Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0377(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0339/2011

Ingivna texter :

A7-0339/2011

Debatter :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0254

Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg

17. Följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (ersättare för frågeställaren) redogjorde för betänkandet..

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Jacky Hénin (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Małgorzata Handzlik (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Zofija Mazej Kukovič för PPE-gruppen, Åsa Westlund för S&D-gruppen, Vladko Todorov Panayotov för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Matthias Groote.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies och Kriton Arsenis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi och Jaroslav Paška.

Talare: John Dalli och Richard Seeber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matthias Groote.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy