Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2617(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Συζήτηση :

PV 23/05/2012 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 - Στρασβούργο

17. Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000106/2012) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους (B7-0113/2012)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Riikka Manner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Phil Bennion, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Younous Omarjee, Jutta Steinruck, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Derek Roland Clark, ο οποίος απαντά, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Emer Costello, Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino, Συλβάνα Ράπτη, Kinga Göncz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Iliana Malinova Iotova και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyn Regner, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Γεώργιος Παπανικολάου, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Josef Weidenholzer, Eija-Riitta Korhola, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula και Anna Záborská.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους (B7-0233/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.5.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου