Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0385(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0172/2012

Debatter :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

5. Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet ***I - Övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès och Elisa Ferreira redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Margrethe Vestager (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Frédéric Daerden (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Marianne Thyssen för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, och Derk Jan Eppink för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Sampo Terho för EFD-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Barry Madlener, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo och Andrew Henry William Brons.

Talare: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès och Elisa Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 13.6.2012 och punkt 7.5 i protokollet av den 13.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy