Indeks 
Protokol
PDF 246kWORD 183k
Onsdag den 13. juni 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Guinea-Bissau (indgivne beslutningsforslag)
 4.Sudan og Sydsudan (indgivne beslutningsforslag)
 5.EU's handelsaftale med Colombia og Peru (beslutningsforslag déposée)
 6.Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 - Den flerårige finansielle ramme og egne midler (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Iliana Ivanova – Bulgarien) (afstemning)
  
7.2.FN's Generalforsamlings 67. samling (afstemning)
  
7.3.Arrangement med generelle toldpræferencer ***I (afstemning)
  
7.4.Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I (afstemning)
  
7.6.Udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige Middelhavsområde ***I (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Peru
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Den flerårige finansielle ramme og egne midler (afstemning)
  
9.2.Handelsforhandlinger mellem EU og Japan (afstemning)
  
9.3.Guinea-Bissau (afstemning)
  
9.4.Sudan og Sydsudan (afstemning)
  
9.5.EU's handelsaftale med Colombia og Peru (afstemning)
  
9.6.EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder (afstemning)
  
9.7.Forhandlinger om FN-traktaten om våbenhandel (afstemning)
  
9.8.Opfølgning efter valget i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Europæisk semester (forhandling)
 14.Fremtiden for akten for det indre marked (forhandling)
 15.Fremtiden for europæisk selskabsret (forhandling)
 16.Et opsving med høj beskæftigelse (forhandling)
 17.Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (forhandling)
 18.Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (forhandling)
 19.Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Iliana Ivanova – Bulgarien)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Parlamentets sammensætning

Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder havde meddelt, at Martina Anderson var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Bairbre de Brún med virkning fra den 12. juni 2012.

Martina Anderson deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


3. Guinea-Bissau (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Guinea-Bissau

Forhandlingen havde fundet sted den 23. maj 2012 (punkt 13 i protokollen af 23.5.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B7-0277/2012)

- Charles Goerens for ALDE-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B7-0282/2012)

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski og Mario Mauro for PPE-Gruppen om militærkuppet i Guinea-Bissau (B7-0283/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari og Ricardo Cortés Lastra for S&D-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B7-0284/2012)

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B7-0293/2012)

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen om Guinea-Bissau (B7-0294/2012).

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 13.6.2012.


4. Sudan og Sydsudan (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Sudan og Sydsudan

Forhandlingen havde fundet sted den 23. maj 2012 (punkt 12 i protokollen af 23.5.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen om situationen i Sudan og Sydsudan (B7-0281/2012)

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt og Louis Michel for ALDE-Gruppen om situationen mellem Sudan og Sydsudan (B7-0285/2012)

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli og Frank Engel for PPE-Gruppen om situationen mellem Sudan og Sydsudan (B7-0286/2012)

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Jan Zahradil for ECR-Gruppen om situationen mellem Sudan og Sydsudan (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee og João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen om Sudan og Sydsudan (B7-0288/2012)

- Judith Sargentini og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Sudan og Sydsudan (B7-0298/2012).

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 13.6.2012.


5. EU's handelsaftale med Colombia og Peru (beslutningsforslag déposée)

Mundtlig forespørgsel (O-000107/2012) af Vital Moreira, Bernd Lange og Mário David for INTA til Kommissionen: Handelsaftale mellem EU på den ene side og Colombia og Peru på den anden (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Forhandlingen havde fundet sted den 22. maj 2012 (punkt 14 i protokollen af 22.5.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Mário David og Bernd Lange for INTA om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru (B7-0301/2012).

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 13.6.2012.


6. Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 - Den flerårige finansielle ramme og egne midler (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 - Den flerårige finansielle ramme og egne midler

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, der ligeledes svarede på et indlæg fra Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Graham Watson, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil og Marta Andreasen.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Ana Gomes, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Marta Andreasen, som besvarede dette, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin og Alain Lamassoure.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Göran Färm, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug og Liisa Jaakonsaari, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Reimer Böge, som besvarede dette, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen og Isabelle Durant.

Talere: Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) og Nicolai Wammen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Marta Andreasen for EFD-Gruppen om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter (B7-0278/2012)

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson og Struan Stevenson for ECR-Gruppen om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter (B7-0279/2012)

- Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter (B7-0303/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 13.6.2012.


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Iliana Ivanova – Bulgarien) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Iliana Ivanova til medlem af Revisionsretten [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 13.6.2012)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0239)


7.2. FN's Generalforsamlings 67. samling (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 67. samling [2012/2036(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

Vedtaget (P7_TA(2012)0240)


7.3. Arrangement med generelle toldpræferencer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0241)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0241)


7.4. Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0242)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Jean-Paul Gauzès (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslag til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte dette forslag. Sagen betragtedes således som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.5. Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0243)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Elisa Ferreira (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslag til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte dette forslag. Sagen betragtedes således som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.6. Udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige Middelhavsområde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændringer til overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og om udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige Middelhavsområde [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0244)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0244)

Indlæg

Slavi Binev (ordfører) inden afstemningen.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Højtideligt møde - Peru

Fra kl. 12.00 til 12.35 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Ollanta Humala, Perus præsident.


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

9. Afstemningstid (fortsat)

9.1. Den flerårige finansielle ramme og egne midler (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0278/2012, B7-0279/2012 og B7-0303/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0278/2012

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0279/2012

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0303/2012

Vedtaget (P7_TA(2012)0245)

Indlæg

Alain Lamassoure (formand for BUDG) efter afstemningen.


9.2. Handelsforhandlinger mellem EU og Japan (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0297/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0246)


9.3. Guinea-Bissau (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 23. maj 2012 (punkt 13 i protokollen af 23.5.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 13. juni 2012 (punkt 3 i protokollen af 13.6.2012).

Forslag til beslutning B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 og B7-0294/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0277/2012

(erstatter B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 og B7-0294/2012):

stillet af:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei og Mario Mauro for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari og Ricardo Cortés Lastra for S&D-Gruppen

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen,

Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock for ECR-Gruppen

Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudan og Sydsudan (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 23. maj 2012 (punkt 12 i protokollen af 23.5.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 13. juni 2012 (punkt 4 i protokollen af 13.6.2012).

Forslag til beslutning B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 og B7-0298/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0281/2012

(erstatter B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 og B7-0298/2012):

stillet af:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel og Mario Mauro for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba og Jan Zahradil for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0248)


9.5. EU's handelsaftale med Colombia og Peru (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 22. maj 2012 (punkt 14 i protokollen af 22.5.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 13. juni 2012 (punkt 5 i protokollen af 13.6.2012).

Forslag til beslutning B7-0301/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0249)


9.6. EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder (afstemning)

Henstilling til rådet om EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder [2012/2088(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

Vedtaget (P7_TA(2012)0250)

Indlæg

Richard Howitt havde stillet et mundtligt ændrignsforslag til ændringsforslag 1, hvilket var blevet godtaget.


9.7. Forhandlinger om FN-traktaten om våbenhandel (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0276/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0251)


9.8. Opfølgning efter valget i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 og B7-0295/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0280/2012

(erstatter B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 og B7-0295/2012):

stillet af:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro og Joachim Zeller for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser og Michael Cashman for S&D-Gruppen

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba og Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0252)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman og Syed Kamall

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu og Syed Kamall

Betænkning: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall og Martin Kastler

Den flerårige finansielle ramme og egne midler - B7-0278/2012, B7-0279/2012 og B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu og Syed Kamall

Handelsforhandlinger mellem EU og Japan - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu og Syed Kamall

Guinea-Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan og Michał Tomasz Kamiński

Sudan og Sydsudan - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo og Michał Tomasz Kamiński

EU's handelsaftale med Colombia og Peru - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński og David Campbell Bannerman

Henstilling: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock og Elena Băsescu

Forhandlinger om FN-traktaten om våbenhandel - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock og Michał Tomasz Kamiński

Opfølgning efter valget i Den Demokratiske Republik Congo - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński og Elena Băsescu


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė havde givet offentlig meddelelse om en interessekonflikt, jf. forretningsordenens bilag I, artikel 3, stk. 3, og havde ikke deltaget i afstemningen om henstilling af José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(Mødet udsat kl. 14.30 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Europæisk semester (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Europæisk semester

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Csanád Szegedi og Andreas Schwab, Franz Obermayr om afviklingen af forhandlingen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Mario Borghezio for EFD-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab og Elisa Ferreira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer og Franz Obermayr.

Olli Rehn tog ordet.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Talere: László Andor og Algirdas Šemeta (medlemmer af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Fremtiden for akten for det indre marked (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Fremtiden for akten for det indre marked

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Malcolm Harbour og Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip og Sergio Gaetano Cofferati.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly og María Irigoyen Pérez.

Michel Barnier tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Malcolm Harbour for IMCO om akten for det indre marked – de næste trin i vækstbestræbelserne (B7-0300/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 14.6.2012.


15. Fremtiden for europæisk selskabsret (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000110/2012) af Klaus-Heiner Lehne for JURI til Kommissionen: Fremtiden for europæisk selskabsret (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne begrundede den mundtlige forespørgsel.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Amelia Andersdotter for Verts/ALE-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu og Salvatore Iacolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck og Jaroslav Paška.

Michel Barnier tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Klaus-Heiner Lehne for JURI om fremtiden for europæisk selskabsret (B7-0299/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 14.6.2012.


FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

16. Et opsving med høj beskæftigelse (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Et opsving med høj beskæftigelse

László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski og Evelyn Regner.

László Andor tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Pervenche Berès for EMPL om et opsving med høj beskæftigelse (B7-0275/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 14.6.2012.


17. Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (for stilleren) forelagde betænkningen.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jacky Hénin (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Małgorzata Handzlik (ordfører for udtalelse fra IMCO), Zofija Mazej Kukovič for PPE-Gruppen, Åsa Westlund for S&D-Gruppen, Vladko Todorov Panayotov for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Anna Rosbach for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Matthias Groote.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi og Jaroslav Paška.

Talere: John Dalli og Richard Seeber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matthias Groote.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 14.6.2012.


18. Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Cristiana Muscardini for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Michael Cashman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi og Nicole Sinclaire.

John Dalli tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski og Julie Girling for ECR-Gruppen om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder (B7-0304/2012)

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt og Minodora Cliveti for S&D-Gruppen, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen og Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica og Louis Michel for ALDE-Gruppen om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder (B7-0307/2012)

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini og Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder (B7-0310/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 14.6.2012.


19. Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000101/2012) af Philippe Juvin og Thomas Ulmer for PPE-Gruppen, Linda McAvan og Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Corinne Lepage og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Margrete Auken og Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen og Oreste Rossi for EFD-Gruppen: Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP: revision af EU's lovgivning om medicinsk udstyr (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias og Oreste Rossi begrundede den mundtlige forespørgsel.

John Dalli (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach og Nicole Sinclaire.

John Dalli tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Philippe Juvin og Thomas Ulmer for PPE-Gruppen, Linda McAvan og Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Corinne Lepage og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Margrete Auken og Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen og Oreste Rossi for EFD-Gruppen om defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (B7-0302/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 14.6.2012.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 488.324/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Iliana Ivanova – Bulgarien)

STEMMELISTE

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik