Seznam 
Zápis
PDF 244kWORD 205k
Středa, 13. června 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení Parlamentu
 3.Guinea-Bissau (předložené návrhy usnesení)
 4.Súdán a Jižní Súdán (předložené návrhy usnesení)
 5.Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru (předložený návrh usnesení)
 6.Příprava zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) – Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Jmenování člena Účetního dvora (Iliana Ivanova – Bulharsko) (hlasování)
  
7.2.Doporučení Evropského parlamentu Radě k 67. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)
  
7.3.Systém všeobecných celních preferencí ***I (hlasování)
  
7.4.Hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I (hlasování)
  
7.6.Rozšíření zeměpisného rozsahu operací EBRD o jižní a východní Středomoří ***I (hlasování)
 8.Slavnostní zasedání – Peru
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje (hlasování)
  
9.2.Obchodní jednání EU s Japonskem (hlasování)
  
9.3.Guinea-Bissau (hlasování)
  
9.4.Súdán a Jižní Súdán (hlasování)
  
9.5.Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru (hlasování)
  
9.6.Zvláštní zástupce EU pro lidská práva (hlasování)
  
9.7.Jednání o Smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi (ATT) (hlasování)
  
9.8.Následná opatření po volbách v Demokratické republice Kongo (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Evropský semestr (rozprava)
 14.Budoucnost Aktu o jednotném trhu (rozprava)
 15.Budoucnost evropského práva společností (rozprava)
 16.Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst (rozprava)
 17.Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek ***I (rozprava)
 18.Mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)
 19.Závadné silikonové prsní implantáty vyrobené francouzskou společností PIP (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora (Iliana Ivanova – Bulharsko)


ZÁPIS

STŘEDA 13. ČERVNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Martina Anderson, kterou je nahrazena Bairbre de Brún, byla s účinností od 12. června 2012 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Martina Anderson v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


3. Guinea-Bissau (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Guinea-Bissau

Rozprava se konala dne 23. května 2012 (bod 13 zápisu ze dne 23.5.2012).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock za skupinu ECR o situaci v Guineji-Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens za skupinu ALDE o situaci v Guineji-Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski a Mario Mauro za skupinu PPE o vojenském převratu v Guineji-Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari a Ricardo Cortés Lastra za skupinu S&D o situaci v Guineji-Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci v Guineji-Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Guineji-Bissau (B7-0294/2012).

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 13.6.2012.


4. Súdán a Jižní Súdán (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Súdán a Jižní Súdán

Rozprava se konala dne 23. května 2012 (bod 12 zápisu ze dne 23.5.2012).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o situaci v Súdánu a Jižním Súdánu (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt a Louis Michel za skupinu ALDE o situaci mezi Súdánem a Jižním Súdánem (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli a Frank Engel za skupinu PPE o situaci mezi Súdánem a Jižním Súdánem (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Jan Zahradil za skupinu ECR o vývoji ve vztazích Súdánu a Jižního Súdánu (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee a João Ferreira za skupinu GUE/NGL o Súdánu a Jižním Súdánu (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Súdánu a Jižním Súdánu (B7-0298/2012).

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 13.6.2012.


5. Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000107/2012), kterou pokládají Vital Moreira, Bernd Lange a Mário David za výbor INTA Komisi: Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Rozprava se konala dne 22. května 2012 (bod 14 zápisu ze dne 22.5.2012).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Mário David a Bernd Lange za výbor INTA o Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru (B7-0301/2012).

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 13.6.2012.


6. Příprava zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) – Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) – Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na interpelaci Daniela Cohna-Bendita, Hannes Swoboda za skupinu S&D, a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Graham Watson, Nigel Farage za skupinu EFD, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Lucas Hartong nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil a Marta Andreasen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Marta Andreasen, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin a Alain Lamassoure.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Göran Färm, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug a Liisa Jaakonsaari, aby zvednutím modré karty položila otázku Reimerovi Bögeovi, který na ni odpověděl, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen a Isabelle Durant.

Vystoupili: Janusz Lewandowski (člen Komise) a Nicolai Wammen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marta Andreasen za skupinu EFD o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson a Struan Stevenson za skupinu ECR o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích (B7-0279/2012);

- Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích (B7-0303/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 13.6.2012.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Jmenování člena Účetního dvora (Iliana Ivanova – Bulharsko) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Iliany Ivanovové členkou Účetního dvora [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 13.6.2012)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2012)0239)


7.2. Doporučení Evropského parlamentu Radě k 67. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se 67. zasedání Valného shromáždění OSN [2012/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

považován za přijatý (P7_TA(2012)0240)


7.3. Systém všeobecných celních preferencí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0241)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0241)


7.4. Hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0242)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Jean-Paul Gauzès (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo podle čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.5. Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0243)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Elisa Ferreira (zpravodaj) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo podle čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.6. Rozšíření zeměpisného rozsahu operací EBRD o jižní a východní Středomoří ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změnách Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0244)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0244)

Vystoupení

Slavi Binev (zpravodaj) před hlasováním.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Slavnostní zasedání – Peru

U příležitosti projevu prezidenta Peru Ollanty Humaly se od 12:00 do 12:35 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

9. Hlasování (pokračování)

9.1. Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0278/2012, B7-0279/2012 a B7-0303/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ B7-0278/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0279/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0303/2012

přijat (P7_TA(2012)0245)

Vystoupení

Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG) po hlasování.


9.2. Obchodní jednání EU s Japonskem (hlasování)

Návrh usnesení B7-0297/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0246)


9.3. Guinea-Bissau (hlasování)

Rozprava se konala dne 23. května 2012 (bod 13 zápisu ze dne 23.5.2012).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 13. června 2012 (bod 3 zápisu ze dne 13.6.2012).

Návrhy usnesení B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 a B7-0294/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0277/2012

(nahrazující B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 a B7-0294/2012):

předložen těmito poslanci:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei a Mario Mauro za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari a Ricardo Cortés Lastra za skupinu S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock za skupinu ECR,

Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0247)


9.4. Súdán a Jižní Súdán (hlasování)

Rozprava se konala dne 23. května 2012 (bod 12 zápisu ze dne 23.5.2012).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 13. června 2012 (bod 4 zápisu ze dne 13.6.2012).

Návrhy usnesení B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 a B7-0298/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0281/2012

(nahrazující B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 a B7-0298/2012):

předložen těmito poslanci:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel a Mario Mauro za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Jan Zahradil za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0248)


9.5. Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru (hlasování)

Rozprava se konala dne 22. května 2012 (bod 14 zápisu ze dne 22.5.2012).

Návrh usnesení byl oznámen dne 13. června 2012 (bod 5 zápisu ze dne 13.6.2012).

Návrh usnesení B7-0301/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0249)


9.6. Zvláštní zástupce EU pro lidská práva (hlasování)

Doporučení Radě týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva [2012/2088(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

přijat (P7_TA(2012)0250)

Vystoupení

Richard Howitt předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.


9.7. Jednání o Smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi (ATT) (hlasování)

Návrh usnesení B7-0276/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0251)


9.8. Následná opatření po volbách v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 a B7-0295/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0280/2012

(nahrazující B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 a B7-0295/2012):

předložen těmito poslanci:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro a Joachim Zeller za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser a Michael Cashman za skupinu S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Miroslav Ouzký za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0252)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman a Syed Kamall

zpráva Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu a Syed Kamall

zpráva Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall a Martin Kastler

Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje - B7-0278/2012, B7-0279/2012 a B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu a Syed Kamall

Obchodní jednání EU s Japonskem - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu a Syed Kamall

Guinea-Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński

Súdán a Jižní Súdán - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo a Michał Tomasz Kamiński

Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński a David Campbell Bannerman

doporučení José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock a Elena Băsescu

Jednání o Smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi (ATT) - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock a Michał Tomasz Kamiński

Následná opatření po volbách v Demokratické republice Kongo - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Elena Băsescu


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė zveřejnila střet zájmů v souladu s přílohou I čl. 3 odst. 3 jednacího řádu a nezúčastnila se hlasování o doporučení, které předložil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Evropský semestr (rozprava)

Prohlášení Komise: Evropský semestr

Olli Rehn (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Stephen Hughes za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Csanád Szegedi a Andreas Schwab, Franz Obermayr k průběhu rozpravy, Vicky Ford za skupinu ECR, Mario Borghezio za skupinu EFD, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Angelika Werthmann nezařazená, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab a Elisa Ferreira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer a Franz Obermayr.

Vystoupil Olli Rehn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: László Andor a Algirdas Šemeta (členové Komise).

Rozprava skončila.


14. Budoucnost Aktu o jednotném trhu (rozprava)

Prohlášení Komise: Budoucnost Aktu o jednotném trhu

Michel Barnier (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Toine Manders za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu ECR, Roger Helmer za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Malcolm Harbour a Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip a Sergio Gaetano Cofferati.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly a María Irigoyen Pérez.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Malcolm Harbour za výbor IMCO o „Aktu o jednotném trhu: další kroky k růstu“ (B7-0300/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 14.6.2012.


15. Budoucnost evropského práva společností (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000110/2012), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI Komisi: Budoucnost evropského práva společností (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Michel Barnier (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Amelia Andersdotter za skupinu Verts/ALE, Dimitar Stoyanov nezařazený, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu a Salvatore Iacolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck a Jaroslav Paška.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI o budoucnosti evropského práva obchodních společností (B7-0299/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 14.6.2012.


PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

16. Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst (rozprava)

Prohlášení Komise: Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst

László Andor (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Csaba Őry za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Roger Helmer za skupinu EFD, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz a Heinz K. Becker.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski a Evelyn Regner.

Vystoupil László Andor.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor EMPL na téma „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“ (B7-0275/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 14.6.2012.


17. Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (zastupující autora) uvedl zprávu.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Jacky Hénin (navrhovatel výboru ITRE), Małgorzata Handzlik (navrhovatelka výboru IMCO), Zofija Mazej Kukovič za skupinu PPE, Åsa Westlund za skupinu S&D, Vladko Todorov Panayotov za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Anna Rosbach za skupinu ECR, Oreste Rossi za skupinu EFD, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Matthias Groote.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies a Kriton Arsenis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi a Jaroslav Paška.

Vystoupili: John Dalli a Richard Seeber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Matthias Groote.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 14.6.2012.


18. Mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)

Prohlášení Komise: Mrzačení ženských pohlavních orgánů

John Dalli (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Cristiana Muscardini za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi a Nicole Sinclaire.

Vystoupil John Dalli.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski a Julie Girling za skupinu ECR o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt a Minodora Cliveti za skupinu S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat a Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica a Louis Michel za skupinu ALDE o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini a Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0310/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 14.6.2012.


19. Závadné silikonové prsní implantáty vyrobené francouzskou společností PIP (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000101/2012), kterou pokládají Philippe Juvin a Thomas Ulmer za skupinu PPE, Linda McAvan a Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Corinne Lepage a Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Margrete Auken a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL a Oreste Rossi za skupinu EFD: Závadné silikonové prsní implantáty od francouzské společnosti PIP: revize právních předpisů EU v oblasti zdravotnických prostředků (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias a Oreste Rossi rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

John Dalli (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Elisabetta Gardini za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach a Nicole Sinclaire.

Vystoupil John Dalli.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Philippe Juvin a Thomas Ulmer za skupinu PPE, Linda McAvan a Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Corinne Lepage a Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Margrete Auken a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, a Oreste Rossi za skupinu EFD o vadných silikonových prsních implantátech od francouzské společnosti PIP (B7-0302/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 14.6.2012.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 488.324/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora (Iliana Ivanova – Bulharsko)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí