Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург

13. Най-новите събития в Близкия Изток, включително положението в Сирия (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Най-новите събития в Близкия Изток, включително положението в Сирия

Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, и Véronique De Keyser, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, също и по случая с Asma Mahfouz, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser и Boris Zala.

По процедурата "catch the eye" се изказаха: Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu и Ewald Stadler.

Изказа се Catherine Ashton.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност