Indeks 
Protokół
PDF 249kWORD 147k
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Gwinea Bissau (złożone projekty rezolucji)
 4.Sudan i Sudan Południowy (złożone projekty rezolucji)
 5.Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (złożony projekt rezolucji)
 6.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) - Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria) (głosowanie)
  
7.2.Zalecenie Rady na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)
  
7.3.Ogólny system preferencji taryfowych ***I (głosowanie)
  
7.4.Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro ***I (głosowanie)
  
7.6.Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Peru
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne (głosowanie)
  
9.2.Negocjacje handlowe UE z Japonią (głosowanie)
  
9.3.Gwinea Bissau (głosowanie)
  
9.4.Sudan i Sudan Południowy (głosowanie)
  
9.5.Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (głosowanie)
  
9.6.Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka (głosowanie)
  
9.7.Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią (głosowanie)
  
9.8.Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Europejski semestr (debata)
 14.Przyszłość Aktu o jednolitym rynku (debata)
 15.Przyszłość europejskiego prawa spółek (debata)
 16.W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu (debata)
 17.Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi ***I (debata)
 18.Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (debata)
 19.Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Skład Parlamentu

Właściwe organy Zjednoczonego Królestwa powiadomiły, że Martina Anderson została wybrana na posłankę do Parlamentu Europejskiego w miejsce Bairbre de Brún ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2012.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Martina Anderson bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


3. Gwinea Bissau (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Gwinea Bissau

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 (pkt 13 protokołu z dnia 23.5.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski i Mario Mauro w imieniu grupy PPE w sprawie wojskowego zamachu stanu w Gwinei Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari i Ricardo Cortés Lastra w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Gwinei Bissau (B7-0294/2012).

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 13.6.2012.


4. Sudan i Sudan Południowy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sudan i Sudan Południowy

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 (pkt 12 protokołu z dnia 23.5.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Sudanie i w Sudanie Południowym (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji między Sudanem a Sudanem Południowym (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli i Frank Engel w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji między Sudanem a Sudanem Południowym (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji między Sudanem a Sudanem Południowym (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego (B7-0298/2012).

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 13.6.2012.


5. Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (złożony projekt rezolucji)

Pytanie ustne (O-000107/2012), które w imieniu komisji INTA skierowali do Komisji: Vital Moreira, Bernd Lange i Mário David: Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Debata odbyła się dnia 22 maja 2012 (pkt 14 protokołu z dnia 22.5.2012).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Mário David i Bernd Lange w imieniu komisji INTA w sprawie umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru (B7-0301/2012).

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 13.6.2012.


6. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) - Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) - Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, również w odpowiedzi na interpelację Daniela Cohn-Bendita, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Rogera Helmera, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Lucas Hartong niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez László Surjána, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil i Marta Andreasen.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes, aby zadać poprzez podniesienie niebieskiej kartki pytanie Marcie Andreasen, na które udzieliła ona odpowiedzi, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin i Alain Lamassoure.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Göran Färm, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug i Liisa Jaakonsaari, aby poprzez podniesienie niebieskiej kartki zadać pytanie Reimerowi Böge, na które udzielił on odpowiedzi, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez László Surjána, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen i Isabelle Durant.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski (członek Komisji) i Nicolai Wammen.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marta Andreasen w imieniu grupy EFD na zamknięcie debaty nad oświadczeniami Rady i Komisji (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson i Struan Stevenson w imieniu grupy ECR w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych (B7-0279/2012);

- Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE oraz Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych (B7-0303/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 13.6.2012.


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Iliany Ivanovej na członka Trybunału Obrachunkowego [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 13.6.2012)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0239)


7.2. Zalecenie Rady na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2012/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

Uznany za przyjęty (P7_TA(2012)0240)


7.3. Ogólny system preferencji taryfowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0241)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0241)


7.4. Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0242)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad wnioskiem dotyczącym rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Sprawa została w związku z tym odesłana do ponownego rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą.


7.5. Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0243)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Elisa Ferreira (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad wnioskiem dotyczącym rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Sprawa została w związku z tym odesłana do ponownego rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą.


7.6. Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0244)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0244)

Wystąpienie

Slavi Binev (sprawozdawca) przed głosowaniem.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie - Peru

W godzinach od 12.00 do 12.35 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji przemówienia prezydenta Peru Ollanty Humali.


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0278/2012, B7-0279/2012 i B7-0303/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0278/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0279/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0303/2012

Przyjęto (P7_TA(2012)0245)

Wystąpienie

Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG) po głosowaniu.


9.2. Negocjacje handlowe UE z Japonią (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0297/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0246)


9.3. Gwinea Bissau (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 (pkt 13 protokołu z dnia 23.5.2012).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 13 czerwca 2012 (pkt 3 protokołu z dnia 13.6.2012).

Projekty rezolucji B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 i B7-0294/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0277/2012

(zastępujący B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 i B7-0294/2012):

złożony przez następujących posłów:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei i Mario Mauro w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari i Ricardo Cortés Lastra w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE,

Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

Marisa Matias i Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudan i Sudan Południowy (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 (pkt 12 protokołu z dnia 23.5.2012).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 13 czerwca 2012 (pkt 4 protokołu z dnia 13.6.2012).

Projekty rezolucji B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 i B7-0298/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0281/2012

(zastępujący B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 i B7-0298/2012):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel i Mario Mauro w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0248)


9.5. Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 22 maja 2012 (pkt 14 protokołu z dnia 22.5.2012).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 13 czerwca 2012 (pkt 5 protokołu z dnia 13.6.2012).

Projekt rezolucji B7-0301/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0249)


9.6. Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka (głosowanie)

Zalecenie dla Rady w sprawie specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka [2012/2088(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

Przyjęto (P7_TA(2012)0250)

Wystąpienie

Richard Howitt zaproponował poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta.


9.7. Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0276/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0251)


9.8. Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 i B7-0295/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0280/2012

(zastępujący B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 i B7-0295/2012):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser i Michael Cashman w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Miroslav Ouzký w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0252)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman i Syed Kamall

Sprawozdanie Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu i Syed Kamall

Sprawozdanie Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall i Martin Kastler

Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne - B7-0278/2012, B7-0279/2012 i B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu i Syed Kamall

Negocjacje handlowe UE z Japonią - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu i Syed Kamall

Gwinea Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński

Sudan i Sudan Południowy - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo i Michał Tomasz Kamiński

Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński i David Campbell Bannerman

Zalecenie José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock i Elena Băsescu

Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock i Michał Tomasz Kamiński

Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Elena Băsescu


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė poinformowała publicznie o konflikcie interesów zgodnie z art. 3 ust. 3 załącznika I do Regulaminu i nie uczestniczyła w głosowaniu nad zaleceniem José Ignacio Salafranki Sáncheza-Neyry (A7-0174/2012).


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.30 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Europejski semestr (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejski semestr

Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Csanáda Szegediego i Andreasa Schwaba, Franz Obermayr, w sprawie przebiegu debaty, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab i Elisa Ferreira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer i Franz Obermayr.

Głos zabrał Olli Rehn.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: László Andor i Algirdas Šemeta (członkowie Komisji).

Debata została zamknięta.


14. Przyszłość Aktu o jednolitym rynku (debata)

Oświadczenie Komisji: Przyszłość Aktu o jednolitym rynku

Michel Barnier (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Malcolma Harboura i Andreasa Schwaba, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip i Sergio Gaetano Cofferati.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly i María Irigoyen Pérez.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Malcolm Harbour w imieniu komisji IMCO w sprawie Aktu o jednolitym rynku - następne kroki na ścieżce wzrostu (B7-0300/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 14.6.2012.


15. Przyszłość europejskiego prawa spółek (debata)

Pytanie ustne (O-000110/2012), które w imieniu komisji JURI skierował do Komisji Klaus-Heiner Lehne: Przyszłość europejskiego prawa spółek (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne zadał pytanie ustne.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Amelia Andersdotter w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI w sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek (B7-0299/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 14.6.2012.


PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

16. W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu (debata)

Oświadczenie Komisji: W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu

László Andor (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz i Heinz K. Becker.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski i Evelyn Regner.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL w sprawie komunikatu „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (B7-0275/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 14.6.2012.


17. Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (zastępca autora) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Jacky Hénin (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Małgorzata Handzlik (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Zofija Mazej Kukovič w imieniu grupy PPE, Åsa Westlund w imieniu grupy S&D, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Matthias Groote.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: John Dalli i Richard Seeber, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Matthiasa Groote.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 14.6.2012.


18. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (debata)

Oświadczenie Komisji: Okaleczanie żeńskich narządów płciowych

John Dalli (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristiana Muscardini w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi i Nicole Sinclaire.

Głos zabrał John Dalli.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski i Julie Girling w imieniu grupy ECR w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt i Minodora Cliveti w imieniu grupy S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat i Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (B7-0310/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 14.6.2012.


19. Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP (debata)

Pytanie ustne (O-000101/2012), które zadał Philippe Juvin i Thomas Ulmer w imieniu grupy PPE, Linda McAvan i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL et Oreste Rossi w imieniu grupy EFD: Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP: zmiana ustawodawstwa dotyczącego wyrobów medycznych (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias i Oreste Rossi zadali pytanie ustne.

John Dalli (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach i Nicole Sinclaire.

Głos zabrał John Dalli.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Philippe Juvin i Thomas Ulmer w imieniu grupy PPE, Linda McAvan i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD w sprawie wadliwych implantów piersi wypełnionych żelem silikonowym, produkowanych przez francuskie przedsiębiorstwo PIP (B7-0302/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 14.6.2012.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 488.324/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

sekretarz generalny

wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności