Показалец 
Протокол
PDF 279kWORD 216k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента
 3.Гвинея-Бисау (внесени предложения за резолюция)
 4.Судан и Южен Судан (внесени предложения за резолюция)
 5.Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга (внесено предложение за резолюция)
 6.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.) - Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България) (гласуване)
  
7.2.67-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (гласуване)
  
7.3.Схема от общи тарифни преференции ***I (гласуване)
  
7.4.Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I (гласуване)
  
7.6.Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие ***I (гласуване)
 8.Тържествено заседание - Перу
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси (гласуване)
  
9.2.Търговски преговори на ЕС с Япония (гласуване)
  
9.3.Гвинея-Бисау (гласуване)
  
9.4.Судан и Южен Судан (гласуване)
  
9.5.Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга (гласуване)
  
9.6.Специален представител на ЕС за правата на човека (гласуване)
  
9.7.Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие (гласуване)
  
9.8.Последващи действия след изборите в Демократична република Конго (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Европейски семестър (разискване)
 14.Бъдещето на Aкта за единния пазар (разискване)
 15.Бъдещето на европейското дружествено право (разискване)
 16.Към възстановяване и създаване на работни места (разискване)
 17.Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I (разискване)
 18.Генитално осакатяване на жени (разискване)
 19.Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Състав на Парламента

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомяват за назначаването на Martina Anderson като член на Европейския парламент на мястото на Bairbre de Brún, считано от 12 юни 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Martina Anderson участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


3. Гвинея-Бисау (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Гвинея-Бисау

Разискването се състоя на 23 май 2012 г. (точка 13 от протокола от 23.5.2012 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението в Гвинея-Бисау (B7-0277/2012);

- Charles Goerens, от името на групата ALDE, относно положението в Гвинея-Бисау (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski и Mario Mauro, от името на групата PPE, относно военния преврат в Гвинея-Бисау (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari и Ricardo Cortés Lastra, от името на групата S&D, относно положението в Гвинея-Бисау (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Гвинея-Бисау (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Гвинея-Бисау (B7-0294/2012).

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 13.6.2012.


4. Судан и Южен Судан (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Судан и Южен Судан

Разискването се състоя на 23 май 2012 г. (точка 12 от протокола от 23.5.2012 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно положението в Судан и Южен Судан (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt и Louis Michel, от името на групата ALDE, относно положението между Судан и Южен Судан (B7-0285/2012);

- Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Надежда Нейнски, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli и Frank Engel, от името на групата PPE, относно положението между Судан и Южен Судан (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно положението между Судан и Южен Судан (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee и João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, относно Судан и Южен Судан (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Относно Судан/Южен Судан (B7-0298/2012).

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 13.6.2012.


5. Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга (внесено предложение за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000107/2012), зададен от Vital Moreira, Bernd Lange и Mário David, от името на комисията INTA, към Комисията: Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Разискването се състоя на 22 май 2012 г. (точка 14 от протокола от 22.5.2012 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Mário David и Bernd Lange, от името на комисията INTA, относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (B7-0301/2012).

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 13.6.2012.


6. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.) - Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.) - Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, който отговори също така на питане от Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Nigel Farage, от името на групата EFD, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Lucas Hartong, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от László Surján, Herbert Reul, Ивайло Калфин, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil и Marta Andreasen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, за да зададе въпрос „синя карта“ на Marta Andreasen, на който тя отговори, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin и Alain Lamassoure.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Göran Färm, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug и Liisa Jaakonsaari, за да зададе въпрос „синя карта“ на Reimer Böge, на който той отговори, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen и Isabelle Durant.

Изказаха се: Janusz Lewandowski (член на Комисията) и Nicolai Wammen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marta Andreasen, от името на групата EFD, относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson и Struan Stevenson, от името на групата ECR, относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (B7-0279/2012);

- Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (B7-0303/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 13.6.2012.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България) (гласуване)

Доклад относно назначаването на Илиана Иванова за член на Сметната палата [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 13.6.2012)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0239)


7.2. 67-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (гласуване)

Доклад относно предложението за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно 67-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации [2012/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА

Счита се за прието (P7_TA(2012)0240)


7.3. Схема от общи тарифни преференции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0241)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0241)


7.4. Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0242)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Jean-Paul Gauzès (докладчик) предложи отлагане на гласуването на проекта на законодателна резолюция съгласно член 57, параграф 2 от правилника.

Парламентът прие това предложение. Следователно въпросът се счита за отложен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


7.5. Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламента и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0243)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Elisa Ferreira (докладчик) предложи отлагане на гласуването на проекта на законодателна резолюция съгласно член 57, параграф 2 от правилника.

Парламентът прие това предложение. Следователно въпросът се счита за отложен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


7.6. Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно измененията по Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с цел разширяване на географския обхват на операции на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Слави Бинев (A7-0142/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0244)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0244)

Изказване

Слави Бинев (докладчик) преди гласуването.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Тържествено заседание - Перу

От 12.00 ч. до 12.35 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по повод речта на Ollanta Humala, президент на Перу.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0278/2012, B7-0279/2012 и B7-0303/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0278/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0279/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0303/2012

приема се (P7_TA(2012)0245)

Изказване

Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG) след гласуването.


9.2. Търговски преговори на ЕС с Япония (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0297/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0246)


9.3. Гвинея-Бисау (гласуване)

Разискването се състоя на 23 май 2012 г. (точка 13 от протокола от 23.5.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 13 юни 2012 г. (точка 3 от протокола от 13.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 и B7-0294/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0277/2012

(за замяна на B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 и B7-0294/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei и Mario Mauro, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari и Ricardo Cortés Lastra, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR,

Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0247)


9.4. Судан и Южен Судан (гласуване)

Разискването се състоя на 23 май 2012 г. (точка 12 от протокола от 23.5.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 13 юни 2012 г. (точка 4 от протокола от 13.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 и B7-0298/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0281/2012

(за замяна на B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 и B7-0298/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Надежда Нейнски, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel и Mario Mauro, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Jan Zahradil, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0248)


9.5. Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга (гласуване)

Разискването се състоя на 22 май 2012 г. (точка 14 от протокола от 22.5.2012 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 13 юни 2012 г. (точка 5 от протокола от 13.6.2012 г).

Предложение за резолюция B7-0301/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0249)


9.6. Специален представител на ЕС за правата на човека (гласуване)

Препоръка до Съвета относно специалния представител на ЕС за правата на човека [2012/2088(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА

приема се (P7_TA(2012)0250)

Изказване

Richard Howitt предложи устно изменение на изменение 1, което беше прието.


9.7. Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0276/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0251)


9.8. Последващи действия след изборите в Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 и B7-0295/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0280/2012

(за замяна на B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 и B7-0295/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro и Joachim Zeller, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser и Michael Cashman, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Miroslav Ouzký, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0252)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman и Syed Kamall

Доклад Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Димитър Стоянов, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu и Syed Kamall

Доклад Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Димитър Стоянов, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall и Martin Kastler

Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси - B7-0278/2012, B7-0279/2012 и B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Димитър Стоянов, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu и Syed Kamall

Търговски преговори на ЕС с Япония - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu и Syed Kamall

Гвинея-Бисау - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński

Судан и Южен Судан - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo и Michał Tomasz Kamiński

Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński и David Campbell Bannerman

Препоръка José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock и Elena Băsescu

Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock и Michał Tomasz Kamiński

Последващи действия след изборите в Демократична република Конго - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Elena Băsescu


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė съобщи за конфликт на интереси съгласно приложение I, член 3, параграф 3 от правилника и не участва в гласуването на препоръката на José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(Заседанието, прекъснато в 14.30 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Европейски семестър (разискване)

Изявление на Комисията: Европейски семестър

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Csanád Szegedi и Andreas Schwab, Franz Obermayr, относно протичането на дебата, Vicky Ford, от името на групата ECR, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab и Elisa Ferreira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer и Franz Obermayr.

Изказа се Olli Rehn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: László Andor и Algirdas Šemeta (членове на Комисията).

Разискването приключи.


14. Бъдещето на Aкта за единния пазар (разискване)

Изявление на Комисията: Бъдещето на Aкта за единния пазар

Michel Barnier (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Toine Manders, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Roger Helmer, от името на групата EFD, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Malcolm Harbour и Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip и Sergio Gaetano Cofferati.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly и María Irigoyen Pérez.

Изказа се Michel Barnier.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Malcolm Harbour, от името на комисията IMCO, относно Акта за единния пазар – следващите стъпки към растежа (B7-0300/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 14.6.2012.


15. Бъдещето на европейското дружествено право (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000110/2012) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, към Комисията: Бъдещето на европейското дружествено право (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne разви въпроса, изискващ устен отговор.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Amelia Andersdotter, от името на групата Verts/ALE, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu и Salvatore Iacolino.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck и Jaroslav Paška.

Изказа се Michel Barnier.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, относно бъдещето на европейското дружествено право (B7-0299/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 14.6.2012.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

16. Към възстановяване и създаване на работни места (разискване)

Изявление на Комисията: Към възстановяване и създаване на работни места

László Andor (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Csaba Őry, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Roger Helmer, от името на групата EFD, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz и Heinz K. Becker.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski и Evelyn Regner.

Изказа се László Andor.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, относно „Към възстановяване и създаване на работни места“ (B7-0275/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 14.6.2012.


17. Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (в качеството на заместник на автора) представи своя доклад.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Jacky Hénin (докладчик по становището на комисията ITRE), Małgorzata Handzlik (докладчик по становището на комисията IMCO), Zofija Mazej Kukovič, от името на групата PPE, Åsa Westlund, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Matthias Groote.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach, Michèle Rivasi и Jaroslav Paška.

Изказаха се: John Dalli и Richard Seeber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matthias Groote.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 14.6.2012.


18. Генитално осакатяване на жени (разискване)

Изявление на Комисията: Генитално осакатяване на жени

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Cristiana Muscardini, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi и Nicole Sinclaire.

Изказа се John Dalli.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski и Julie Girling, от името на групата ECR, относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt и Minodora Cliveti, от името на групата S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Антония Първанова, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica и Louis Michel, от името на групата ALDE, относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (B7-0307/2012);

- Мария Неделчева, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini и Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE, относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (B7-0310/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 14.6.2012.


19. Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000101/2012) зададен от Philippe Juvin и Thomas Ulmer, от името на групата PPE, Linda McAvan и Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Corinne Lepage и Антония Първанова, от името на групата ALDE, Margrete Auken и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL и Oreste Rossi, от името на групата EFD: Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания "PIP": преразглеждане на законодателството за медицинските изделия (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias и Oreste Rossi развиха въпроса, изискващ устен отговор.

John Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach и Nicole Sinclaire.

Изказа се John Dalli.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Philippe Juvin и Thomas Ulmer, от името на групата PPE, Linda McAvan и Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Corinne Lepage и Антония Първанова, от името на групата ALDE, Margrete Auken и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Oreste Rossi, от името на групата EFD, относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP (B7-0302/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 14.6.2012.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 488.324/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 21.20 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност