Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0385(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0172/2012

Debaty :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

5. Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ***I - Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès i Elisa Ferreira przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Margrethe Vestager (urzędująca przewodnicząca Rady) i Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Frédéric Daerden (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE i Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Barry Madlener niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Derka Jana Eppinka, Corien Wortmann-Kool, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Barry´ego Madlenera, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès i Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 13.6.2012 i pkt 7.5 protokołu z dnia 13.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności