Indekss 
Protokols
PDF 246kWORD 211k
Trešdiena, 2012. gada 13. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamenta sastāvs
 3.Gvineja-Bisava (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Sudāna un Dienvidsudāna (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru (iesniegts rezolūcijas priekšlikums)
 6.Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei - Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova — Bulgārija) (balsošana)
  
7.2.Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesija (balsošana)
  
7.3.Vispārējo tarifa preferenču sistēma ***I (balsošana)
  
7.4.To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5.Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I (balsošana)
  
7.6.ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu ***I (balsošana)
 8.Svinīgā sēde – Peru
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi (balsošana)
  
9.2.ES tirdzniecības sarunas ar Japānu (balsošana)
  
9.3.Gvineja-Bisava (balsošana)
  
9.4.Sudāna un Dienvidsudāna (balsošana)
  
9.5.ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru (balsošana)
  
9.6.ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos (balsošana)
  
9.7.Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu (balsošana)
  
9.8.Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Eiropas pusgads (debates)
 14.Vienotā tirgus akta nākotne (debates)
 15.Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotne (debates)
 16.Virzība uz ekonomikas atlabšanu, radot daudz jaunu darba vietu (debates)
 17.Lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju riski ***I (debates)
 18.Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana (debates)
 19.Francijas uzņēmuma PIP ražotie bojātie silikona gēla krūšu implanti (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova — Bulgārija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Parlamenta sastāvs

Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Martina Anderson ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Bairbre de Brún vietā, sākot ar 2012. gada 12. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Martina Anderson pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


3. Gvineja-Bisava (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Gvineja-Bisava.

Debates notika 2012. gada 23. maijā (2012. gada 23. maija protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock ECR grupas vārdā – par situāciju Gvinejā-Bisavā (B7-0277/2012);

- Charles Goerens ALDE grupas vārdā – par stāvokli Gvinejā-Bisavā (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski un Mario Mauro PPE grupas vārdā – par militāro apvērsumu Gvinejā-Bisavā (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari un Ricardo Cortés Lastra S&D grupas vārdā – par stāvokli Gvinejā–Bisavā (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Gvinejā-Bisavā (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par Gvineju-Bisavu (B7-0294/2012).

Balsojums: 2012. gada 13. jūnija protokola 9.3. punkts.


4. Sudāna un Dienvidsudāna (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Sudāna un Dienvidsudāna.

Debates notika 2012. gada 23. maijā (2012. gada 23. maija protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par stāvokli Sudānā un Dienvidsudānā (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt un Louis Michel ALDE grupas vārdā – par stāvokli starp Sudānu un Dienvidsudānu (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli un Frank Engel PPE grupas vārdā – par stāvokli starp Sudānu un Dienvidsudānu (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par stāvokli starp Sudānu un Dienvidsudānu (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee un João Ferreira GUE/NGL grupas vārdāpar Sudānu un Dienvidsudānu (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Sudānu un Dienvidsudānu (B7-0298/2012).

Balsojums: 2012. gada 13. jūnija protokola 9.4. punkts.


5. ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru (iesniegts rezolūcijas priekšlikums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000107/2012) un kuru uzdeva Vital Moreira, Bernd Lange un Mário David INTA komitejas vārdā Komisijai: Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012).

Debates notika 2012. gada 22. maijā (2012. gada 22. maija protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Mário David un Bernd Lange INTA komitejas vārdā – par ES tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru (B7-0301/2012).

Balsojums: 2012. gada 13. jūnija protokola 9.5. punkts.


6. Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei - Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei – Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi.

Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, atbildot arī uz Daniel Cohn-Bendit uzstāšanos, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Graham Watson, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil un Marta Andreasen.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ana Gomes, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu, Marta Andreasen, kas uz to atbildēja, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin un Alain Lamassoure.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Göran Färm, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug un Liisa Jaakonsaari, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Reimer Böge, kas uz to atbildēja, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen un Isabelle Durant.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) un Nicolai Wammen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Marta Andreasen EFD grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson un Struan Stevenson ECR grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem (B7-0279/2012);

- Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem (B7-0303/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. jūnija protokola 9.1. punkts.


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova — Bulgārija) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (2012. gada 13. jūnija protokola 1. pielikums)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0239).


7.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesija (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesiju [2012/2036(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

Uzskatāms par pieņemtu (P7_TA(2012)0240).


7.3. Vispārējo tarifa preferenču sistēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0054/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0241).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0241).


7.4. To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0242).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Jean-Paul Gauzès (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments atbalstīja šo priekšlikumu. Līdz ar to uzskatāms, ka jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.5. Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0173/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0243).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Elisa Ferreira (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments atbalstīja šo priekšlikumu. Līdz ar to uzskatāms, ka jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.6. ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas nolīguma grozījumiem, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Slavi Binev (A7-0142/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0244).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0244).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Slavi Binev (referents).


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Svinīgā sēde – Peru

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.35 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā uzrunu teica Peru prezidents Ollanta Humala.


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

9. Balsošanas laiks (turpinājums)

9.1. Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0278/2012, B7-0279/2012 un B7-0303/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0278/2012

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0279/2012

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0303/2012

Pieņemts (P7_TA(2012)0245).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Alain Lamassoure (BUDG komitejas priekšsēdētājs).


9.2. ES tirdzniecības sarunas ar Japānu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0297/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0246).


9.3. Gvineja-Bisava (balsošana)

Debates notika 2012. gada 23. maijā (2012. gada 23. maija protokola 13. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2012. gada13. jūnijā (2012. gada 13. jūnija protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 un B7-0294/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0277/2012

(aizstāj B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 un B7-0294/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei un Mario Mauro PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari un Ricardo Cortés Lastra S&D grupas vārdā,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock ECR grupas vārdā,

Marisa Matias un Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0247).


9.4. Sudāna un Dienvidsudāna (balsošana)

Debates notika 2012. gada 23. maijā (2012. gada 23. maija protokola 12. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2012. gada 13. jūnijā (2012. gada 13. jūnija protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 un B7-0298/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0281/2012

(aizstāj B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 un B7-0298/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel un Mario Mauro PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba un Jan Zahradil ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0248).


9.5. ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru (balsošana)

Debates notika 2012. gada 22. maijā (2012. gada 22. maija protokola 14. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2012. gada 13. jūnijā (2012. gada 13. jūnija protokola 5. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0249).


9.6. ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos (balsošana)

Ieteikums padomei par ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos [2012/2088(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

Pieņemts (P7_TA(2012)0250).

Uzstāšanās

Richard Howitt ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, un to pieņēma.


9.7. Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0276/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0251).


9.8. Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 un B7-0295/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0280/2012

(aizstāj B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 un B7-0295/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro un Joachim Zeller PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser un Michael Cashman S&D grupas vārdā,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba un Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts P7_TA(2012)0252).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Christofer Fjellner ziņojums- A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman un Syed Kamall

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu un Syed Kamall

Elisa Ferreira ziņojums- A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall un Martin Kastler

Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi - B7-0278/2012, B7-0279/2012 un B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu un Syed Kamall

ES tirdzniecības sarunas ar Japānu - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu un Syed Kamall

Gvineja-Bisava - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński

Sudāna un Dienvidsudāna - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo un Michał Tomasz Kamiński

ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński un David Campbell Bannerman

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ieteikums - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock un Elena Băsescu

Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock un Michał Tomasz Kamiński

Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Elena Băsescu


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 3. panta 3. punktu paziņoja par interešu konfliktu un nepiedalījās balsošanā par José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ieteikumu (A7-0174/2012).


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Eiropas pusgads (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas pusgads.

Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Csanád Szegedi un Andreas Schwab, Franz Obermayr par debašu norisi, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab un Elisa Ferreira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer un Franz Obermayr.

Uzstājās Olli Rehn.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās László Andor un Algirdas Šemeta (Komisijas locekļi).

Debates tika slēgtas.


14. Vienotā tirgus akta nākotne (debates)

Komisijas paziņojums: Vienotā tirgus akta nākotne.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Toine Manders ALDE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Roger Helmer EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Malcolm Harbour un Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip un Sergio Gaetano Cofferati.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly un María Irigoyen Pérez.

Uzstājās Michel Barnier.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Malcolm Harbour IMCO komitejas vārdā – „Akts par vienoto tirgu — turpmākie pasākumi izaugsmes nodrošināšanai” (B7-0300/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.6. punkts.


15. Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotne (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000110/2012) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā Komisijai: Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotne (B7-0117/2012).

Klaus-Heiner Lehne izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Amelia Andersdotter Verts/ALE grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck un Jaroslav Paška.

Uzstājās Michel Barnier.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā – par Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotni (B7-0299/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.7. punkts.


SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Virzība uz ekonomikas atlabšanu, radot daudz jaunu darba vietu (debates)

Komisijas paziņojums: Virzība uz ekonomikas atlabšanu, radot daudz jaunu darba vietu.

László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Csaba Őry PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Roger Helmer EFD grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz un Heinz K. Becker.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski un Evelyn Regner.

Uzstājās László Andor.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā – par virzību uz ekonomikas atlabšanu, radot daudz jaunu darba vietu (B7-0275/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.8. punkts.


17. Lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju riski ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: János Áder (A7-0339/2011).

Richard Seeber (aizstājot autoru) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās John Dalli (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jacky Hénin (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Małgorzata Handzlik (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Zofija Mazej Kukovič PPE grupas vārdā, Åsa Westlund S&D grupas vārdā, Vladko Todorov Panayotov ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Anna Rosbach ECR grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Matthias Groote.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karin Kadenbach, Michèle Rivasi un Jaroslav Paška.

Uzstājās John Dalli un Richard Seeber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Matthias Groote.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.2. punkts.


18. Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana (debates)

Komisijas paziņojums: Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana.

John Dalli (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristiana Muscardini PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi un Nicole Sinclaire.

Uzstājās John Dalli.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski un Julie Girling ECR grupas vārdā – par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšanu (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt un Minodora Cliveti S&D grupas vārdā, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica un Louis Michel ALDE grupas vārdā – par sieviešu ģenitāliju kropļošanas izbeigšanu (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini un Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE grupas vārdā – par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšanu (B7-0310/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.9. punkts.


19. Francijas uzņēmuma PIP ražotie bojātie silikona gēla krūšu implanti (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000101/2012) un kuru uzdeva Philippe Juvin un Thomas Ulmer PPE grupas vārdā, Linda McAvan un Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Corinne Lepage un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Margrete Auken un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā un Oreste Rossi EFD grupas vārdā: Francijas uzņēmuma PIP ražotie bojātie silikona gēla krūšu implanti - ES tiesību aktu par medicīnas ierīcēm pārskatīšana (B7-0118/2012).

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias un Oreste Rossi izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

John Dalli (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach un Nicole Sinclaire.

Uzstājās John Dalli.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Philippe Juvin un Thomas Ulmer PPE grupas vārdā, Linda McAvan un Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Corinne Lepage un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Margrete Auken un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā un Oreste Rossi EFD grupas vārdā – par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu implantiem (B7-0302/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.10. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 488.324/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova — Bulgārija)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika