Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2012 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Prawa człowieka i sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu

- Charles Tannock, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Marina Yannakoudakis i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0305/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0321/2012);

- Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praw człowieka i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0323/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra i Corina Creţu w imieniu grupy S&D w sprawie praw człowieka i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0324/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie praw człowieka i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0326/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie praw człowieka i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0327/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie praw człowieka i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (B7-0329/2012).

II.   Przypadki bezkarności na Filipinach

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie przypadków bezkarności na Filipinach (B7-0308/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie Filipin (B7-0330/2012);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Christian Engström w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie bezkarności na Filipinach (B7-0331/2012);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D w sprawie przypadków bezkarności na Filipinach(B7-0332/2012);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie przypadków bezkarności na Filipinach (B7-0333/2012);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE w sprawie przypadków bezkarności na Filipinach (B7-0334/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat i Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przypadków bezkarności na Filipinach (B7-0335/2012).

III.   Sytuacja mniejszości etnicznych w Iranie

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0309/2012);

- Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0311/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0313/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0318/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0322/2012);

- Cornelia Ernst i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0325/2012);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (B7-0328/2012).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności