Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής, με ημερομηνία 4.6.2012, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (EΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες για τους υποκείμενους δείκτες και την απαίτηση έκθεσης ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών - C(2012)3505 - προθεσμία : 04.09.2012.

αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση : JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου