Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0385(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0172/2012

Разисквания :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Протокол
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

5. Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I - Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламента и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès и Elisa Ferreira представиха своите доклади.

Изказаха се: Margrethe Vestager (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията EMPL), Frédéric Daerden (докладчик по становището на комисията EMPL), Marianne Thyssen, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и Derk Jan Eppink, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Sampo Terho, от името на групата EFD, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Barry Madlener, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès и Elisa Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 13.6.2012 и точка 7.5 от протокола от 13.6.2012.

Правна информация - Политика за поверителност