Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0385(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0172/2012

Συζήτηση :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

5. Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I - Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Οι Jean-Paul Gauzès και Elisa Ferreira παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tamás Deutsch (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Frédéric Daerden (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Άννυ Ποδηματά, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès και Elisa Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2012 και σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου