Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

15. Μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ΄Υπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Libor Rouček, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Thijs Berman και Michèle Striffler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke και Nick Griffin.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου