Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg

4. Sudan i Sudan Południowy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sudan i Sudan Południowy

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 (pkt 12 protokołu z dnia 23.5.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Sudanie i w Sudanie Południowym (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji między Sudanem a Sudanem Południowym (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli i Frank Engel w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji między Sudanem a Sudanem Południowym (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji między Sudanem a Sudanem Południowym (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego (B7-0298/2012).

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 13.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności