Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2012 - Štrasburg

13. Najnovší vývoj na Blízkom východe vrátane situácie v Sýrii (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Najnovší vývoj na Blízkom východe vrátane situácie v Sýrii

Catherine Ashton (Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE a Véronique De Keyser v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Franziska Katharina Brantner v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, aj k prípadu Asmáy Mahfúzovej, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser a Boris Zala.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu a Ewald Stadler.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Návrhy uznesení, ktoré budú predložené podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia