Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg

2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… zo 4. 6. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o informácie o súhlase s použitím prospektu, informácie o podkladových indexoch a požiadavky týkajúce sa správy vypracovanej nezávislými účtovníkmi alebo audítormi - C(2012)3505 - lehota : 04.09.2012.

pridelené gestorskému výboru: ECON

stanovisko: JURI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia