Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg

4. Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes

Arutelu toimus 11. juunil 2012 (11.6.2012 protokolli punkt 20).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Olga Sehnalová ja Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes (B7-0317/2012).

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 11.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika