Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0277/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0247

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

9.3. Γουινέα-Μπισσάου (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Μαΐου 2012 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2012).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 13 Ιουνίου 2012 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 και B7-0294/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0277/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 και B7-0294/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari και Ricardo Cortés Lastra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0247)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου