Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 198kWORD 151k
Esmaspäev, 11. juuni 2012 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Tervitus
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Presidentuuri teadaanded
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Petitsioonid
 16.Assigneeringute ümberpaigutamine
 17.Tööplaan
 18.ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (arutelu)
 19.Üldiste tariifsete soodustuste kava ***I (arutelu)
 20.Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Arengukoostöö Ladina-Ameerikaga (lühiettekanne)
 23.Piiriülene vabatahtlik tegevus ELis (lühiettekanne)
 24.Elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse: üleilmse küberjulgeoleku suunas (lühiettekanne)
 25.Energiapoliitika alane koostöö ELi välispartneritega (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Ameerika Ühendriikide Kongressi delegatsiooni liikmeid ja juhti Cliff Stearnsi, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


4. Parlamendi koosseis

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teatanud Kader Arifi, Pascal Canfini ja Vincent Peilloni asemel Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicepi ja Karim Zeribi ametisse nimetamisest, kes hakkavad täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 16. maist 2012.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep ja Karim Zeribi vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Fraktsioonide koosseis

Karim Zeribi ühines fraktsiooniga Verts/ALE.


6. Parlamendi koosseis

Ungari pädevad ametiasutused on teatanud János Áderi asemel Erik Bánki ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. juunist 2012.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Erik Bánki vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


7. Volituste kontrollimine

Parlament kinnitas õiguskomisjoni ettepanekul Minodora Cliveti ja Alda Sousa mandaadid.

Minodora Cliveti mandaat jõustub18. mail 2012 ja Alda Sousa mandaat 9. mail 2012.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE ja fraktsiooni EFD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon: Rolandas Paksas

delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Teresa Jiménez-Becerril Barrio Eva Ortiz Vilella asemel.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul (uuestisõnastatud tekst) (00018/2012/LEX - C7-0143/2012 - 2011/0243(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (00019/2012/LEX - C7-0142/2012 - 2012/0019(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1342/2007 teatavate Venemaa Föderatsioonist pärit terasetoodete impordi suhtes kehtestatud teatavate piirnormide haldamise kohta (00017/2012/LEX - C7-0141/2012 - 2011/0315(COD));

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (00016/2012/LEX - C7-0140/2012 - 2011/0144(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) (00020/2012/LEX - C7-0139/2012 - 2011/0187(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamise osas (00005/2012/LEX - C7-0138/2012 - 2011/0038(COD)).


10. Presidentuuri teadaanded

President andis teada järgmist:

- Justiits- ja siseküsimuste nõukogu leppis 7. juunil 2012 kokku Schengeni mehhanismi hindamise korras, mis tähendaks õigusliku aluse ühepoolset muutmist, mida parlament ei saa aktsepteerida. Esimeeste konverentsil olid mitmed fraktsioonid presidenti sellest küsimustest teavitanud ning president oli palunud nõukogu eesistujal esitada nimetatud küsimuse kohta homme kell 9 avaldus;

- President saatis Serbia uuele presidendile Tomislav Nikolićile õnnitluskirja, milles ta siiski palus mitte seada kahtluse alla Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsuseid Srebrenicas toime pandud kuritegude kohta;

- President edastas parlamendile Sahharovi auhinna 1995. aasta laureaadi Leyla Zana tänusõnad parlamendi toetuse eest. Leyla Zana mõisteti 2010. aastal süüdi Türgi terrorismivastaste õigusaktide alusel. President nõudis parlamendi nimel Leyla Zanale õiglast kohtuprotsessi;

- Sahharovi auhinna 2011. aasta laureaadi Asmaa Mahfouzi kohtuprotsess peaks algama 17. juunil 2012 Kairos. President palus komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal Catherine Ashtonil tagada, et ELi esindaja Egiptuses viibiks isiklikult kohtuprotsessil.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu selliste muudatuste kohta, millega laiendatakse EBRD operatsioonide geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonda (COM(2011)0905 - C7-0523/2011 - 2011/0442(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Slavi Binev (A7-0142/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega (COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 seoses ravimiohutuse järelevalvega (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Linda McAvan (A7-0164/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ seoses ravimiohutuse järelevalvega (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Linda McAvan (A7-0165/2012)

- Raport piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamise ja edendamise kohta ELis (2011/2293(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Marco Scurria (A7-0166/2012)

- Raport elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse kohta – saavutused ja edasised sammud: üleilmse küberjulgeoleku suunas (2011/2284(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)

- Raport energiapoliitika alase koostöö kohta ELi välispartneritega: strateegiline lähenemisviis kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele (2012/2029(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A7-0168/2012)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS)) - DEVE komisjon - Raportöör: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid (COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

- Soovitus nõukogule ELi inimõiguste eriesindaja kohta (2012/2088(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2012 kohta, III jagu – Komisjon (09916/2012 - C7-0123/2012 - 2012/2057(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Francesca Balzani (A7-0181/2012)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (COM(2012)0126 - C7-0078/2012 - 2012/2051(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)

- ***I Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunike kohta (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 67. istungjärgu kohta (2012/2036(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2012/000 TA 2012 – Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28 (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jan Kozłowski (A7-0187/2012)

- *Raport ettepaneku kohta nimetada Iliana Ivanova kontrollikoja liikmeks (C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear, Hispaania) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek digitaalse lõhe kaotamise kohta (B7-0268/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek sündmuskohalt põgenenud liikluskurjategijate lihtsama tuvastamise kohta (B7-0269/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek mitmekeelsuse kohta (B7-0270/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja naaberriikide uue HIVi/AIDSi vastase võitluse tegevuskava kohta (B7-0271/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek rahvamuusika toetamise kohta (B7-0272/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek tööpraktikat käsitleva Euroopa kvaliteediharta kohta (B7-0273/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek saastatud alade taastamise kohta (B7-0274/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


12. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000110/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel komisjonile: ELi äriühinguõiguse tulevik (B7-0117/2012);

- (O-000101/2012), mille esitas(id) Philippe Juvin ja Thomas Ulmer fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan ja Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage ja Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel ning Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid - meditsiiniseadmeid käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine (B7-0118/2012).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Philippe Boulland ja Ádám Kósa: Programmide „Erasmus” ja „Kodanike Euroopa” juurdepääsetavuse parandamine (0021/2012);

- Franz Obermayr: Tõhus tarbijakaitse seoses teenusenumbritele helistamisega (0022/2012).


13. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT);

- Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu parandusprotokoll;

- Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu teine parandusprotokoll.


14. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2012. aasta veebruari I ja II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


15. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

30. mai 2012

Malgorzata Wieteska (nr 0616/2012); Salvatore Fresta (nr 0617/2012); Chantal Evrard (nr 0618/2012); (nimi salastatud) (nr 0619/2012); Daniela Basile (nr 0620/2012); Marco Bazzoni (nr 0621/2012); Roger La Richarderie (nr 0622/2012); Ennio Iezzi (nr 0623/2012); Kumar Sreeram (nr 0624/2012); Nyakó Csaba (15 allkirja) (nr 0625/2012); Francesco Canzoneri (nr 0626/2012); Consuelo González Gordón (nr 0627/2012); (nimi salastatud) (nr 0628/2012); (nimi salastatud) (nr 0629/2012); Mihaela Simedre Loredana (nr 0630/2012); Tiago Guimarães (nr 0631/2012); Ricardo Torres Montoro (nr 0632/2012); Salvador Manuel Jóia Costa (nr 0633/2012); (nimi salastatud) (nr 0634/2012); M. Pilar Vera Palmes (nr 0635/2012); Antonio Olmo Méndez (nr 0636/2012); Dascalescu Ion (nr 0637/2012); Carmen Alot Duran (nr 0638/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 0639/2012); Pedro Hernando Martínez (nr 0640/2012); Mihaela Simedre Loredana (nr 0641/2012); Antonio Domínguez Castejón (nr 0642/2012); Boguslaw Wierzbicki (nr 0643/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 0644/2012); José Manuel Pérez Trujillo (nr 0645/2012); Michaela Luminita Westermann (nr 0646/2012); (nimi salastatud) (nr 0647/2012).

8. juuni 2012

Ioannis Tsantermas (nr 0648/2012); Markus Bergfeld (2 allkirja) (nr 0649/2012); (nimi salastatud) (nr 0650/2012); Wolfgang Richter (nr 0651/2012); (nimi salastatud) (nr 0652/2012); (nimi salastatud) (nr 0653/2012); (nimi salastatud) (nr 0654/2012); Thomas Jähne (nr 0655/2012); Wolfgang Freundorfer (nr 0656/2012); Atanas Chorbadjiev (nr 0657/2012); Andrea Somma (nr 0658/2012); Hayden Krasner (nr 0659/2012); Emanuela Consortini (nr 0660/2012); Filippo Positan (nr 0661/2012); Eleni Cavalli (nr 0662/2012); Beniamin Sandrini (nr 0663/2012); (nimi salastatud) (nr 0664/2012); (nimi salastatud) (nr 0665/2012); Mario Presa (nr 0666/2012); Vincenzo Delle Vergini (nr 0667/2012); Raina Mihailova (nr 0668/2012); Davide Giovanni Daleffe (nr 0669/2012); Davide Giovanni Daleffe (nr 0670/2012); Philippe Lang (nr 0671/2012); Agata Antonevic (nr 0672/2012); Armelle de Coulhac-Mazerieux (Association Vivre la Défense) (nr 0673/2012); Federico Butti (Gioventù Federalista Europea) (5 allkirja) (nr 0674/2012); Ángel Manuel López Pérez (nr 0675/2012); Francisco Ramón Valiente Martínez (nr 0676/2012); María Alejandra Pizzorn García (nr 0677/2012); Antonio Vicente Alonso Orihuela (nr 0678/2012); Damián Pou Pérez (nr 0679/2012); (nimi salastatud) (nr 0680/2012); Consuelo González Gordón (nr 0681/2012); Gorka González Ozaeta (nr 0682/2012); María del Carmen Cabrera González (nr 0683/2012); (nimi salastatud) (66 allkirja) (nr 0684/2012); Armeya Asoar (nr 0685/2012); Enrique González Blanco (nr 0686/2012); (nimi salastatud) (nr 0687/2012); Nicoleta Cindea (Asociaţia Tineri Pentru Viitor 2006) (nr 0688/2012); Ildefonso Garvin Gómez (nr 0689/2012); Francisco Tordesillas Fernández (nr 0690/2012); Anna Celine Lichotka (nr 0691/2012); Reinhard Hauch (nr 0692/2012); Frank Wassmuth (nr 0693/2012); Ren Kassmann (nr 0694/2012); Dimcho Sotirov (nr 0695/2012); (nimi salastatud) (nr 0696/2012); Renate Schopf (nr 0697/2012); Michael Bucic (nr 0698/2012); Jeannette Fila (nr 0699/2012); Georg Brunnbauer (nr 0700/2012); Adelina Chernaeva (nr 0701/2012); Avrora Trifon va (nr 0702/2012); Uljana Ivanva Stavreva (nr 0703/2012); Georgios Patsidis (nr 0704/2012); Jan Ulrich Benthin (nr 0705/2012); (nimi salastatud) (nr 0706/2012); Joseph Meyer (nr 0707/2012); Zdeněk Hromádka (nr 0708/2012); Erazm Biniak (nr 0709/2012); Andrzej Stepien (nr 0710/2012); Mariusz Miasko (Kancelaria Prawna Viggen s.c.) (nr 0711/2012); Daniel Oschadelus (Freiheit ohne Folter) (nr 0712/2012); (nimi salastatud) (nr 0713/2012); Ioannis Leontidis (nr 0714/2012); László Göbölös (nr 0715/2012); José Carvalho (nr 0716/2012); Adolfo Pablo Lapi Campillo (nr 0717/2012); Yves Chanel (nr 0718/2012); Veikko Turkki (nr 0719/2012); Vincenzo Crea (ANCADIC Onlus - Comitato "Torrente Oliveto") (nr 0720/2012); Nuran Kaya (nr 0721/2012); Heidi Schulz (nr 0722/2012).


16. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 07/2012 (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 08/2012 (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 09/2012 (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 10/2012 (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 13/2012 (N7-0069/2012 - C7-0130/2012 - 2012/2109(GBD)).


17. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja täiskogu 2012. aasta juuni osaistungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (488.324 PDOJ). Muudatusettepanekuid ei esitatud (kodukorra artikkel 140).

Tööplaan kinnitati.


18. ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jarosław Leszek Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, ja Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Daniel Caspary, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Yannick Jadot, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu ja Malcolm Harbour, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jarosław Leszek Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jarosław Leszek Wałęsa ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange ja Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (B7-0297/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2012protokoll punkt 9.2.


19. Üldiste tariifsete soodustuste kava ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

Christofer Fjellner tutvustas raportit.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michèle Striffler (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Martin, Metin Kazak, Sajjad Karim, Jaroslav Paška, Younous Omarjee ja Vital Moreira.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Maria Badia i Cutchet, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş, Josefa Andrés Barea ja Patrice Tirolien.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carl Schlyter, João Ferreira ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2012protokoll punkt 7.3.


20. Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (arutelu)

Komisjoni avaldus: Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Izaskun Bilbao Barandica, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marco Scurria, Silvia-Adriana Ţicău, Véronique Mathieu, Salvatore Iacolino ja Roberta Angelilli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Katarína Neveďalová, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 11.4.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Marian Harkin, Ana Miranda, Claudio Morganti, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Cristian Dan Preda, Edit Bauer, George Sabin Cutaş, Jelko Kacin, Pat the Cope Gallagher, Marisa Matias ja Georgios Koumoutsakos.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid: Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Inés Ayala Sender, Véronique Mathieu, Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Ricardo Cortés Lastra ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.


22. Arengukoostöö Ladina-Ameerikaga (lühiettekanne)

Raport uue arengukoostöö kavandamise kohta Ladina-Ameerikaga [2011/2286(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)

Ricardo Cortés Lastra tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Santiago Fisas Ayxela, Ana Miranda, João Ferreira, Kinga Gál, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2012protokoll punkt 6.5.


23. Piiriülene vabatahtlik tegevus ELis (lühiettekanne)

Raport piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamise ja edendamise kohta ELis [2011/2293(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marco Scurria (A7-0166/2012)

Marco Scurria tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kinga Gál, Katarína Neveďalová, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Heinz K. Becker, Emer Costello, Marek Henryk Migalski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marie-Christine Vergiat, kes käsitles nii arutelu kulgemist kui ka kirjaliku ja suulise tõlkega seotud probleemi, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2012protokoll punkt 6.6.


24. Elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse: üleilmse küberjulgeoleku suunas (lühiettekanne)

Raport elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse kohta – saavutused ja edasised sammud: üleilmse küberjulgeoleku suunas [2011/2284(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)

Ivailo Kalfin tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lambert van Nistelrooij, Rui Tavares, Zuzana Roithová, Inês Cristina Zuber ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2012protokoll punkt 6.7.


25. Energiapoliitika alane koostöö ELi välispartneritega (lühiettekanne)

Raport energiapoliitika alase koostöö kohta ELi välispartneritega: strateegiline lähenemisviis kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele [2012/2029(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edit Herczog (A7-0168/2012)

Edit Herczog tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Maria Da Graça Carvalho, Jacek Włosowicz ja Zuzana Roithová.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2012protokoll punkt 6.8.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 488.324/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.00.

Klaus Welle

Isabelle Durant

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika