under mødet den 9. maj 2012, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

Rareş-Lucian Niculescu havde været til stede under mødet den 10. maj 2012, men hans navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

Protokollerne fra møderne den 9. maj 2012 og 10. maj 2012 godkendtes.


3. Parlamentets sammensætning

Bairbre de Brún havde meddelt, at hun med virkning fra den 3. maj 2012 nedlagde sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dag at regne, og vedkommende nationale myndighed ville blive underrettet herom.

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at de havde udpeget Minodora Cliveti som medlem Europa-Parlamentet i stedet for Rovana Plumb.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 18. maj 2012.

Minodora Cliveti deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


4. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring som følge af det attentat, der havde fundet sted foran en skole i Brindisi den 19. maj, og som følge af det jordskælv, der havde ramt den italienske region Emilia-Romagna den 20. maj. Han udtrykte Parlamentets solidaritet med ofrenes familier og venner.


5. Meddelelse fra formanden

Færdiggørelse af procedure 2012/0802 NLE – udpegelse af syv medlemmer til bestyrelsen for den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Formanden meddelte Parlamentet følgende:

”Rådet for Den Europæiske Union hørte ved skrivelse af 27. februar 2012 Europa-Parlamentet vedrørende en liste over 14 kandidater til 7 ledige stillinger i EFSA's bestyrelse. Denne høring var blevet meddelt på plenarmødet den 13. marts 2012.

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 udpeges medlemmerne af autoritetens bestyrelse af Rådet ud fra en liste over kandidater opstillet af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Parlamentet tilkendegiver sin holdning over for Rådet senest 3 måneder fra henvisningen, dvs. inden den 27. maj 2012 (1).

Jeg kan oplyse, at Formandskonferencen på sit møde den 19. april 2012 på grundlag af en henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed godkendte følgende seks kandidater (i alfabetisk rækkefølge) fra listen over kandidater til de nævnte ledige stillinger:

- Valérie BADUEL

- Sue DAVIES

- Piergiuseppe FACELLI

- Jaana HUSU-KALLIO

- Radu ROATIŞ-CHEŢAN

- Michael WINTER.

I forbindelse med godkendelsen af denne liste over kandidater (Parlamentet godkender bevidst kun seks kandidater, selvom der er syv ledige stillinger, der skal besættes) understregede Formandskonferencen endvidere, at det korresponderende udvalg havde udtrykt beklagelse over, at der ikke var blevet foreslået en potentiel repræsentant for de små og mellemstore virksomheders interesser, og at listen over egnede kandidater ikke indeholdt et tilstrækkeligt stort udvalg af kandidater, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden. Det blev yderligere understreget, at de udvalgte ansøgeres CV'er af hensyn til gennemsigtigheden burde offentliggøres.

Jeg blev efter ovennævnte afgørelse fra Formandskonferencen oplyst om, at formanden for EFSA's bestyrelse, Diána Bánáti, var trådt tilbage den 8. maj 2012 for at beklæde stillingen som ”administrerende og videnskabelig direktør” i International Life Sciences Institute Europe (ILSI Europe). I lyset af dette anmodede koordinatorerne fra Miljøudvalget mig om til Rådet og Kommissionen at viderebringe deres bekymring over dette seneste - og potentielle fremtidige - "svingdørstilfælde". Det bør derfor understreges, at Rådet i forhold til de igangværende udpegelser til bestyrelsen bør undgå at udpege kandidater, i forbindelse med hvilke der kan opstå interessekonflikter.

Jeg vil skriftligt underrette Rådet og Kommissionen om Europa-Parlamentets synspunkter. Disse skrivelser vil afslutte høringsproceduren.”

____________________

(1) Artikel 25

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 14 medlemmer udpeget af Rådet i samråd med Europa-Parlamentet fra en liste, som Kommissionen opstiller, og som indeholder et væsentligt større antal kandidater end antallet af medlemmer, der skal udpeges, samt en repræsentant for Kommissionen. Fire af medlemmerne skal have baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden.

Den af Kommissionen opstillede liste fremsendes sammen med relevant dokumentation til Europa-Parlamentet. Hurtigst muligt og inden tre måneder efter fremsendelsen kan Europa-Parlamentet tilkendegive sin holdning over for Rådet, der herefter udpeger bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, at der sikres det højst mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise og i overensstemmelse hermed den størst mulige geografiske spredning i EU.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra GUE/NGL-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Helmut Scholz i stedet for Mikael Gustafsson.


7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2012)0068(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (P7_TA-PROV(2012)0068 - (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD)) - JURI

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende tirsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (00011/2012/LEX - C7-0121/2012 - 2010/0380(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (00003/2012/LEX - C7-0120/2012 - 2009/0076(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager (00078/2011/LEX - C7-0119/2012 - 2010/0215(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet (00015/2012/LEX - C7-0118/2012 - 2011/0283(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (00006/2012/LEX - C7-0117/2012 - 2011/0169(COD))


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000106/2012) af Pervenche Berès, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, til Kommissionen: Initiativet "Muligheder for Unge" (B7-0113/2012)

- (O-000107/2012) af Vital Moreira, Bernd Lange og Mário David, for Udvalget om International Handel, til Kommissionen: Handelsaftale mellem EU på den ene side og Colombia og Peru på den anden (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

- (O-000113/2012) af Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz og Małgorzata Handzlik for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová og Marek Siwiec for S&D-Gruppen, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Schweiziske kvoter for antallet af opholdstilladelser til statsborgere fra Polen, Litauen, Letland, Estland, Slovenien, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik og Ungarn (B7-0115/2012)

- (O-000115/2012) af Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Schweiziske kvoter for antallet af opholdstilladelser til statsborgere fra Polen, Litauen, Letland, Estland, Slovenien, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik og Ungarn (B7-0116/2012).


10. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 4. maj 2012

Jan Krusenbaum (nr. 0415/2012); Dusan Nonkovic (nr. 0416/2012); (navn fortroligt) (nr. 0417/2012); Günter Dillikrath (nr. 0418/2012); (navn fortroligt) (nr. 0419/2012); Olaf Specht (2 medunderskrivere) (nr. 0420/2012); Manfred Hammann (nr. 0421/2012); (navn fortroligt) (nr. 0422/2012); Günter Dillikrath (nr. 0423/2012); (navn fortroligt) (nr. 0424/2012); Frank Engelen (nr. 0425/2012); Botchev Konstantin Botchev (nr. 0426/2012); Luigi Avella (nr. 0427/2012); Cecilio Alonso de Miguel (nr. 0428/2012); Theodor Gheorghe Ionescu (nr. 0429/2012); Heikki Auvinen (nr. 0430/2012); Marisa Vecchione (nr. 0431/2012); Egbert Polski (nr. 0432/2012); Maria Mihali (nr. 0433/2012); Norman Hume (nr. 0434/2012); (navn fortroligt) (nr. 0435/2012); Mark Walker (nr. 0436/2012); Raffaele di Florio (Assemblea permanente sulle arti della scena) (689 medunderskrivere) (nr. 0437/2012); Jan Shortt (nr. 0438/2012); Andrea Rutigliano (Committee against bird slaughter = komiteen mod fuglemord) (nr. 0439/2012); Patrick Cottez (nr. 0440/2012); Christian Becam (nr. 0441/2012); Irena Pekárková (County Černá v Pošumaví) (2 medunderskrivere) (nr. 0442/2012); (navn fortroligt) (nr. 0443/2012); Asociaţia Drepturi Civile (Asociaţia Drepturi Civile = Civil Rights Romania) (nr. 0444/2012).

Den 15. maj 2012

(navn fortroligt) (223 medunderskrivere) (nr. 0445/2012); Mariusz Janik (nr. 0446/2012); Marlena Swientek (nr. 0447/2012); (navn fortroligt) (nr. 0448/2012); Claudia Zube (nr. 0449/2012); Wojciech Pytel (nr. 0450/2012); Winfried Strobel (nr. 0451/2012); Dean Bauwens (nr. 0452/2012); Silvio "Yu" Seiger (nr. 0453/2012); Alexander Gierth (nr. 0454/2012); Egemen Capa (nr. 0455/2012); (navn fortroligt) (nr. 0456/2012); (navn fortroligt) (nr. 0457/2012); Hugh Neill (nr. 0458/2012); Samuel Brandstetter (nr. 0459/2012); (navn fortroligt) (nr. 0460/2012); Stefan Teubert (nr. 0461/2012); Philipp Albiez (nr. 0462/2012); Zahri Benaissa (nr. 0463/2012); Gert Winterwerber (nr. 0464/2012); (navn fortroligt) (nr. 0465/2012); Stefan Wroblewski (nr. 0466/2012); Alexander Schröder (nr. 0467/2012); Roman Dudaryk (nr. 0468/2012); Cornelia Krömer B.A. (nr. 0469/2012); Dezső-Szalay László (nr. 0470/2012); Horváth Sándor (nr. 0471/2012); (navn fortroligt) (nr. 0472/2012); (navn fortroligt) (nr. 0473/2012); Katus Károly (Advocacy Movement of Service and Honor) (nr. 0474/2012); Kocsis Tamas (nr. 0475/2012); (navn fortroligt) (nr. 0476/2012); Malgorzata Karolina Simon (nr. 0477/2012); Anna Polomski (nr. 0478/2012); (navn fortroligt) (nr. 0479/2012); Heinz Gunter Wagner (nr. 0480/2012); Kamila Malik (nr. 0481/2012); Winfried Belz (45 medunderskrivere) (nr. 0482/2012); Fazekas Attila (nr. 0483/2012); Ralf Fuhrmann (nr. 0484/2012); Sylvia Gonsior (nr. 0485/2012); Waltraud Berger (nr. 0486/2012); (navn fortroligt) (nr. 0487/2012); Pär-Anders Aronsson (nr. 0488/2012); Graziano Fantato (nr. 0489/2012); Ariane Sauzay-Frohns (nr. 0490/2012); Fabio Francioni (nr. 0491/2012); (navn fortroligt) (nr. 0492/2012); João Pereira Reis (nr. 0493/2012); Pietro Piccolo (nr. 0494/2012); Ivan Vella (nr. 0495/2012); Nathalie Rose-Pizant (nr. 0496/2012); (navn fortroligt) (nr. 0497/2012); Fotios Antonopoulos (nr. 0498/2012); Aleksandr Minin (nr. 0499/2012); Manish Sharma (nr. 0500/2012); Laura Carella (nr. 0501/2012); (navn fortroligt) (nr. 0502/2012); Philippe Poppe (nr. 0503/2012); Danièle Favari (nr. 0504/2012); Bernard Arliaud (nr. 0505/2012); Varga József (nr. 0506/2012); (navn fortroligt) (nr. 0507/2012); Carolina Ballester Hermán (nr. 0508/2012); Georgios P. Vlachos (Panellinios Syndesmos Technikon Etaireion – Association of Greek Contracting Companies) (2 medunderskrivere) (nr. 0509/2012); Jurgen Schade (nr. 0510/2012); Stylianos Gabrielidis (Kentriki Epitropi Politikon Prosfygon Ellados - Central Commitee of Greek Political Refugees) (nr. 0511/2012); Alexander Witsch (Modellpferdeversand N. Lerch) (nr. 0512/2012); Nayden Boyadzhiev (nr. 0513/2012); (navn fortroligt) (nr. 0514/2012); Nikos Papaioannou (nr. 0515/2012); Friedbert Dieterle (nr. 0516/2012); Hans Schaefer (nr. 0517/2012); Alexander Klingler (nr. 0518/2012); Reinhold Barth (nr. 0519/2012); Irena Mischitsch (nr. 0520/2012); Tilman von Berlepsch (nr. 0521/2012); Göran Hagberg (nr. 0522/2012); Rudolf Schmitt (nr. 0523/2012); (navn fortroligt) (nr. 0524/2012); (navn fortroligt) (nr. 0525/2012); Helga Simpson (nr. 0526/2012); (navn fortroligt) (nr. 0527/2012); Roland Moll (nr. 0528/2012); (navn fortroligt) (nr. 0529/2012); (navn fortroligt) (nr. 0530/2012); Marcela Alejandra Springmann geb. Aiello (nr. 0531/2012); Javier López Medrano (nr. 0532/2012); Isaac Ibáñez García (nr. 0533/2012); Dănuţ Sivu (nr. 0534/2012); Alberto De La Peña Guillén (nr. 0535/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0536/2012); Francisco Javier Del Carmen Lorente (nr. 0537/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0538/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0539/2012); Manfred Johann Danzer (nr. 0540/2012); María Angeles Blas Osorio (nr. 0541/2012); Traian Constantin Novac (nr. 0542/2012); Núria Estany Elias (nr. 0543/2012); Jonas Ramonas (11000 medunderskrivere) (nr. 0544/2012); Viorel Constantin Gheorghiu (nr. 0545/2012); Alexandra Rodica Radulescu (nr. 0546/2012); Vicente González Sarasúa (nr. 0547/2012); Plataforma de Afectados Caixanova (nr. 0548/2012); Alberto J. Revuelta (Abogacía Pro Bono - Comité René Cassin) (nr. 0549/2012); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0550/2012); Agustín Cuervo García (nr. 0551/2012); (navn fortroligt) (nr. 0552/2012); (navn fortroligt) (2 medunderskrivere) (nr. 0553/2012); (navn fortroligt) (nr. 0554/2012); Juan López Uralde (nr. 0555/2012); Rafael Moral Escudero (nr. 0556/2012); (navn fortroligt) (nr. 0557/2012); Paloma Pérez (nr. 0558/2012); (navn fortroligt) (95 medunderskrivere) (nr. 0559/2012); Gerhard Jüttner (nr. 0560/2012); Artur Hirschmann (nr. 0561/2012); Sebastian Gunther (nr. 0562/2012); Athina Karagianni (nr. 0563/2012); Marianne van Eck (nr. 0564/2012); Karen Grewe (nr. 0565/2012); Fabian Knipper (nr. 0566/2012); Swen Dröge (nr. 0567/2012); Eberhard Uwe (nr. 0568/2012); (navn fortroligt) (nr. 0569/2012); María Teresa Magnífico (nr. 0570/2012); Angelika Gajeck (nr. 0571/2012); Gredo Förster (nr. 0572/2012); (navn fortroligt) (nr. 0573/2012); (navn fortroligt) (nr. 0574/2012); (navn fortroligt) (nr. 0575/2012); Nadja Lüders (nr. 0576/2012); Undine Steinhoff (Klasse 7b Regionalschule Garstedt Aussenstelle Falkenberg) (813 medunderskrivere) (nr. 0577/2012); Teresa Wojda (Obywatelski ruch oporu ) (nr. 0578/2012); (navn fortroligt) (nr. 0579/2012); (navn fortroligt) (nr. 0580/2012); (navn fortroligt) (nr. 0581/2012); Athanasia Nkara (nr. 0582/2012); Tsvetan Georgiev Rangelov (nr. 0583/2012); Violeta Pinalska (nr. 0584/2012); Katona Laszlo (nr. 0585/2012); (navn fortroligt) (nr. 0586/2012); Baranyi Katalin (nr. 0587/2012); John Doe (nr. 0588/2012); Leif Lundgren (nr. 0589/2012); Elisa Morano (nr. 0590/2012); Janez Vuk (nr. 0591/2012); Benjamin Mouton (ICOMOS) (2 medunderskrivere) (nr. 0592/2012); Paolo Giovanni Lo Iacono (195 medunderskrivere) (nr. 0593/2012); (navn fortroligt) (nr. 0594/2012); Cristiana Muscardini (Parlement Européen) (349 medunderskrivere) (nr. 0595/2012); Vasile Stan (nr. 0596/2012); Satu Maaria Rautio (nr. 0597/2012); Rosamaria Chimisso (nr. 0598/2012); Robert Scott (nr. 0599/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 0600/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 0601/2012); Guido Gatti (nr. 0602/2012); Cornelia Trentea (European Union Agency for fundamental rights = Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) (nr. 0603/2012); Mihaela Buculei (nr. 0604/2012); Mariella Cappai (nr. 0605/2012); Daniel McCarthy (nr. 0606/2012); (navn fortroligt) (nr. 0607/2012); (navn fortroligt) (nr. 0608/2012); Moreno Sgarallino (nr. 0609/2012); Cristina Di Marco (nr. 0610/2012); Chantal Evrard (nr. 0611/2012); Karin Ballantyne (nr. 0612/2012); Werner Pichler (nr. 0613/2012); Gianfranco de Zuccato (nr. 0614/2012); J Tanner (2 medunderskrivere) (nr. 0615/2012).


11. Bortfaldne skriftlige erklæringer

Skriftlig erklæring nr. 0005/2012 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og den bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 5.


12. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden i januar 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne februar I og II 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.


13. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj II 2012 (PE 483.922/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag og torsdag

Efter aftale med de politiske grupper ville forhandlingen om betænkning af Metin Kazak (A7-0157/2012) (punkt 110 i PDOJ) blive flyttet fra tirsdag aften til torsdag morgen. Den ville blive erstattet af en forhandling om handelsaftalen mellem EU på den ene side og Columbia og Peru på den anden, der oprindeligt var programsat til torsdag (punkt 119 i PDOJ).

Onsdag

Ingen ændringer.

Talere: Astrid Lulling om fastlæggelsen af dagsordenen, Jean-Pierre Audy og Hannes Swoboda om formanden for Det Europæiske Råds fravær under forhandlingen om forberedelsen af det uformelle europæiske topmøde.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Resultattavlen for det indre marked (forhandling)

Betænkning om resultattavlen for det indre marked [2011/2155(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Simon Busuttil (A7-0153/2012)

Simon Busuttil forelagde sin betænkning.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, António Fernando Correia de Campos for S&D-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Raffaele Baldassarre, Barbara Weiler, Inês Cristina Zuber, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Angelika Werthmann, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Mitro Repo, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti og Malcolm Harbour.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Elena Băsescu, Andrew Henry William Brons og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere: Michel Barnier og Simon Busuttil.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 22.5.2012.


15. Visumfritagelse ved rejser til Canada for alle EU-borgere og den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale mellem EU og Canada (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Visumfritagelse ved rejser til Canada for alle EU-borgere og den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale mellem EU og Canada

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Ioan Enciu for S&D-Gruppen, og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: David Campbell Bannerman for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Antonyia Parvanova og Ioan Enciu, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Simon Busuttil, Silvia-Adriana Ţicău, Jacek Włosowicz, Marie-Christine Vergiat, Andrey Kovatchev, Kriton Arsenis, Mariya Nedelcheva, Pavel Poc, Agustín Díaz de Mera García Consuegra og Sebastian Valentin Bodu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška, Seán Kelly og Franz Obermayr.

Cecilia Malmström tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Nikolaos Chountis, Vytautas Landsbergis, Derek Vaughan, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Slavi Binev, Seán Kelly, Maria Eleni Koppa, Theodoros Skylakakis, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Ricardo Cortés Lastra, Andrew Henry William Brons, Joseph Cuschieri, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Antigoni Papadopoulou og João Ferreira.


17. Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi [2010/2308(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rita Borsellino (A7-0143/2012)

Rita Borsellino foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška og Elena Băsescu.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 22.5.2012.


18. En EU-tilgang til strafferetten (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en EU-tilgang til strafferetten [2010/2310(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cornelis de Jong (A7-0144/2012)

Cornelis de Jong foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Axel Voss, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Hubert Pirker og Jaroslav Paška.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 22.5.2012.


19. Et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet [2011/2066(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Emine Bozkurt (A7-0138/2012)

Emine Bozkurt foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška og Miroslav Mikolášik.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 22.5.2012.


20. Styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder [2011/2272(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)

María Irigoyen Pérez foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik og Jaroslav Paška.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 22.5.2012.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 483.922/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zuber, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik