Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2617(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Debatten :

PV 23/05/2012 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 23 mei 2012 - Straatsburg

17. Initiatief "Kansen voor jongeren" (debat)

Mondelinge vraag (O-000106/2012) van Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: Initiatief "Kansen voor jongeren" (B7-0113/2012)

Pervenche Berès licht de mondelinge vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Riikka Manner, namens de ALDE-Fractie, en Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Phil Bennion, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Younous Omarjee, Jutta Steinruck, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Derek Roland Clark, die deze beantwoordt, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Emer Costello, Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino, Sylvana Rapti, Kinga Göncz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Iliana Malinova Iotova en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyn Regner, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Josef Weidenholzer, Eija-Riitta Korhola, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, over het initiatief "Kansen voor jongeren" (B7-0233/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 24.5.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid