Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregel dat onder de regelgevingsprocedure met toetsing valt, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van spinetoram (XDE-175) in of op bepaalde producten betreft (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - termijn: 04/07/2012)

verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI.

Juridische mededeling - Privacybeleid