Indeks 
Protokol
PDF 218kWORD 159k
Tirsdag den 22. maj 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.SMV'ers adgang til strukturfonde - Evaluering af SMV-definitionen
 5.Situationen i Ukraine, sagen om Julia Timosjenko (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.2.Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.3.En EU-tilgang til strafferetten (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.4.Styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.5.Udstedelse af euromønter ***I (afstemning)
  6.6.Resultattavlen for det indre marked (afstemning)
  6.7.Et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet (afstemning)
  6.8.Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Forberedelse af det uformelle europæiske topmøde – Investering, vækst og beskæftigelse (forhandling)
 11.Bekæmpelse af homofobi i Europa (forhandling)
 12.Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (forhandling)
 13.EU og Kina: handelsmæssig uligevægt (forhandling)
 14.Handelsaftale mellem EU på den ene side og Colombia og Peru på den anden (forhandling)
 15.Dagsorden for næste møde
 16.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Særberetning nr. 5/2012 (Decharge 2011) – "Det fælles Relex-informationssystem (CRIS)" (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG, INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2012: Rådets holdning af 15. maj 2012 (09916/2012 - C7-0123/2012 - 2012/2057(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets forordning om migration fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (omarbejdning) (COM(2012)0081 - C7-0124/2012 - 2012/0033(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 2009/23/EF (COM(2011)0315 - C7-0150/2011 - 2011/0150(COD)) - IMCO - Ordfører: Lara Comi (A7-0069/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD)) - ECON - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

- Betænkning om et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet (2011/2066(INI)) - FEMM - Ordfører: Emine Bozkurt (A7-0138/2012)

- Betænkning om EU og Kina: Skævhed i samhandelen (2010/2301(INI)) - INTA - Ordfører: Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)

- Betænkning om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi (2010/2308(INI)) - LIBE - Ordfører: Rita Borsellino (A7-0143/2012)

- Betænkning om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI)) - LIBE - Ordfører: Cornelis de Jong (A7-0144/2012)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE)) - PECH - Ordfører: Dolores García-Hierro Caraballo (A7-0147/2012)

- Betænkning om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ (2011/2302(REG)) - AFCO - Ordfører: Zita Gurmai (A7-0148/2012)

- Betænkning om resultattavlen for det indre marked (2011/2155(INI)) - IMCO - Ordfører: Simon Busuttil (A7-0153/2012)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner og om ændring af direktiv 2008/7/EF (COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)) - ECON - Ordfører: Anni Podimata (A7-0154/2012)

- Betænkning om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder (2011/2272(INI)) - IMCO - Ordfører: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)) - INTA - Ordfører: Metin Kazak (A7-0157/2012)

- Betænkning om fastlæggelse af et nyt udviklingssamarbejde med Latinamerika (2011/2286(INI)) - DEVE - Ordfører: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi (2011/2285(INI)) - FEMM - Ordfører: Edit Bauer (A7-0160/2012)

- Betænkning om et ressourceeffektivt Europa (2011/2068(INI)) - ENVI - Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Venezuela: eventuel udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder

- Raül Romeva i Rueda, Catherine Grèze, Ulrike Lunacek og Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0239/2012)

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Oreste Rossi og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0240/2012)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0249/2012)

- Renate Weber, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0250/2012)

- Charles Tannock, Oldřich Vlasák, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0251/2012)

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0255/2012)

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils, Sabine Lösing, Jürgen Klute og Alfreds Rubiks for GUE/NGL-Gruppen om Venezuelas eventuelle udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (B7-0257/2012).

II.   Aserbajdsjan

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Aserbajdsjan (B7-0252/2012)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om Aserbajdsjan (B7-0253/2012)

- Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Jan Mulder, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om Aserbajdsjan (B7-0254/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari og Mitro Repo for S&D-Gruppen om situationen i Aserbajdsjan (B7-0256/2012)

- Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Aserbajdsjan (B7-0258/2012)

- Marie-Christine Vergiat og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen om Aserbajdsjan (B7-0259/2012).

III.   Situationen for nordkoreanske flygtninge

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Oreste Rossi og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om situationen for nordkoreanske flygtninge (B7-0241/2012)

- Gerald Häfner, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om situationen for nordkoreanske flygtninge (B7-0260/2012)

- Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen om situationen for nordkoreanske flygtninge (B7-0261/2012)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček og Ana Gomes for S&D-Gruppen om situationen for nordkoreanske flygtninge (B7-0262/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om situationen for nordkoreanske flygtninge (B7-0263/2012)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen for nordkoreanske flygtninge (B7-0264/2012).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


4. SMV'ers adgang til strukturfonde - Evaluering af SMV-definitionen

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: SMV'ers adgang til strukturfonde og evaluering af SMV-definitionen

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bendt Bendtsen for PPE-Gruppen, Constanze Angela Krehl for S&D-Gruppen, Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Giles Chichester for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Paul Rübig, Patrizia Toia, Ramona Nicole Mănescu, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, Lambert van Nistelrooij, Ivailo Kalfin, Fiona Hall, Nikos Chrysogelos, Franz Obermayr, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frédéric Daerden, Markus Pieper og Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Kay Swinburne, Krišjānis Kariņš, Michael Theurer, Ildikó Gáll-Pelcz, Jaroslav Paška, Roberta Angelilli, Josefa Andrés Barea, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová og Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Johannes Hahn tog ordet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Nicolai Wammen tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Situationen i Ukraine, sagen om Julia Timosjenko (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine, sagen om Julia Timosjenko

°
° ° °

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til Eugenia Timosjenko, datter af Ukraines tidligere premierminister Julia Timosjenko, og til Grygoriy Nemyria, tidligere vicepremierminister i Ukraine og næstformand i BIouT (Bloc Ioulia Tymochenko), der havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff og Zuzana Roithová, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Zbigniew Ziobro for EFD-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Johannes Cornelis van Baalen, Ryszard Antoni Legutko, Gerben-Jan Gerbrandy, Marek Henryk Migalski for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ryszard Antoni Legutko, der besvarede det, Zuzana Roithová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogusław Liberadzki, Marek Siwiec, Ivo Vajgl for at stille et blåt kort-spørgsmål til Zuzana Roithová, der besvarede det, Paweł Robert Kowal for at stille et blåt kort-spørgsmål til Marek Siwiec, der besvarede det, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Henryk Migalski, Kristian Vigenin for at stille et blåt kort-spørgsmål til Alexander Graf Lambsdorff, der besvarede det, Michael Gahler, Emine Bozkurt, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari for at stille et blåt kort-spørgsmål til Mario Mauro, der besvarede det, Anna Ibrisagic og Andrey Kovatchev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Andrzej Grzyb, Werner Schulz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Seán Kelly og Zofija Mazej Kukovič.

Štefan Füle tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 24.5.2012.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb [2011/0128(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hans-Peter Martin (A7-0440/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0206)


6.2. Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi [2010/2308(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rita Borsellino (A7-0143/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0207)


6.3. En EU-tilgang til strafferetten (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om en EU-tilgang til strafferetten [2010/2310(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cornelis de Jong (A7-0144/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0208)


6.4. Styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder [2011/2272(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0209)


6.5. Udstedelse af euromønter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udstedelse af euromønter [2011/0131(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hans-Peter Martin (A7-0439/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0210)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0210)


6.6. Resultattavlen for det indre marked (afstemning)

Betænkning om resultattavlen for det indre marked [2011/2155(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Simon Busuttil (A7-0153/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0211)


6.7. Et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet (afstemning)

Betænkning om et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet [2011/2066(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Emine Bozkurt (A7-0138/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0212)


6.8. Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ (afstemning)

Betænkning om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ [2011/2302(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Zita Gurmai (A7-0148/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet til vedtagelse af ændringsforslagene)

(Simpelt flertal påkrævet til vedtagelse af forslag til afgørelse)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0213)

De nye bestemmelser ville træde i kraft på den første dag i den følgende mødeperiode.

Indlæg

Zita Gurmai (ordfører) afgav inden afstemningen en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 138, stk. 4, og anmodede umiddelbart før afstemningen om tredje del af ændringsforslag 5 om elektronisk afstemning om denne del.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Rita Borsellino - A7-0143/2012

Mariya Nedelcheva, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Julie Girling, Charles Tannock og Norica Nicolai

Betænkning: Cornelis de Jong - A7-0144/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Salvatore Iacolino, Monica Luisa Macovei, Julie Girling, Elena Băsescu, Charles Tannock og Norica Nicolai

Betænkning: María Irigoyen Pérez - A7-0155/2012

Philippe Juvin, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Morten Messerschmidt, Paolo Bartolozzi, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński, Peter Jahr, Julie Girling, Charles Tannock, Anna Záborská og Syed Kamall

Betænkning: Simon Busuttil - A7-0153/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Syed Kamall og Alfredo Antoniozzi

Betænkning: Emine Bozkurt - A7-0138/2012

Mariya Nedelcheva, Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Andrea Češková, Michał Tomasz Kamiński, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Charles Tannock, Norica Nicolai, Philip Claeys, Anna Záborská og Alfredo Antoniozzi


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Forberedelse af det uformelle europæiske topmøde – Investering, vækst og beskæftigelse (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af det uformelle europæiske topmøde – Investering, vækst og beskæftigelse

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, der også ærede ofrene for attentatet i Brindisi og jordskælvet i den italienske region Emilia-Romagna, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Papanikolaou, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Markus Ferber og Elisa Ferreira.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Marielle de Sarnez, Philippe Lamberts, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra hhv. Jean-Pierre Audy og Gay Mitchell, Adina-Ioana Vălean, Reinhard Bütikofer, Derk Jan Eppink, Tadeusz Cymański, Nikolaos Chountis, Jean-Pierre Audy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liem Hoang Ngoc, Udo Bullmann, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Raül Romeva i Rueda, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Marian-Jean Marinescu, Juan Fernando López Aguilar og Glenis Willmott.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Marisa Matias, Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Peter van Dalen, John Bufton, Antonio Cancian, Frédéric Daerden og Andrew Henry William Brons.

Talere: Michel Barnier og László Andor (medlemmer af Kommissionen).

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Olli Rehn og Nicolai Wammen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Bekæmpelse af homofobi i Europa (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af homofobi i Europa

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Simon Busuttil for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Sinclaire, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Striffler, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Bernd Posselt, Kinga Göncz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Britta Thomsen og Frédéric Daerden.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicole Sinclaire, Claudio Morganti, Monika Flašíková Beňová, Phil Prendergast, Marije Cornelissen og Ana Miranda.

Talere: Viviane Reding og Nicolai Wammen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 24.5.2012.


12. Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [COM(2011)0330 - C7-0154/2011- 2011/0144(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)

Raül Romeva i Rueda forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Daciana Octavia Sârbu (ordfører for udtalelse fra ENVI), Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, og Struan Stevenson for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Maria do Céu Patrão Neves, Guido Milana, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Dolores García-Hierro Caraballo og Alain Cadec.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik og Jarosław Leszek Wałęsa.

Talere: Viviane Reding og Raül Romeva i Rueda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 23.5.2012.


13. EU og Kina: handelsmæssig uligevægt (forhandling)

Betænkning om EU og Kina: Skævhed i samhandelen [2010/2301(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)

Marielle de Sarnez forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jan Zahradil (ordfører for udtalelse fra DEVE), Philippe De Backer (ordfører for udtalelse fra EMPL), Yannick Jadot (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra IMCO), Iuliu Winkler for PPE-Gruppen, Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Robert Sturdy for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Mara Bizzotto, Bruno Gollnisch, Jacek Protasiewicz og Véronique De Keyser.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere: Andrew Henry William Brons, Christofer Fjellner, Paweł Zalewski, Jim Higgins og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Mario Pirillo, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Monica Luisa Macovei, João Ferreira og Elena Băsescu.

Talere: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) og Marielle de Sarnez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 23.5.2012.


14. Handelsaftale mellem EU på den ene side og Colombia og Peru på den anden (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000107/2012) af Vital Moreira, Bernd Lange og Mário David, for INTA, til Kommissionen: Handelsaftale mellem EU på den ene side og Colombia og Peru på den anden (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Bernd Lange og Mário David begrundede den mundtlige forespørgsel.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Vital Moreira for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Amelia Andersdotter for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Richard Howitt, Daniel Caspary og Pablo Zalba Bidegain.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Evelyn Regner, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu og Ulrike Lunacek.

Karel De Gucht tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


15. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 483.922/OJME).


16. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik