Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 242kWORD 148k
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano
 3.Guinea-Bissau (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Sudan ja Etelä-Sudan (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.EU:n kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)
 6.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) valmistelu - Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Iliana Ivanova - Bulgaria) (äänestys)
  
7.2.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67. istunto (äänestys)
  
7.3.Yleinen tullietuusjärjestelmä ***I (äänestys)
  
7.4.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen ***I (äänestys)
  
7.6.Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) maantieteellisen toiminta-alueen laajentaminen eteläiselle ja itäiselle Välimerelle ***I (äänestys)
 8.Juhlaistunto - Peru
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat (äänestys)
  
9.2.EU:n ja Japanin kauppaneuvottelut (äänestys)
  
9.3.Guinea-Bissau (äänestys)
  
9.4.Sudan ja Etelä-Sudan (äänestys)
  
9.5.EU:n kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa (äänestys)
  
9.6.Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja (äänestys)
  
9.7.YK:n asekauppasopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)
  
9.8.Kongon demokraattisen tasavallan vaalien seuranta (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 14.Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tulevaisuus (keskustelu)
 15.Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus (keskustelu)
 16.Työllistävää elpymistä koskeva tavoite (keskustelu)
 17.Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat ***I (keskustelu)
 18.Naisten sukupuolielinten silpominen (keskustelu)
 19.Ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamat silikonigeeliä sisältävät vialliset rintaimplantit (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Iliana Ivanova - Bulgaria)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Martina Anderson on nimitetty parlamentin jäseneksi Bairbre de Brúnin tilalle 12. kesäkuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Martina Anderson osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


3. Guinea-Bissau (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Guinea-Bissau

Keskustelu käytiin 23. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun tilanteesta (B7-0277/2012)

- Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun tilanteesta (B7-0282/2012)

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun sotilasvallankaappauksesta (B7-0283/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari ja Ricardo Cortés Lastra S&D-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun tilanteesta (B7-0284/2012)

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun tilanteesta (B7-0293/2012)

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Guinea-Bissausta (B7-0294/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 9.3.


4. Sudan ja Etelä-Sudan (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Sudan ja Etelä-Sudan

Keskustelu käytiin 23. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 12).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteesta (B7-0281/2012)

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Sudanin ja Etelä-Sudanin välisestä tilanteesta (B7-0285/2012)

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli ja Frank Engel PPE-ryhmän puolesta Sudanin ja Etelä-Sudanin välisestä tilanteesta (B7-0286/2012)

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Sudanin ja Etelä-Sudanin välisestä tilanteesta (B7-0287/2012)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee ja João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta Sudanista ja Etelä-Sudanista (B7-0288/2012)

- Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Sudanista ja Etelä-Sudanista (B7-0298/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 9.4.


5. EU:n kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)

Suullinen kysymys (O-000107/2012) Vital Moreira, Bernd Lange ja Mário David INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Keskustelu käytiin 22. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 22.5.2012, kohta 14).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Mário David ja Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa (B7-0301/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 9.5.


6. Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) valmistelu - Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) valmistelu - Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul käytti PPE-ryhmän puolesta puheenvuoron vastatakseen myös Daniel Cohn-Benditin kommenttiin, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Graham Watson, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil ja Marta Andreasen.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Ana Gomes esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Marta Andreasenille, joka vastasi kysymykseen, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin ja Alain Lamassoure.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Göran Färm, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug ja Liisa Jaakonsaari esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Reimer Bögelle, joka vastasi kysymykseen, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen ja Isabelle Durant.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski (komission jäsen) ja Nicolai Wammen.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (B7-0278/2012)

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (B7-0279/2012)

- Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (B7-0303/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 9.1.


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Iliana Ivanova - Bulgaria) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Iliana Ivanova tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)
(salainen äänestys)
Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.6.2012 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0239)


7.2. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67. istunto (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67. istunnosta [2012/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Katsotaan hyväksytyksi (P7_TA(2012)0240)


7.3. Yleinen tullietuusjärjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0241)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0241)


7.4. Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0242)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Jean-Paul Gauzès (esittelijä) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.5. Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0243)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Elisa Ferreira (esittelijä) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.6. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) maantieteellisen toiminta-alueen laajentaminen eteläiselle ja itäiselle Välimerelle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksista EBRD:n maantieteellisen toiminta-alueen laajentamiseksi eteläiselle ja itäiselle Välimerelle [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0244)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0244)

Puheenvuoro:

Slavi Binev (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Juhlaistunto - Peru

Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.35 juhlaistuntoon, jossa Perun presidentti Ollanta Humala piti puheen.


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0278/2012, B7-0279/2012 ja B7-0303/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0278/2012

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0279/2012

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0303/2012

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0245)

Puheenvuoro:

Alain Lamassoure (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen.


9.2. EU:n ja Japanin kauppaneuvottelut (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0297/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0246)


9.3. Guinea-Bissau (äänestys)

Keskustelu käytiin 23. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 13).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 13. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 ja B7-0294/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0277/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 ja B7-0294/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari ja Ricardo Cortés Lastra S&D-ryhmän puolesta,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta,

Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta,

Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudan ja Etelä-Sudan (äänestys)

Keskustelu käytiin 23. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 12).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 13. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ja B7-0298/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0281/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ja B7-0298/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0248)


9.5. EU:n kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa (äänestys)

Keskustelu käytiin 22. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 22.5.2012, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 13. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 5).

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0249)


9.6. Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja (äänestys)

Suositus neuvostolle ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin erityisedustajasta [2012/2088(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0250)

Puheenvuoro:

Richard Howitt esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.7. YK:n asekauppasopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0276/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0251)


9.8. Kongon demokraattisen tasavallan vaalien seuranta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 ja B7-0295/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0280/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 ja B7-0295/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Miroslav Ouzký ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0252)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman ja Syed Kamall

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu ja Syed Kamall

Mietintö Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall ja Martin Kastler

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat - B7-0278/2012, B7-0279/2012 ja B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Syed Kamall

EU:n ja Japanin kauppaneuvottelut - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Syed Kamall

Guinea-Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński

Sudan ja Etelä-Sudan - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo ja Michał Tomasz Kamiński

EU:n kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński ja David Campbell Bannerman

Suositus José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock ja Elena Băsescu

YK:n asekauppasopimusta koskevat neuvottelut - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock ja Michał Tomasz Kamiński

Kongon demokraattisen tasavallan vaalien seuranta - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Elena Băsescu


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė on ilmoittanut taloudellisia etuja koskevasta ristiriidasta työjärjestyksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, minkä vuoksi hän ei osallistunut äänestykseen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran suosituksesta (A7-0174/2012).


(Istunto keskeytettiin klo 14.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)

Komission julkilausuma: Eurooppalainen ohjausjakso

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Csanád Szegedi ja Andreas Schwab, Franz Obermayr keskustelun etenemisestä, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab ja Elisa Ferreira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer ja Franz Obermayr.

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: László Andor ja Algirdas Šemeta (komission jäsenet).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tulevaisuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tulevaisuus

Michel Barnier (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Malcolm Harbour ja Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly ja María Irigoyen Pérez.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Malcolm Harbour IMCO-valiokunnan puolesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista (B7-0300/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.6.


15. Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000110/2012) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne esitteli suullisen kysymyksen.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Amelia Andersdotter Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck ja Jaroslav Paška.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta (B7-0299/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.7.


Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

16. Työllistävää elpymistä koskeva tavoite (keskustelu)

Komission julkilausuma: Työllistävää elpymistä koskeva tavoite

László Andor (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz ja Heinz K. Becker.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski ja Evelyn Regner.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta työllistävää elpymistä koskevasta tavoitteesta (B7-0275/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.8.


17. Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (laatijan sijainen) esitteli laatimansa mietinnön.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jacky Hénin (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Małgorzata Handzlik (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zofija Mazej Kukovič PPE-ryhmän puolesta, Åsa Westlund S&D-ryhmän puolesta, Vladko Todorov Panayotov ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Matthias Groote.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: John Dalli ja Richard Seeber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthias Groote.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.2.


18. Naisten sukupuolielinten silpominen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Naisten sukupuolielinten silpominen

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristiana Muscardini PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi ja Nicole Sinclaire.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski ja Julie Girling ECR-ryhmän puolesta naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (B7-0304/2012)

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt ja Minodora Cliveti S&D-ryhmän puolesta, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (B7-0307/2012)

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (B7-0310/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.9.


19. Ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamat silikonigeeliä sisältävät vialliset rintaimplantit (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000101/2012) Philippe Juvin ja Thomas Ulmer PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan ja Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta: Ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamat silikonigeeliä sisältävät vialliset rintaimplantit: lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön tarkistaminen (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias ja Oreste Rossi esittelivät suullisen kysymyksen.

John Dalli (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach ja Nicole Sinclaire.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Philippe Juvin ja Thomas Ulmer PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan ja Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista viallisista silikonitäytteisistä rintaimplanteista (B7-0302/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.10.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 488.324/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Iliana Ivanova - Bulgaria)

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö