Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2684(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0304/2012

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0261

Протокол
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург

18. Генитално осакатяване на жени (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Генитално осакатяване на жени

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Cristiana Muscardini, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi и Nicole Sinclaire.

Изказа се John Dalli.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski и Julie Girling, от името на групата ECR, относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt и Minodora Cliveti, от името на групата S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Антония Първанова, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica и Louis Michel, от името на групата ALDE, относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (B7-0307/2012);

- Мария Неделчева, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini и Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE, относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (B7-0310/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 14.6.2012.

Правна информация - Политика за поверителност