Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 218kWORD 169k
Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Δηλώσεις της Προεδρίας
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 9.Προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση)
 10.Αναφορές
 11.Γραπτές δηλώσεις που καθίστανται άκυρες
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (συζήτηση)
 15.Απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της EE που μεταβαίνουν στον Καναδά και η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ - Καναδά (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύντομη παρουσίαση)
 18.Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (σύντομη παρουσίαση)
 19.Μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020 (σύντομη παρουσίαση)
 20.Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών (σύντομη παρουσίαση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Η Sonia Alfano ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2012 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Rareş-Lucian Niculescu ήταν παρών στη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2012 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 9ης Μαΐου 2012 και της 10ης Μαΐου 2012 εγκρίνονται.


3. Σύνθεση του Σώματος

Η Bairbre de Brún υπέβαλε παραίτηση από την εντολή της, ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχύ από 3 Μαΐου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας ανακοίνωσαν την εκλογή της Minodora Cliveti ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εις αντικατάσταση της Rovana Plumb.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω με ισχύ από 18 Μαΐου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Minodora Cliveti καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την βομβιστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε μπροστά σε σχολείο στο Μπρίντεζι στις 19 Μαΐου και σχετικά με τον σεισμό που έπληξε την ιταλική διοικητική περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια στις 20 Μαΐου. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει την αλληλεγγύη του Σώματος στους οικείους των θυμάτων.


5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Οριστικοποίηση της διαδικασίας 2012/0802 NLE - Διορισμός επτά μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα σχετικά με τα εξής:

“Με την από 27ης Φεβρουαρίου 2012 επιστολή του, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατάλογο 14 υποψηφίων προκειμένου να καλυφθούν 7 κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της EFSA. Τούτη η αίτηση γνωμοδότησης ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγου τον οποίον καταρτίζει η Επιτροπή και αφού έχει ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να κάνει γνωστή την άποψή του, τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του Συμβουλίου, δηλ. μέχρι τις 27 Μαΐου 2012 (1).

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, κατά τη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2012 και κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τον διορισμό των ακόλουθων έξι υποψηφίων (κατά αλφαβητική σειρά) από τον κατάλογο που υποβλήθηκε σχετικά:

- Valérie BADUEL

- Sue DAVIES

- Piergiuseppe FACELLI

- Jaana HUSU-KALLIO

- Radu ROATIŞ-CHEŢAN

- Michael WINTER

Εκ παραλλήλου με την έγκριση των ανωτέρω υποψηφίων (εσκεμμένα το Κοινοβούλιο εγκρίνει μόνο έξι υποψήφιους ενώ ο συνολικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων είναι επτά), η Διάσκεψη των Προέδρων παρατηρεί επίσης ότι η αρμόδια επιτροπή θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι κανείς εν δυνάμει εκπρόσωπος των συμφερόντων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν προτάθηκε και ότι ο κατάλογος προσέφερε αρκετά περιορισμένο φάσμα επιλογών, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκπροσωπούσαν μόνο καταναλωτές και άλλες ομάδες συμφερόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επισημάνθηκε επίσης ότι καλό θα ήταν, χάριν διαφάνειας, να δημοσιευτούν τα βιογραφικά σημειώματα των επιτυχών υποψηφίων.

Εν συνεχεία της ανωτέρω απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, πληροφορήθηκα ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA, κ. Diána Bánáti, παραιτήθηκε στις 8 Μαΐου 2012 προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του εκτελεστικού και επιστημονικού διευθυντή στο International Life Sciences Institute Europe (ILSI Europe). Τούτου δοθέντος, οι συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος μου ζήτησαν να διαβιβάσω στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τις ανησυχίες τους σχετικά με αυτήν την πρόσφατη υπόθεση αλλά και με ενδεχόμενες μελλοντικές περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει συνεπώς να επισημανθεί ότι, όσον αφορά την εν εξελίξει διαδικασία διορισμών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, το Συμβούλιο οφείλει να αποφεύγει να διορίζει υποψηφίους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον συγκρούσεις συμφερόντων.

Θα ενημερώσω γραπτώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τις επιστολές αυτές ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης.”

____________________

(1) Άρθρο 25

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη που διορίζει το Συμβούλιο ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίον καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων κατά πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό των προς διορισμό μελών, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τέσσερα μέλη πρέπει να έχουν σχέση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα.

Ο κατάλογος που καταρτίζει η Επιτροπή, συνοδευόμενος από τα σχετικά έγγραφα, διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να γνωστοποιεί τις απόψεις του για να εξετασθούν από το Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων επί του θέματος και, ως λογική ακολουθία, η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή εντός της Ένωσης.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Helmut Scholz αντί του Mikael Gustafsson.


7. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2012)0068(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2012, ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου (P7_TA-PROV(2012)0068 - (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD)) - JURI

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων ωρών από την ανακοίνωσή του, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.


8. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τρίτη τις εξής πράξεις που έχουν εγκριθεί κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (00011/2012/LEX - C7-0121/2012 - 2010/0380(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (00003/2012/LEX - C7-0120/2012 - 2009/0076(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (00078/2011/LEX - C7-0119/2012 - 2010/0215(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (00015/2012/LEX - C7-0118/2012 - 2011/0283(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (00006/2012/LEX - C7-0117/2012 - 2011/0169(COD)).


9. Προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση)

Οι ακόλουθες προφορικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000106/2012) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους (B7-0113/2012)·

- (O-000107/2012) που κατέθεσαν οι Vital Moreira, Bernd Lange και Mário David, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)·

- (O-000113/2012) που κατέθεσαν οι Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz και Małgorzata Handzlik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová και Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Ποσοστώσεις επί των αδειών παραμονής που χορηγεί η Ελβετία σε υπηκόους της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας (B7-0115/2012)·

- (O-000115/2012) που κατέθεσε η Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: (B7-0116/2012).


10. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 4 Μαΐου 2012

Jan Krusenbaum (αριθ. 0415/2012)· Dusan Nonkovic (αριθ. 0416/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0417/2012)· Günter Dillikrath (αριθ. 0418/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0419/2012)· Olaf Specht (2 υπογραφές) (αριθ. 0420/2012)· Manfred Hammann (αριθ. 0421/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0422/2012)· Günter Dillikrath (αριθ. 0423/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0424/2012)· Frank Engelen (αριθ. 0425/2012)· Botchev Konstantin Botchev (αριθ. 0426/2012)· Luigi Avella (αριθ. 0427/2012)· Cecilio Alonso de Miguel (αριθ. 0428/2012)· Theodor Gheorghe Ionescu (αριθ. 0429/2012)· Heikki Auvinen (αριθ. 0430/2012)· Marisa Vecchione (αριθ. 0431/2012)· Egbert Polski (αριθ. 0432/2012)· Maria Mihali (αριθ. 0433/2012)· Norman Hume (αριθ. 0434/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0435/2012)· Mark Walker (αριθ. 0436/2012)· Raffaele di Florio (Assemblea permanente sulle arti della scena) (689 υπογραφές) (αριθ. 0437/2012)· Jan Shortt (αριθ. 0438/2012)· Andrea Rutigliano (Committee against bird slaughter = Komitee gegen den Vogelmord) (αριθ. 0439/2012)· Patrick Cottez (αριθ. 0440/2012)· Christian Becam (αριθ. 0441/2012)· Irena Pekárková (County Černá v Pošumaví) (2 υπογραφές) (αριθ. 0442/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0443/2012)· Asociata Drepturi Civile (Asociata Drepturi Civile = Civil Rights Romania) (αριθ. 0444/2012).

Στις 15 Μαΐου 2012

(απόρρητο όνομα) (223 υπογραφές) (αριθ. 0445/2012)· Mariusz Janik (αριθ. 0446/2012)· Marlena Swientek (αριθ. 0447/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0448/2012)· Claudia Zube (αριθ. 0449/2012)· Wojciech Pytel (αριθ. 0450/2012)· Winfried Strobel (αριθ. 0451/2012)· Dean Bauwens (αριθ. 0452/2012)· Silvio "Yu" Seiger (αριθ. 0453/2012)· Alexander Gierth (αριθ. 0454/2012)· Egemen Capa (αριθ. 0455/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0456/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0457/2012)· Hugh Neill (αριθ. 0458/2012)· Samuel Brandstetter (αριθ. 0459/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0460/2012)· Stefan Teubert (αριθ. 0461/2012)· Philipp Albiez (αριθ. 0462/2012)· Zahri Benaissa (αριθ. 0463/2012)· Gert Winterwerber (αριθ. 0464/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0465/2012)· Stefan Wroblewski (αριθ. 0466/2012)· Alexander Schröder (αριθ. 0467/2012)· Roman Dudaryk (αριθ. 0468/2012)· Cornelia Krömer B.A. (αριθ. 0469/2012)· Dezső-Szalay László (αριθ. 0470/2012)· Horváth Sándor (αριθ. 0471/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0472/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0473/2012)· Katus Károly (Advocacy Movement of Service and Honor) (αριθ. 0474/2012)· Kocsis Tamas (αριθ. 0475/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0476/2012)· Malgorzata Karolina Simon (αριθ. 0477/2012)· Anna Polomski (αριθ. 0478/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0479/2012)· Heinz Gunter Wagner (αριθ. 0480/2012)· Kamila Malik (αριθ. 0481/2012)· Winfried Belz (45 υπογραφές) (αριθ. 0482/2012)· Fazekas Attila (αριθ. 0483/2012)· Ralf Fuhrmann (αριθ. 0484/2012)· Sylvia Gonsior (αριθ. 0485/2012)· Waltraud Berger (αριθ. 0486/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0487/2012)· Pär-Anders Aronsson (αριθ. 0488/2012)· Graziano Fantato (αριθ. 0489/2012)· Ariane Sauzay-Frohns (αριθ. 0490/2012)· Fabio Francioni (αριθ. 0491/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0492/2012)· João Pereira Reis (αριθ. 0493/2012)· Pietro Piccolo (αριθ. 0494/2012)· Ivan Vella (αριθ. 0495/2012)· Nathalie Rose-Pizant (αριθ. 0496/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0497/2012)· Fotios Antonopoulos (αριθ. 0498/2012)· Aleksandr Minin (αριθ. 0499/2012)· Manish Sharma (αριθ. 0500/2012)· Laura Carella (αριθ. 0501/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0502/2012)· Philippe Poppe (αριθ. 0503/2012)· Danièle Favari (αριθ. 0504/2012)· Bernard Arliaud (αριθ. 0505/2012)· Varga József (αριθ. 0506/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0507/2012)· Carolina Ballester Hermán (αριθ. 0508/2012)· Georgios P. Vlachos (Panellinios Syndesmos Technikon Etaireion - Association of Greek Contracting Companies) (2 υπογραφές) (αριθ. 0509/2012)· Jurgen Schade (αριθ. 0510/2012)· Stylianos Gabrielidis (Kentriki Epitropi Politikon Prosfygon Ellados - Central Commitee of Greek Political Refugees) (αριθ. 0511/2012)· Alexander Witsch (Modellpferdeversand N. Lerch) (αριθ. 0512/2012)· Nayden Boyadzhiev (αριθ. 0513/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0514/2012)· Nikos Papaioannou (αριθ. 0515/2012)· Friedbert Dieterle (αριθ. 0516/2012)· Hans Schaefer (αριθ. 0517/2012)· Alexander Klingler (αριθ. 0518/2012)· Reinhold Barth (αριθ. 0519/2012)· Irena Mischitsch (αριθ. 0520/2012)· Tilman von Berlepsch (αριθ. 0521/2012)· Göran Hagberg (αριθ. 0522/2012)· Rudolf Schmitt (αριθ. 0523/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0524/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0525/2012)· Helga Simpson (αριθ. 0526/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0527/2012)· Roland Moll (αριθ. 0528/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0529/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0530/2012)· Marcela Alejandra Springmann geb. Aiello (αριθ. 0531/2012)· Javier López Medrano (αριθ. 0532/2012)· Isaac Ibáñez García (αριθ. 0533/2012)· Danut Sivu (αριθ. 0534/2012)· Alberto De La Peña Guillén (αριθ. 0535/2012)· Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0536/2012)· Francisco Javier Del Carmen Lorente (αριθ. 0537/2012)· Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0538/2012)· Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0539/2012)· Manfred Johann Danzer (αριθ. 0540/2012)· María Angeles Blas Osorio (αριθ. 0541/2012)· Traian Constantin Novac (αριθ. 0542/2012)· Núria Estany Elias (αριθ. 0543/2012)· Jonas Ramonas (11000 υπογραφές) (αριθ. 0544/2012)· Viorel Constantin Gheorghiu (αριθ. 0545/2012)· Alexandra Rodica Radulescu (αριθ. 0546/2012)· Vicente González Sarasúa (αριθ. 0547/2012)· Plataforma de Afectados Caixanova (αριθ. 0548/2012)· Alberto J. Revuelta (Abogacía Pro Bono - Comité René Cassin) (αριθ. 0549/2012)· Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0550/2012)· Agustín Cuervo García (αριθ. 0551/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0552/2012)· (απόρρητο όνομα) (2 υπογραφές) (αριθ. 0553/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0554/2012)· Juan López Uralde (αριθ. 0555/2012)· Rafael Moral Escudero (αριθ. 0556/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0557/2012)· Paloma Pérez (αριθ. 0558/2012)· (απόρρητο όνομα) (95 υπογραφές) (αριθ. 0559/2012)· Gerhard Jüttner (αριθ. 0560/2012)· Artur Hirschmann (αριθ. 0561/2012)· Sebastian Gunther (αριθ. 0562/2012)· Athina Karagianni (αριθ. 0563/2012)· Marianne van Eck (αριθ. 0564/2012)· Karen Grewe (αριθ. 0565/2012)· Fabian Knipper (αριθ. 0566/2012)· Swen Dröge (αριθ. 0567/2012)· Eberhard Uwe (αριθ. 0568/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0569/2012)· María Teresa Magnífico (αριθ. 0570/2012)· Angelika Gajeck (αριθ. 0571/2012)· Gredo Förster (αριθ. 0572/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0573/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0574/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0575/2012)· Nadja Lüders (αριθ. 0576/2012)· Undine Steinhoff (Klasse 7b Regionalschule Garstedt Aussenstelle Falkenberg) (813 υπογραφές) (αριθ. 0577/2012)· Teresa Wojda (Obywatelski ruch oporu ) (αριθ. 0578/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0579/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0580/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0581/2012)· Athanasia Nkara (αριθ. 0582/2012)· Tsvetan Georgiev Rangelov (αριθ. 0583/2012)· Violeta Pinalska (αριθ. 0584/2012)· Katona Laszlo (αριθ. 0585/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0586/2012)· Baranyi Katalin (αριθ. 0587/2012)· John Doe (αριθ. 0588/2012)· Leif Lundgren (αριθ. 0589/2012)· Elisa Morano (αριθ. 0590/2012)· Janez Vuk (αριθ. 0591/2012)· Benjamin Mouton (ICOMOS) (2 υπογραφές) (αριθ. 0592/2012)· Paolo Giovanni Lo Iacono (195 υπογραφές) (αριθ. 0593/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0594/2012)· Cristiana Muscardini (Parlement Européen) (349 υπογραφές) (αριθ. 0595/2012)· Vasile Stan (αριθ. 0596/2012)· Satu Maaria Rautio (αριθ. 0597/2012)· Rosamaria Chimisso (αριθ. 0598/2012)· Robert Scott (αριθ. 0599/2012)· Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (αριθ. 0600/2012)· Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (αριθ. 0601/2012)· Guido Gatti (αριθ. 0602/2012)· Cornelia Trentea (European Union Agency for fundamental rights = Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) (αριθ. 0603/2012)· Mihaela Buculei (αριθ. 0604/2012)· Mariella Cappai (αριθ. 0605/2012)· Daniel McCarthy (αριθ. 0606/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0607/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0608/2012)· Moreno Sgarallino (αριθ. 0609/2012)· Cristina Di Marco (αριθ. 0610/2012)· Chantal Evrard (αριθ. 0611/2012)· Karin Ballantyne (αριθ. 0612/2012)· Werner Pichler (αριθ. 0613/2012)· Gianfranco de Zuccato (αριθ. 0614/2012)· J Tanner (2 υπογραφές) (αριθ. 0615/2012).


11. Γραπτές δηλώσεις που καθίστανται άκυρες

Η γραπτή δήλωση 0005/2012 καθίσταται άκυρη, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


12. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου Ιανουαρίου 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Φεβρουαρίου I και II 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


13. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Μαΐου II 2012 (PE 483.922/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη και Πέμπτη

Με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, η συζήτηση επί της έκθεσης Metin Kazak (A7-0157/2012) (σημείο 110 της PDOJ) μετατίθεται από το βράδυ της Τρίτης στο πρωί της Πέμπτης. Την θέση της παίρνει η συζήτηση σχετικά με την Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού, η οποία είχε αρχικώς προβλεφθεί για την Πέμπτη (σημείο 119 της PDOJ).

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Παρεμβαίνουν η Astrid Lulling, σχετικά με τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, και οι Jean-Pierre Audy και Hannes Swoboda, σχετικά με την απουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την συζήτηση για την προετοιμασία της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


14. Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς [2011/2155(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0153/2012)

Ο Simon Busuttil παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, António Fernando Correia de Campos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Raffaele Baldassarre, Barbara Weiler, Inês Cristina Zuber, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Angelika Werthmann, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Mitro Repo, Theodor Dumitru Stolojan, Συλβάνα Ράπτη και Malcolm Harbour.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zofija Mazej Kukovič, Elena Băsescu, Andrew Henry William Brons και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Simon Busuttil.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2012.


15. Απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της EE που μεταβαίνουν στον Καναδά και η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ - Καναδά (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της EE που μεταβαίνουν στον Καναδά και η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ - Καναδά

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα , Antonyia Parvanova και Ioan Enciu, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Silvia-Adriana Ţicău, Jacek Włosowicz, Marie-Christine Vergiat, Andrey Kovatchev, Κρίτων Αρσένης, Mariya Nedelcheva, Pavel Poc, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Sebastian Valentin Bodu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jaroslav Paška, Seán Kelly και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Νικόλαος Χουντής, Vytautas Landsbergis, Derek Vaughan, Izaskun Bilbao Barandica, Νικος Χρυσόγελος, Slavi Binev, Seán Kelly, Μαρία-Ελένη Κοππά, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Νικόλαος Σαλαβράκος, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Ricardo Cortés Lastra, Andrew Henry William Brons, Joseph Cuschieri, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και João Ferreira.


17. Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010/2308(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rita Borsellino (A7-0143/2012)

Η Rita Borsellino προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaroslav Paška και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2012.


18. Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο [2010/2310(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cornelis de Jong (A7-0144/2012)

Ο Cornelis de Jong προβαίνει στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Axel Voss, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Hubert Pirker και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2012.


19. Μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020 [2011/2066(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Emine Bozkurt (A7-0138/2012)

Η Emine Bozkurt προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2012.


20. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών [2011/2272(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)

Η María Irigoyen Pérez προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2012.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 483.922/OJMA).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 21.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Arias Echeverría, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Κασουλίδης, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zuber, Zwiefka,

Παρατηρητές

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου