Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2617(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Rozpravy :

PV 23/05/2012 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 23. mája 2012 - Štrasburg

17. Iniciatíva Príležitosti pre mladých (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000106/2012) , ktorú položila Pervenche Berès, v mene výboru Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Komisiu: Iniciatíva Príležitosti pre mladých (B7-0113/2012)

Pervenche Berès rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Alejandro Cercas v mene skupiny S&D, Riikka Manner v mene skupiny ALDE a Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Phil Bennion, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Younous Omarjee, Jutta Steinruck, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Derekovi Rolandovi Clarkovi, ktorý na ňu odpovedal, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Emer Costello, Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino, Sylvana Rapti, Kinga Göncz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Iliana Malinova Iotova a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyn Regner, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Josef Weidenholzer, Eija-Riitta Korhola, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula a Anna Záborská.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pervenche Berès, v mene výboru Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, o iniciatíve Príležitosti pre mladých (B7-0233/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 24.5.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia