Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0234/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 10.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0222

Протокол
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург

10.3. Борба с хомофобията в Европа (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 и B7-0243/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0234/2012

(за замяна на B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 и B7-0243/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Michèle Striffler, Simon Busuttil, от името на групата PPE,

Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari и Britta Thomsen, от името на групата S&D,

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro и Nadja Hirsch, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL,

приема се (P7_TA(2012)0222)

Правна информация - Политика за поверителност