Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

13. Τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της καταστάσεως στη Συρία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της καταστάσεως στη Συρία

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ΄Υπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, η οποία αναφέρεται και στην περίπτωση του Ασμαά Μαχφούζ, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser και Boris Zala.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu και Ewald Stadler.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου