Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

16. Η κατάσταση στο Θιβέτ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στο Θιβέτ

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου