Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία spinetoram (XDE-175) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - προθεσμία: 04/07/2012)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου