Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2012 - Strasbourg

13. Viimase aja muutused Lähis-Idas, sealhulgas olukord Süürias (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Viimase aja muutused Lähis-Idas, sealhulgas olukord Süürias

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel ja Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, samuti Asmaa Mahfouzi juhtumi teemal, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu ja Ewald Stadler.

Sõna võttis Catherine Ashton.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika