Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 - Στρασβούργο

12. Σουδάν και Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Σουδάν και Νότιο Σουδάν

Ο Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας)

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Mariya Nedelcheva, Ana Gomes, Niccolò Rinaldi, Fiorello Provera, Willy Meyer, Filip Kaczmarek, Marielle de Sarnez, Νικόλαος Σαλαβράκος, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Sari Essayah, Tunne Kelam, Michael Gahler και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Charles Tannock, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει ο Nicolai Wammen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου