Index 
Notulen
PDF 248kWORD 182k
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Guinee-Bissau (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Sudan en Zuid-Sudan (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (ingediende ontwerpresolutie)
 6.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012) - Meerjarig financieel kader en eigen middelen (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije) (stemming)
  
7.2.67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)
  
7.3.Stelsel van algemene tariefpreferenties ***I (stemming)
  
7.4.Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied ***I (stemming)
  
7.6.Uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied ***I (stemming)
 8.Plechtige vergadering - Peru
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Meerjarig financieel kader en eigen middelen (stemming)
  
9.2.Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (stemming)
  
9.3.Guinee-Bissau (stemming)
  
9.4.Sudan en Zuid-Sudan (stemming)
  
9.5.Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (stemming)
  
9.6.Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten (stemming)
  
9.7.Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag (stemming)
  
9.8.Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Europees Semester (debat)
 14.Toekomst van de "Single Market Act" (debat)
 15.Toekomst van het Europees vennootschapsrecht (debat)
 16.Op weg naar een banenrijk herstel (debat)
 17.Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ***I (debat)
 18.Genitale verminking van vrouwen (debat)
 19.Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Samenstelling Parlement

De bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben kennis gegeven van de benoeming van Martina Anderson tot lid van het Parlement, ter vervanging van Bairbre de Brún, met ingang van 12 juni 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Martina Anderson, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


3. Guinee-Bissau (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Guinee-Bissau

Het debat heeft op 23 mei 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 23.5.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, over de militaire staatsgreep in Guinee-Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee-Bissau (B7-0294/2012).

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 13.6.2012.


4. Sudan en Zuid-Sudan (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Sudan en Zuid-Sudan

Het debat heeft op 23 mei 2012 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 23.5.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over Sudan en Zuid-Sudan (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, over Sudan en Zuid-Sudan (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli en Frank Engel, namens de PPE-Fractie, over Sudan en Zuid-Sudan (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over Sudan en Zuid-Sudan (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee en João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, over Sudan en Zuid-Sudan (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sudan en Zuid-Sudan (B7-0298/2012).

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 13.6.2012.


5. Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (ingediende ontwerpresolutie)

Mondelinge vraag (O-000107/2012) van Vital Moreira, Bernd Lange en Mário David, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Het debat heeft op 22 mei 2012 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 22.5.2012).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Mário David en Bernd Lange, namens de Commissie INTA, over de handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (B7-0301/2012).

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 13.6.2012.


6. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012) - Meerjarig financieel kader en eigen middelen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012) - Meerjarig financieel kader en eigen middelen

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die tevens ingaat op een opmerking van Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil en Marta Andreasen.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Marta Andreasen, die deze beantwoordt, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin en Alain Lamassoure.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug en Liisa Jaakonsaari, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Reimer Böge, die deze beantwoordt, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen en Isabelle Durant.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) en Nicolai Wammen.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, over het meerjarig financieel kader en eigen middelen (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson en Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, over het meerjarig financieel kader en eigen middelen (B7-0279/2012);

- Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over het meerjarig financieel kader en eigen middelen (B7-0303/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 13.6.2012.


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije) (stemming)

Verslag over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 13.6.2012)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0239)


7.2. 67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2012/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

Geacht te zijn aangenomen (P7_TA(2012)0240)


7.3. Stelsel van algemene tariefpreferenties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0241)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0241)


7.4. Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0242)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Jean-Paul Gauzès (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement gaat akkoord met dit voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.5. Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0243)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Elisa Ferreira (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement gaat akkoord met dit voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.6. Uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende wijzigingen in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) waardoor het geografische werkingsgebied van de werkzaamheden van de EBWO wordt uitgebreid tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0244)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0244)

Het woord werd gevoerd door:

Slavi Binev (rapporteur) vóór de stemming.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Plechtige vergadering - Peru

Van 12.00 uur tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Ollanta Humala, president van Peru.


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

9. Stemmingen (voortzetting)

9.1. Meerjarig financieel kader en eigen middelen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0278/2012, B7-0279/2012 en B7-0303/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0278/2012

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0279/2012

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0303/2012

Aangenomen (P7_TA(2012)0245)

Het woord werd gevoerd door:

Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG) na de stemming.


9.2. Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0297/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0246)


9.3. Guinee-Bissau (stemming)

Het debat heeft op 23 mei 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 23.5.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 13 juni 2012 (punt 3 van de notulen van 13.6.2012).

Ontwerpresoluties B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 en B7-0294/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0277/2012

(ter vervanging van B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 en B7-0294/2012):

ingediend door de volgende leden:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudan en Zuid-Sudan (stemming)

Het debat heeft op 23 mei 2012 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 23.5.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 13 juni 2012 (punt 4 van de notulen van 13.6.2012).

Ontwerpresoluties B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 en B7-0298/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0281/2012

(ter vervanging van B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 en B7-0298/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0248)


9.5. Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (stemming)

Het debat heeft op 22 mei 2012 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 22.5.2012).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 13 juni 2012 (punt 5 van de notulen van 13.6.2012).

Ontwerpresolutie B7-0301/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0249)


9.6. Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten (stemming)

Aanbeveling aan de Raad betreffende de speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten [2012/2088(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

Aangenomen (P7_TA(2012)0250)

Het woord werd gevoerd door:

Richard Howitt die een mondeling amendement indiende op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.


9.7. Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0276/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0251)


9.8. Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 en B7-0295/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0280/2012

(ter vervanging van B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 en B7-0295/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba en Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0252).


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman en Syed Kamall

Verslag Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu en Syed Kamall

Verslag Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall en Martin Kastler

Meerjarig financieel kader en eigen middelen - B7-0278/2012, B7-0279/2012 en B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu en Syed Kamall

Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu en Syed Kamall

Guinee-Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński

Sudan en Zuid-Sudan - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo en Michał Tomasz Kamiński

Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński en David Campbell Bannerman

Aanbeveling José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock en Elena Băsescu

Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock en Michał Tomasz Kamiński

Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Elena Băsescu.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė doet mededeling van een belangenconflict overeenkomstig artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Reglement, en heeft niet deelgenomen aan de stemming over de aanbeveling-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(De vergadering wordt om 14.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Europees Semester (debat)

Verklaring van de Commissie: Europees Semester

Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Csanád Szegedi en Andreas Schwab, Franz Obermayr, over het verloop van het debat, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelika Werthmann, niet-fractiegebonden lid, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab en Elisa Ferreira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Algirdas Šemeta (leden van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


14. Toekomst van de "Single Market Act" (debat)

Verklaring van de Commissie: Toekomst van de "Single Market Act"

Michel Barnier (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Malcolm Harbour en Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip en Sergio Gaetano Cofferati.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly en María Irigoyen Pérez.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Malcolm Harbour, namens de Commissie IMCO, over de "Toekomst van de Single Market Act" (B7-0300/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 14.6.2012.


15. Toekomst van het Europees vennootschapsrecht (debat)

Mondelinge vraag (O-000110/2012) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Toekomst van het Europees vennootschapsrecht (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne licht de mondelinge vraag toe.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Amelia Andersdotter, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht (B7-0299/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 14.6.2012.


VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

16. Op weg naar een banenrijk herstel (debat)

Verklaring van de Commissie: Op weg naar een banenrijk herstel

László Andor (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz en Heinz K. Becker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski en Evelyn Regner.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over "Op weg naar een banenrijk herstel" (B7-0275/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 14.6.2012.


17. Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (ter vervanging van de auteur) leidt het verslag in..

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jacky Hénin (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Małgorzata Handzlik (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Zofija Mazej Kukovič, namens de PPE-Fractie, Åsa Westlund, namens de S&D-Fractie, Vladko Todorov Panayotov, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Matthias Groote.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies en Kriton Arsenis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karin Kadenbach, Michèle Rivasi en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Richard Seeber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Matthias Groote.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 14.6.2012.


18. Genitale verminking van vrouwen (debat)

Verklaring van de Commissie: Genitale verminking van vrouwen

John Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristiana Muscardini, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi en Nicole Sinclaire.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski en Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over het uitbannen van genitale verminking bij vrouwen (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt en Minodora Cliveti, namens de S&D-Fractie, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, over het uitbannen van genitale verminking bij vrouwen (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini en Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, over genitale verminking bij vrouwen (B7-0310/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 14.6.2012.


19. Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP (debat)

Mondelinge vraag (O-000101/2012) van Philippe Juvin en Thomas Ulmer, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan en Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie: Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP - herziening van de regelgeving betreffende medische hulpmiddelen (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias en Oreste Rossi lichten de mondelinge vraag toe.

John Dalli (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach en Nicole Sinclaire.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Philippe Juvin en Thomas Ulmer, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan en Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, over ondeugdelijke borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP (B7-0302/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 14.6.2012.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 488.324/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid