Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0297/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0297/2012

Συζήτηση :

PV 11/06/2012 - 18
CRE 11/06/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

18. Eμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Eμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, και Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Daniel Caspary, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Yannick Jadot, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu και Malcolm Harbour, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jarosław Leszek Wałęsa.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jarosław Leszek Wałęsa και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange και Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (B7-0297/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου