Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

4. Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Ιουνίου 2012 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Olga Sehnalová και Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (B7-0306/2012

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (B7-0316/2012

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης (B7-0317/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου