Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0385(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0172/2012

Rozpravy :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Zápisnica
Utorok, 12. júna 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

5. Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I - Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès a Elisa Ferreira uviedli svoje správy.

Vystúpili: Margrethe Vestager (úradujúca predsedníčka Rady) a Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Frédéric Daerden (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Marianne Thyssen v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE a Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sampo Terho v mene skupiny EFD, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Barry Madlener – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès a Elisa Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 13.6.2012 a bod 7.5 zápisnice zo dňa 13.6.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia