Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen

- Charles Tannock, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Marina Yannakoudakis och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0305/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0321/2012);

- Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0323/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra och Corina Creţu för S&D-gruppen, om mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0324/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0326/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0327/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (B7-0329/2012).

II.   Fall av straffrihet i Filippinerna

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen, om fall av straffrihet i Filippinerna (B7-0308/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om Filippinerna (B7-0330/2012);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Christian Engström för Verts/ALE-gruppen, om straffrihet i Filippinerna (B7-0331/2012);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om fall av straffrihet i Filippinerna (B7-0332/2012);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om fall av straffrihet i Filippinerna (B7-0333/2012);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, om fall av straffrihet i Filippinerna (B7-0334/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, om fall av straffrihet i Filippinerna (B7-0335/2012).

III.   Situationen för de etniska minoriteterna i Iran

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0309/2012);

- Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0311/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0313/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0318/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0322/2012);

- Cornelia Ernst och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0325/2012);

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen för de etniska minoriteterna i Iran (B7-0328/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy