Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

4. Julkiset kuulemiset ja niiden saatavuus kaikilla EU-kielillä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Julkiset kuulemiset ja niiden saatavuus kaikilla EU-kielillä

Keskustelu käytiin 11. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 11.6.2012, kohta 20).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Olga Sehnalová ja Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä (B7-0306/2012)

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä (B7-0316/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla unionin kielillä (B7-0317/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö