Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0385(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0172/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0172/2012

Συζήτηση :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

7.4. Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0242)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jean-Paul Gauzès (εισηγητής) προτείνει αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Το Σώμα συγκατατίθεται με αυτή την πρόταση. Κατόπιν τούτου το ζήτημα θεωρείται ότι έχει αναπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου