Index 
Protokoll
PDF 206kWORD 155k
Måndagen den 11 juni 2012 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Välkomsthälsning
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 10.Meddelanden från talmannen
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Framställningar
 16.Anslagsöverföringar
 17.Arbetsplan
 18.EU:s handelsförhandlingar med Japan (debatt)
 19.Allmänna preferenssystemet ***I (debatt)
 20.Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Utvecklingssamarbete med Latinamerika (kortfattad redogörelse)
 23.Gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (kortfattad redogörelse)
 24.Skydd av kritisk infrastruktur: vägen mot global it-säkerhet (kortfattad redogörelse)
 25.Energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från USA:s kongress, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Cliff Stearns.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep och Karim Zeribi utsetts till ledamöter av parlamentet i stället för Kader Arif, Pascal Canfin och Vincent Peillon med verkan från och med den 16 maj 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep och Karim Zeribi fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Karim Zeribi hade anslutit sig till Verts/ALE-gruppen.


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga ungerska myndigheterna hade meddelat att Erik Bánki utsetts till ledamot av parlamentet i stället för János Áder med verkan från och med den 1 juni 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Erik Bánki fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Minodora Cliveti och Alda Sousa.

Minodora Clivetis mandat började den 18 maj 2012, och Alda Sousas mandat började den 9 maj 2012.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: Rolandas Paksas

delegationen för förbindelserna med Japan: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i stället för Eva Ortiz Vilella

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov (omarbetning) (00018/2012/LEX - C7-0143/2012 - 2011/0243(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (00019/2012/LEX - C7-0142/2012 - 2012/0019(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1342/2007 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen (00017/2012/LEX - C7-0141/2012 - 2011/0315(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk östra Atlanten och Medelhavet (00016/2012/LEX - C7-0140/2012 - 2011/0144(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen (Omarbetning) (00020/2012/LEX - C7-0139/2012 - 2011/0187(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (00005/2012/LEX - C7-0138/2012 - 2011/0038(COD)).


10. Meddelanden från talmannen

Talmannen meddelade följande:

- Rådet (rättsliga och inrikes frågor) kom vid sitt möte torsdagen den 7 juni 2012 överens om ett förfarande för utvärderingsmekanismen för Schengen, vilket skulle kräva en ensidig ändring av den rättsliga grunden som parlamentet finner oacceptabel. Talmannen hade under talmanskonferensen informerats om denna fråga av ett flertal politiska grupper, och hade uppmanat rådets ordförandeskap att uttala sig om denna fråga påföljande dag kl. 9.

- Talmannen hade skickat en skrivelse till den nya serbiska presidenten Tomislav Nikolić med gratulationer men även en uppmaning att inte ifrågasätta Internationella brottmålsdomstolens domar om de brott som begicks i Srebrenica.

- Talmannen framförde ett tack till parlamentet från Leyla Zana, mottagare av 1995 års Sacharovpris, för det stöd hon fått från parlamentet. Leyla Zana dömdes 2010 enligt den turkiska anti-terrorlagstiftningen. Talmannen begärde på parlamentets vägnar att Leyla Zana ska få en rättvis rättegång.

- Den 17 juni 2012 inleds i Kairo rättegången mot Asmaa Mahfouz, mottagare av 2011 års Sacharovpris. Talmannen uppmanade vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton att se till att EU:s företrädare i Egypten personligen skulle närvara vid rättegången.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott, betänkanden

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet (COM(2011)0905 - C7-0523/2011 - 2011/0442(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Slavi Binev (A7-0142/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd (COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda McAvan (A7-0164/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda McAvan (A7-0165/2012)

- Betänkande om erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (2011/2293(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Marco Scurria (A7-0166/2012)

- Betänkande om skydd av kritisk infrastruktur – resultat och kommande åtgärder: vägen mot global it-säkerhet (2011/2284(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)

- Betänkande om inledandet av ett energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser: En strategisk metod för en trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning (2012/2029(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Edit Herczog (A7-0168/2012)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS)) - utskottet DEVE - Föredragande: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

- Rekommendation till rådet om EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter (2012/2088(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

- Betänkande om rådets ståndpunkt avseende förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen (09916/2012 - C7-0123/2012 - 2012/2057(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Francesca Balzani (A7-0181/2012)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (COM(2012)0126 - C7-0078/2012 - 2012/2051(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)

- ***I Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 67:e session (2012/2036(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2012/000 TA 2012 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Kozłowski (A7-0187/2012)

- * Betänkande om nomineringen av Iliana Ivanova till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana skor från Spanien) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om överbryggandet av den digitala klyftan (B7-0268/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om en enklare identifiering av smitare från trafikolycksplatser (B7-0269/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om flerspråkighet (B7-0270/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om den nya handlingsplanen för att bekämpa hiv/aids inom Europeiska unionen och i angränsande länder (B7-0271/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om stöd till populärmusik (B7-0272/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution: En europeisk kvalitetsstadga för praktikperioder (B7-0273/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om sanering av förorenade områden (B7-0274/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


12. Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000110/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, till kommissionen: Framtiden för EU:s bolagsrätt (B7-0117/2012);

- (O-000101/2012) från Philippe Juvin och Thomas Ulmer för PPE-gruppen, Linda McAvan och Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Corinne Lepage och Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Margrete Auken och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, till kommissionen: Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP - översyn av lagstiftningen om medicintekniska produkter (B7-0118/2012).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

- Philippe Boulland och Ádám Kósa, som uttalade sig om en bättre tillgång till programmen Erasmus och "Ett Europa för medborgarna" (0021/2012);

- Franz Obermayr, som uttalade sig om ett effektivt skydd för konsumenterna i samband med att de ringer kundtjänstnummer (0022/2012).


13. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

  • frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt),
  • rättelseprotokoll till avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan,
  • andra rättelseprotokollet till Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mella Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.

14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari I 2012 och februari II 2012 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


15. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 30 maj 2012

Malgorzata Wieteska (nr 0616/2012); Salvatore Fresta (nr 0617/2012); Chantal Evrard (nr 0618/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0619/2012); Daniela Basile (nr 0620/2012); Marco Bazzoni (nr 0621/2012); Roger La Richarderie (nr 0622/2012); Ennio Iezzi (nr 0623/2012); Kumar Sreeram (nr 0624/2012); Nyakó Csaba (15 underskrifter) (nr 0625/2012); Francesco Canzoneri (nr 0626/2012); Consuelo González Gordón (nr 0627/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0628/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0629/2012); Mihaela Simedre Loredana (nr 0630/2012); Tiago Guimarães (nr 0631/2012); Ricardo Torres Montoro (nr 0632/2012); Salvador Manuel Jóia Costa (nr 0633/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0634/2012); M. Pilar Vera Palmes (nr 0635/2012); Antonio Olmo Méndez (nr 0636/2012); Dascalescu Ion (nr 0637/2012); Carmen Alot Duran (nr 0638/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 0639/2012); Pedro Hernando Martínez (nr 0640/2012); Mihaela Simedre Loredana (nr 0641/2012); Antonio Domínguez Castejón (nr 0642/2012); Boguslaw Wierzbicki (nr 0643/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 0644/2012); José Manuel Pérez Trujillo (nr 0645/2012); Michaela Luminita Westermann (nr 0646/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0647/2012).

Den 8 juni 2012

Ioannis Tsantermas (nr 0648/2012); Markus Bergfeld (2 underskrifter) (nr 0649/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0650/2012); Wolfgang Richter (nr 0651/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0652/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0653/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0654/2012); Thomas Jähne (nr 0655/2012); Wolfgang Freundorfer (nr 0656/2012); Atanas Chorbadjiev (nr 0657/2012); Andrea Somma (nr 0658/2012); Hayden Krasner (nr 0659/2012); Emanuela Consortini (nr 0660/2012); Filippo Positan (nr 0661/2012); Eleni Cavalli (nr 0662/2012); Beniamin Sandrini (nr 0663/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0664/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0665/2012); Mario Presa (nr 0666/2012); Vincenzo Delle Vergini (nr 0667/2012); Raina Mihailova (nr 0668/2012); Davide Giovanni Daleffe (nr 0669/2012); Davide Giovanni Daleffe (nr 0670/2012); Philippe Lang (nr 0671/2012); Agata Antonevic (nr 0672/2012); Armelle de Coulhac-Mazerieux (Association Vivre la Défense) (nr 0673/2012); Federico Butti (Gioventù Federalista Europea) (5 underskrifter) (nr 0674/2012); Ángel Manuel López Pérez (nr 0675/2012); Francisco Ramón Valiente Martínez (nr 0676/2012); María Alejandra Pizzorn García (nr 0677/2012); Antonio Vicente Alonso Orihuela (nr 0678/2012); Damián Pou Pérez (nr 0679/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0680/2012); Consuelo González Gordón (nr 0681/2012); Gorka González Ozaeta (nr 0682/2012); María del Carmen Cabrera González (nr 0683/2012); (namnet konfidentiellt) (66 underskrifter) (nr 0684/2012); Armeya Asoar (nr 0685/2012); Enrique González Blanco (nr 0686/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0687/2012); Nicoleta Cindea (Asociaţia Tineri Pentru Viitor 2006) (nr 0688/2012); Ildefonso Garvin Gómez (nr 0689/2012); Francisco Tordesillas Fernández (nr 0690/2012); Anna Celine Lichotka (nr 0691/2012); Reinhard Hauch (nr 0692/2012); Frank Wassmuth (nr 0693/2012); Ren Kassmann (nr 0694/2012); Dimcho Sotirov (nr 0695/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0696/2012); Renate Schopf (nr 0697/2012); Michael Bucic (nr 0698/2012); Jeannette Fila (nr 0699/2012); Georg Brunnbauer (nr 0700/2012); Adelina Chernaeva (nr 0701/2012); Avrora Trifon va (nr 0702/2012); Uljana Ivanva Stavreva (nr 0703/2012); Georgios Patsidis (nr 0704/2012); Jan Ulrich Benthin (nr 0705/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0706/2012); Joseph Meyer (nr 0707/2012); Zdeněk Hromádka (nr 0708/2012); Erazm Biniak (nr 0709/2012); Andrzej Stepien (nr 0710/2012); Mariusz Miasko (Kancelaria Prawna Viggen s.c.) (nr 0711/2012); Daniel Oschadelus (Freiheit ohne Folter) (nr 0712/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0713/2012); Ioannis Leontidis (nr 0714/2012); László Göbölös (nr 0715/2012); José Carvalho (nr 0716/2012); Adolfo Pablo Lapi Campillo (nr 0717/2012); Yves Chanel (nr 0718/2012); Veikko Turkki (nr 0719/2012); Vincenzo Crea (ANCADIC Onlus - Comitato "Torrente Oliveto") (nr 0720/2012); Nuran Kaya (nr 0721/2012); Heidi Schulz (nr 0722/2012).


16. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 07/2012 (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 08/2012 (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 09/2012 (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 10/2012 (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 13/2012 (N7-0069/2012 - C7-0130/2012 - 2012/2109(GBD)).


17. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juni 2012 (488.324 PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits (artikel 140 i arbetsordningen).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


18. EU:s handelsförhandlingar med Japan (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU:s handelsförhandlingar med Japan

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, och Bernd Lange för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Metin Kazak för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Daniel Caspary, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Yannick Jadot, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu och Malcolm Harbour, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jarosław Leszek Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrew Henry William Brons.

Talare: Karel De Gucht.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jarosław Leszek Wałęsa och Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange och Gianluca Susta för S&D-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (B7-0297/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 13.6.2012.


19. Allmänna preferenssystemet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

Christofer Fjellner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Michèle Striffler (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Robert Sturdy för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, David Martin, Metin Kazak, Sajjad Karim, Jaroslav Paška, Younous Omarjee och Vital Moreira.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Maria Badia i Cutchet, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş, Josefa Andrés Barea och Patrice Tirolien.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carl Schlyter, João Ferreira och Andrew Henry William Brons.

Talare: Karel De Gucht och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 13.6.2012.


20. Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (debatt)

Uttalande av kommissionen: Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Izaskun Bilbao Barandica, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Marco Scurria, Silvia-Adriana Ţicău, Véronique Mathieu, Salvatore Iacolino och Roberta Angelilli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Katarína Neveďalová, João Ferreira och Jaroslav Paška.

Talare: Karel De Gucht.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 14.6.2012.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Marian Harkin, Ana Miranda, Claudio Morganti, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Cristian Dan Preda, Edit Bauer, George Sabin Cutaş, Jelko Kacin, Pat the Cope Gallagher, Marisa Matias och Georgios Koumoutsakos.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Inés Ayala Sender, Véronique Mathieu, Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Ricardo Cortés Lastra och Claudiu Ciprian Tănăsescu.


22. Utvecklingssamarbete med Latinamerika (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att fastställa ett nytt utvecklingssamarbete med Latinamerika [2011/2286(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)

Ricardo Cortés Lastra redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Santiago Fisas Ayxela, Ana Miranda, João Ferreira, Kinga Gál, Jaroslav Paška och Franz Obermayr.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 12.6.2012.


23. Gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU [2011/2293(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marco Scurria (A7-0166/2012)

Marco Scurria redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kinga Gál, Katarína Neveďalová, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Heinz K. Becker, Emer Costello, Marek Henryk Migalski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marie-Christine Vergiat, som även yttrade sig om hur debatten förlöpte och om ett översättnings- och tolkningsproblem, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová och Petru Constantin Luhan.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 12.6.2012.


24. Skydd av kritisk infrastruktur: vägen mot global it-säkerhet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om skydd av kritisk infrastruktur - resultat och kommande åtgärder: vägen mot global it-säkerhet [2011/2284(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)

Ivailo Kalfin redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lambert van Nistelrooij, Rui Tavares, Zuzana Roithová, Inês Cristina Zuber och Petru Constantin Luhan.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 12.6.2012.


25. Energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser (kortfattad redogörelse)

Betänkande om inledandet av ett energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser: En strategisk metod för en trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning [2012/2029(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edit Herczog (A7-0168/2012)

Edit Herczog redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Maria Da Graça Carvalho, Jacek Włosowicz och Zuzana Roithová.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 12.6.2012.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 488.324/OJMA).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.00.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy