Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0386(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0173/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0173/2012

Συζήτηση :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

7.5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0243)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Elisa Ferreira (εισηγητής) προτείνει αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Το Σώμα συγκατατίθεται με αυτή την πρόταση. Κατόπιν τούτου το ζήτημα θεωρείται ότι έχει αναπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου