Zoznam 
Zápisnica
PDF 250kWORD 208k
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Guinea-Bissau (predložené návrhy uznesení)
 4.Sudán a Južný Sudán (predložené návrhy uznesení)
 5.Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (predložený návrh uznesenia)
 6.Príprava na zasadnutie Európskej rady (28. – 29. júna 2012) - Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová – Bulharsko) (hlasovanie)
  7.2.67. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (hlasovanie)
  7.3.Systém všeobecných colných preferencií ***I (hlasovanie)
  7.4.Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I (hlasovanie)
  7.6.Rozšírenie geografického rozsahu pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie ***I (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza - Peru
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje (hlasovanie)
  9.2.Obchodné rokovania EÚ s Japonskom (hlasovanie)
  9.3.Guinea-Bissau (hlasovanie)
  9.4.Sudán a Južný Sudán (hlasovanie)
  9.5.Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (hlasovanie)
  9.6.Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva (hlasovanie)
  9.7.Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami (hlasovanie)
  9.8.Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Európsky semester (rozprava)
 14.Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu (rozprava)
 15.Budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností (rozprava)
 16.Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (rozprava)
 17.Nebezpečenstvá veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok ***I (rozprava)
 18.Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (rozprava)
 19.Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová – Bulharsko)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Zloženie Parlamentu

Príslušné úrady Spojeného kráľovstva oznámili, že Martina Anderson bola s účinnosťou od 12. júna 2012 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii ňou bude nahradená Bairbre de Brún.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Martina Anderson zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


3. Guinea-Bissau (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Guinea-Bissau

Rozprava sa konala 23. mája 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 23. 5. 2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o situácii v Guinei-Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens v mene skupiny ALDE o situácii v Guinei-Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski a Mario Mauro v mene skupiny PPE o vojenskom prevrate v Guinei-Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari a Ricardo Cortés Lastra v mene skupiny S&D o situácii v Guinei-Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Guinei-Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE o Guinei-Bissau (B7-0294/2012).

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012.


4. Sudán a Južný Sudán (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sudán a Južný Sudán

Rozprava sa konala 23. mája 2012 (bod 12 zápisnice zo dňa 23. 5. 2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt a Louis Michel v mene skupiny ALDE o situácii medzi Sudánom a Južným Sudánom (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli a Frank Engel v mene skupiny PPE o situácii medzi Sudánom a Južným Sudánom (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Jan Zahradil v mene skupiny ECR o situácii medzi Sudánom a Južným Sudánom (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL o Sudáne a Južnom Sudáne (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Sudáne a Južnom Sudáne (B7-0298/2012).

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012.


5. Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (predložený návrh uznesenia)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000107/2012), ktorú položili Vital Moreira, Bernd Lange a Mário David v mene výboru INTA pre Komisiu: Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (2011/0249 (NLE)) (B7-0114/2012)

Rozprava sa konala 22. mája 2012 (bod 14 zápisnice zo dňa 22. 5. 2012).

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Mário David a Bernd Lange v mene výboru INTA o dohode o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru (B7-0301/2012).

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012.


6. Príprava na zasadnutie Európskej rady (28. – 29. júna 2012) - Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady (28. – 29. júna 2012) - Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý tiež odpovedal na interpeláciu de Daniela Cohna-Bendita, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Graham Watson, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil a Marta Andreasen.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Marte Andreasenovej, na ktorú táto odpovedala, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin a Alain Lamassoure.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Göran Färm, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug a Liisa Jaakonsaari, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Reimerovi Bögemu, na ktorú tento odpovedal, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen a Isabelle Durant.

Vystúpili: Janusz Lewandowski (člen Komisie) a Nicolai Wammen.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marta Andreasen v mene skupiny EFD, o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson a Struan Stevenson v mene skupiny ECR, o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch (B7-0279/2012);

- Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch (B7-0303/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 13.6.2012.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová – Bulharsko) (hlasovanie)

Správa o vymenovaní Iliany Ivanovovej za členku Dvora audítorov [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 13.6.2012)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2012)0239)


7.2. 67. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (hlasovanie)

Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu Rade k 67. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2012/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

považuje sa za prijatý (P7_TA(2012)0240)


7.3. Systém všeobecných colných preferencií ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0241)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0241)


7.4. Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0242)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jean-Paul Gauzès (spravodajca) navrhol preloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament tento návrh schválil. Vec sa preto považuje za vrátenú príslušnému výboru na opätovné prerokovanie.


7.5. Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0243)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Elisa Ferreira (spravodajkyňa) navrhla preloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku..

Parlament tento návrh schválil. Vec sa preto považuje za vrátenú príslušnému výboru na opätovné prerokovanie.


7.6. Rozšírenie geografického rozsahu pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zmenách a doplneniach Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje geografický rozsah pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0244)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0244)

Vystúpenie

Slavi Binev (spravodajca) pred hlasovaním.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Slávnostná schôdza - Peru

Od 12.00 h do 12.35 h sa pri príležitosti prejavu prezidenta Peru Ollantu Humalu konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje (hlasovanie)

Návrhy uznesení B7-0278/2012, B7-0279/2012 a B7-0303/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA B7-0278/2012

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0279/2012

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0303/2012

Prijatý (P7_TA(2012)0245)

Vystúpenie

Alain Lamassoure (predseda výboru BUDG) po hlasovaní.


9.2. Obchodné rokovania EÚ s Japonskom (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0297/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0246)


9.3. Guinea-Bissau (hlasovanie)

Rozprava sa konala 23. mája 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 23. 5. 2012).

Návrhy uznesení boli oznámené 13. júna 2012 (bod 3 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012).

Návrhy uznesení B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 a B7-0294/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0277/2012

(nahrádzajúci B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 a B7-0294/2012):

podaný týmito poslancami:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei a Mario Mauro v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari a Ricardo Cortés Lastra v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR,

Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudán a Južný Sudán (hlasovanie)

Rozprava sa konala 23. mája 2012 (bod 12 zápisnice zo dňa 23. 5. 2012).

Návrhy uznesení boli oznámené 13. júna 2012 (bod 4 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012).

Návrhy uznesení B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 a B7-0298/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0281/2012

(nahrádzajúci B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 a B7-0298/2012):

podaný týmito poslancami:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel a Mario Mauro v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Jan Zahradil v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0248)


9.5. Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (hlasovanie)

Rozprava sa konala 22. mája 2012 (bod 14 zápisnice zo dňa 22. 5. 2012).

Návrh uznesenia bol oznámený 13. júna 2012 (bod 5 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012).

Návrh uznesenia B7-0301/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0249)


9.6. Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva (hlasovanie)

Odporúčanie Rade o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva [2012/2088(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

Prijatý (P7_TA(2012)0250)

Vystúpenie

Richard Howitt predniesol ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý bol vzatý na vedomie.


9.7. Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0276/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0251)


9.8. Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesení B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 a B7-0295/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0280/2012

(nahrádzajúci B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 a B7-0295/2012):

podaný týmito poslancami:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro a Joachim Zeller v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser a Michael Cashman v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0252)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman a Syed Kamall

Správa: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu a Syed Kamall

Správa: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall a Martin Kastler

Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje - B7-0278/2012, B7-0279/2012 a B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu a Syed Kamall

Obchodné rokovania EÚ s Japonskom - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu a Syed Kamall

Guinea-Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński

Sudán a Južný Sudán - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo a Michał Tomasz Kamiński

Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński a David Campbell Bannerman

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock a Elena Băsescu

Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock a Michał Tomasz Kamiński

Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Elena Băsescu


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė zverejnila konflikt záujmov v súlade s prílohou I článkom 3 ods. 3 rokovacieho poriadku a nezúčastnila sa na hlasovaní o odporúčaní, ktoré predložil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Európsky semester (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európsky semester

Olli Rehn (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Csanád Szegedi a Andreas Schwab, Franz Obermayr k priebehu rozpravy, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab a Elisa Ferreira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer a Franz Obermayr.

V rozprave vystúpil Olli Rehn.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili: László Andor a Algirdas Šemeta (členovia Komisie).

Rozprava sa skončila.


14. Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu

Michel Barnier (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Toine Manders v mene skupiny ALDE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Roger Helmer v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Malcolm Harbour a Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip a Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly a María Irigoyen Pérez.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Malcolm Harbour, v mene výboru IMCO, o Akte o jednotnom trhu: ďalšie kroky k rastu (B7-0300/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


15. Budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000110/2012), ktorú položil Klaus-Heiner Lehne v mene výboru JURI pre Komisiu: Budúcnosti práva európskej obchodnej spoločnosti (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Michel Barnier (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Amelia Andersdotter v mene skupiny Verts/ALE, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu a Salvatore Iacolino.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne v mene výboru JURI o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností (B7-0299/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

16. Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest

László Andor (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Őry v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Roger Helmer v mene skupiny EFD, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz a Heinz K. Becker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski a Evelyn Regner.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pervenche Berès v mene výboru EMPL na tému Smerom k oživeniu hospodárstva (B7-0275/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


17. Nebezpečenstvá veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok ***I (rozprava)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (v zastúpení autora) uviedol správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jacky Hénin (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Małgorzata Handzlik (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Zofija Mazej Kukovič v mene skupiny PPE, Åsa Westlund v mene skupiny S&D, Vladko Todorov Panayotov v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Matthias Groote.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies a Kriton Arsenis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach, Michèle Rivasi a Jaroslav Paška.

Vystúpili: John Dalli a Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matthias Groote.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


18. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Mrzačenie ženských pohlavných orgánov

John Dalli (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristiana Muscardini v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michael Cashman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi a Nicole Sinclaire.

V rozprave vystúpil John Dalli.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski a Julie Girling v mene skupiny ECR, o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt a Minodora Cliveti v mene skupiny S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat a Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica a Louis Michel v mene skupiny ALDE, o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini a Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE, o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov (B7-0310/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


19. Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000101/2012), ktorú položili Philippe Juvin a Thomas Ulmer v mene skupiny PPE, Linda McAvan a Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Corinne Lepage a Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Margrete Auken a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL a Oreste Rossi v mene skupiny EFD: Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP - revízia právnych predpisov EÚ o zdravotníckych pomôckach (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias a Oreste Rossi rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

John Dalli (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach a Nicole Sinclaire.

V rozprave vystúpil John Dalli.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Philippe Juvin a Thomas Ulmer v mene skupiny PPE, Linda McAvan a Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Corinne Lepage a Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Margrete Auken a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL a Oreste Rossi v mene skupiny EFD, o chybných silikónových prsníkových implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP (B7-0302/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ 488.324 OJJE).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.20 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podporeseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová – Bulharsko)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia